صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ اثر شرکت در کلاس هاي ورزشي فصل تابستان بر برخي عوامل آمادگي جسماني و حرکتي، ترکيب بدني و خود پنداره بدني دختران نوجوان
تعداد بازدید : 662
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


فعاليت بدني منظم در تمامي دوران زندگي، بويژه کودکي و نوجواني حايز اهميت است و اثرات مفيد آن را بر رشد جسماني، فکري و رواني کودکان و نوجوانان نبايد ناديده گرفت. هدف از انجام اين تحقيق تعيين اثر شرکت در کلاسهاي ورزشي تابستاني بر عوامل آمادگي جسماني و حرکتي، ترکيب بدني و خودپنداره بدني دختران نوجوان بود. بدين منظور، تعداد سه پايگاه تابستاني، از بين پايگاههاي شهر تهران انتخاب گرديد و تعداد 54 نفر از دانش آموزان اين پايگاهها (با سن 13.3±1.15 سال و وزن 47.6±8.83 کيلوگرم) که در طول سال فعاليت بدني منظم نداشته و فقط در کلاسهاي تابستاني (واليبال و بسکتبال) شرکت کردند، به روش نمونه در دسترس انتخاب شدند. همچنين، 10 نفر از دانش آموزان اين پايگاهها که فقط در فعاليتهاي هنري و علمي مشارکت داشتند به عنوان گروه کنترل انتخاب شدند. توان هوازي، استقامت عضلاني، انعطاف پذيري، چابکي، ترکيب بدني و خودپنداره بدني آزمودنيها قبل و بعد از کلاسها مورد ارزيابي قرار گرفت. طول دوره 8 هفته و تعداد جلسات تمريني و علمي 3 نوبت در هفته بود. براي مقايسه تغييرات بين گروهي و درون گروهي به ترتيب، از آزمون t مستقل و t همبسته در سطح معني داري P<0.05 استفاده شد. يافته هاي تحقيق نشان داد كه ميزان تغييرات حداکثر اکسيژن مصرفي، استقامت عضلاني در هر دو گروه معني دار (P<0.05) مي باشد. از طرفي، ميزان تغييرات انعطاف پذيري و خرده مقياس عزت نفس، تنها در گروه تجربي معني دار (P<0.05) بود. نتايج تحقيق نشان داد كه بين ميزان تغييرات توان هوازي، استقامت عضلاني، انعطاف پذيري، چابکي، شاخص توده بدن، خود پنداره بدني کلي و خرده مقياسهاي خود پنداره بدني، در گروه گواه و تجربي تفاوت معني داري (P<0.05)، وجود ندارد. با توجه به نتايج بدست آمده به نظر ميرسد كه كلاسهاي ورزشي تابستاني با چنين الگويي كه در اين پايگاهها اجرا مي گردد، اثري بر عوامل آمادگي جسماني، حركتي، تركيب بدني و خودپنداره بدني ندارد و براي ساماندهي اين کلاسها بايد چاره انديشي شود.

 
نویسنده: فرشته افتخاري ، حميد رجبي ، محسن شفيع زاده
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 9 – بهار و تابستان 1386
تاریخ : بهار و تابستان 1386
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد