صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ مقايسه فشار رواني كاركنان ورزشکار و غيرورزشکار واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي منطقه 3 كشور
تعداد بازدید : 491
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
سلامت جسمي و رواني كاركنان مساله مهمي است كه همواره مورد توجه مديران و روساي سازمان ها بوده است، زيرا از جمله عواملي است كه كارآيي افراد را افزايش داده و موجب بهره وري سازمان مي گردد. اين تحقيق به بررسي تاثير ورزش بر فشار رواني كاركنان دانشگاه هاي آزاد اسلامي منطقه 3 كشور پرداخته است. 905 نفر نمونه به طور تصادفي از واحدهاي دانشگاهي انتخاب شدند. با استفاده از دو پرسشنامه ويژگي هاي فردي و فشار رواني شخصي در چهار حيطه (پاسخ هاي جسمي، رفتاري، شناختي و هيجاني) دانش هاي مورد نياز جمع آوري شد. كاركنان بر اساس ميزان شركت در فعاليت هاي ورزشي به دو دسته ورزشكار و غيرورزشكار تقسيم شدند. نتايج بررسي ها نشان داد كه بين فشار رواني كاركنان ورزشكار و غيرورزشكار تفاوت معني داري وجود داشت. به طوري كه فشار رواني كاركنان ورزشكار كمتر از كاركنان غيرورزشكار بود (p<001) و كاركنان ورزشكاري كه در طول هفته تعداد جلسات تمرين بيشتري داشتند به طور معني داري فشار رواني كمتري را نشان دادند. همچنين با افزايش مدت هر جلسه تمرين در كاركنان ورزشكار، فشار رواني روند كاهش را نشان داد، اما اين تفاوت ها فقط در پاسخ هاي جسمي بين زمان 15 و 90 دقيقه معني دار بود. فشار رواني كاركنان ورزشكاري كه سوابق طولاني تري در فعاليت هاي ورزشي داشتند كمتر بود و نيز فشار رواني كاركنان ورزشكار داراي سابقه قهرماني در هر چهار حيطه، بيشتر از كاركنان ورزشكار بدون سابقه قهرماني بود، اما اين تفاوت ها در هيچ يک از حيطه ها معني دار نبود. نتايج حاكي از آن است كه تمرينات بدني و ورزش، يك شيوه مفيد و موثر در مديريت فشار رواني و كاهش فشار عصبي مي باشد، كه بايد مورد توجه مديران سازمان قرار گيرد و متغيرهايي مانند مدت، شدت و تكرار مناسب ورزش عوامل مهمي هستند كه مي توانند در نيل به اهداف سازماني بيشتر مفيد واقع شوند.

 
نویسنده: سيد جعفر موسوي ، سيد اميراحمد مظفري
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 9 – بهار و تابستان 1386
تاریخ : بهار و تابستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد