صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر 4 هفته تمرين ويبريشن بر توان بي هوازي و قدرت دانشجويان مرد ورزشکار
تعداد بازدید : 487
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

   
كاربرد تمرينات ويبريشن كل بدن (WBVT) به عنوان يك روش نسبتا جديد تمرين عصبي عضلاني مورد توجه مي باشد و به عنوان عاملي براي تحريك مكانيكي قوي در سيستم عصبي عضلاني، بافت استخوان ها و عضلات بطور وسيعي در حرفه هاي پزشكي، ارگونومي و آزمايشات حيواني مورد مطالعه قرار گرفته است. هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي تاثير 4 هفته تمرينات  ويبريشن (WBV) بر توان بي هوازي و قدرت دانشجويان پسر ورزشکار بود. بدين منظور 20 نفر از دانشجويان پسر ورزشکار دانشکده تربيت بدني دانشگاه تهران (ميانگين : سن 20.5±1.4 سال؛ وزن 69.5±5.5 كيلوگرم؛ قد 175±5.5 سانتي متر؛ (BMI=22.57±1.4 که همگي سالم بودند داوطلبانه انتخاب و به طور تصادفي به دو گروه تجربي (n=10) و کنترل (n=10) تقسيم شدند. گروه تجربي به مدت 4 هفته، هر هفته 3 جلسه و به مدت 5 دقيقه در حالت اسكات 110 درجه به تمرين با دستگاه ويبريشن با فركانس 30 هرتز و دامنه 10 ميلي متر پرداختند. از گروه کنترل خواسته شد که فعاليت بدني و روزانه خود را در مدت زمان پروتکل تمريني حفظ کنند و از کارهاي قدرتي و تمرين با وزنه خودداري کنند. هر يک از متغيرهاي وابسته مورد پژوهش در مراحل پيش  و پس آزمون مورد سنجش قرار گرفت. براي تعيين همگن بودن گروه ها از لحاظ عملکردي از آزمون T مستقل در مرحله پيش آزمون استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و روش آماري T زوجي در سطح معناداري a£.05 تجزيه و تحليل شد. نتايج افزايش معني داري در توان بي هوازي و قدرت گروه تجربي نشان داد P=0.002) و (P=0.001. مي توان نتيجه گرفت که WBVT باعث بهبود توان بي هوازي و قدرت مي شود.

 
نویسنده: سامان پاشايي ، محمدرضا كردي ، امير سرشين
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 10 – پاييز و زمستان 1386
تاریخ : پاييز و زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد