صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ رابطه اي برخي شاخص هاي آمتروپومتريكي و بيومكانيكي با اجراي دو تكنيك استارت كرال پشت در بين شناگران دختر و پسر ملي پوش كشور
تعداد بازدید : 736
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
هدف از مطالعه حاضر، بررسي رابطه برخي شاخص هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي با اجراي دو تكنيك استارت كرال پشت در بين شناگران دختر و پسر ملي پوش كشور بود. شش شناگر پسر و شش شناگر دختر عضو تيم ملي شناي ايران با دامنه سني 15 تا 22 سال در پژوهش شركت كردند. شاخص هاي آنتروپومتريكي و بيومكانيكي در نظر گرفته شده، براي اندازه گيري شامل قد، وزن، دور سر و گردن، پهناي شانه، طول تنه، بازو، ساعد، كف دست، ران، ساق، كف پا، درصد چربي بدن، زاويه پرتاب، سرعت اوليه، زمان و ارتفاع اوج بود، در حاليكه از برد پرتابه و كل زمان پرواز بعنوان شاخص هاي اجرا اندازه گيري بعمل آمد. از دوربين فيلمبرداري و تخته مشبك درجه بندي شده براي تعيين موقعيت بدن در طول مدت اجراي هر دو تكنيك دست بسته و باز استارت كرال پشت و اندازه گيري پارامترهاي بيومكانيكي استفاده شد. همبستگي معناداري در تكنيك دست بسته شناگران پسر بين طول ران و درصد چربي بدن با مسافت پرتابه و در شناگران دختر بين طول ساعد و دور گردن با مسافت پرتابه مشاهده شد، در حالي كه چنين رابطه اي در مورد تكنيك دست باز شناگران پسر و دختر با ويژگي هاي آنتروپومتريكي ديده نشد. در تكنيك دست بسته شناگران پسر و دختر، ارتفاع اوج با مسافت پرتاب همبستگي معناداري را نشان داد. اما در تكنيك دست باز تنها در شناگران پسر رابطه معناداري بين ارتفاع اوج و مسافت پرتابه مشاهده شد. كليه پارامترها با زمان كل پرواز در هر دو تكنيك همبستگي معناداري را نشان دادند. با توجه به يافته هاي تحقيق ضرورت تمركز بيشتر به نقش ويژگي هاي بيومكانيكي براي تاثير پذير نمودن اجراي استارت در هر دو تكنيك كرال پشت در بين پسران و دختران تيم ملي نتيجه گيري شد. يافته هاي پژوهش همچنين نشان دهنده برتري اجراي تكنيك دست بسته استارت كرال پشت در بين پسران تيم ملي بود در حالي كه شناگران دختر در اجراي هر دو تكنيك استارت دست بسته و دست باز شرايط يكساني داشتند.

 
نویسنده: حيدر صادقي ، پندار حضرتي آشتياني
مترجم :
منبع : دوفصلنامه علوم حرکتي و ورزش – شماره 8 – پاييز و زمستان 1385
تاریخ : پاييز و زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ بررسي راهكارهاي ارتقا و توسعه ورزش همگاني بانوان دانشگاه علوم انتظامي
 A.A.B/ نياز سنجي ورزشي بانوان شاغل در دانشگاه الزهرا و ارايه راهکارهاي کاربردي
 A.A.B/ مقايسه نيروي برشي قدامي زانو در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت فرود تک پا
 A.A.B/ مقايسه پايداري پويا در ناهنجاري پاي چرخيده به داخل و خارج در حرکت پرش – فرود
 A.A.B/ لپتين، بيماري قلبي و فعاليت ورزشي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد