مقاله ها
نویسنده : محسن رنانی ، ایمان باستانی فر
بازدید : 140

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


این مقاله با استفاده از مفهوم كاتالاكسی - كه نخستین بار توسط اقتصاددان برجسته نهادگرا، فردریش فون هایك، معرفی شده است - به مقایسه پیامدهای اجتماعی سیاستهای عمومی می پردازد. بر این اساس نخست با معرفی مفهوم و ارایه طبقه بندیهای عدالت از منظر اقتصاد؛ نشان داده می شود كه تحقق عدالت به معنی فراگیر آن مستلزم تحقق كارایی اقتصادی است. آنگاه با معرفی مفهوم، اجزا، ساختار و سازوكار كاتالاكسی، خواننده نخست با اهمیت و كاركرد آن در اقتصاد آشنا می شود. در این بخش از تحلیل‌، خواننده در می یابد كه مداخله در كاتالاكسی، موجب كاهش گزینه های ممكنی می شود كه كارگزاران اقتصادی پیش رو دارند، و به همین دلیل امكان تحقق كارایی كمتر می شود؛ سپس با استفاده از ابزارهای مرسوم تحلیل اقتصادی نشان داده می شود كه سیاستهایی كه كاتالاكسی را مخدوش می كند، از طریق كاهش امكان تحقق كارایی فعالیتهای اقتصادی، به كاهش عدالت اجتماعی نیز می انجامند. در ادامه با معرفی شهر به عنوان یكی از مصادیق كاتالاكسی، ویژگیهای شهر از این دیدگاه مورد بررسی قرار می گیرد. سرانجام نیز با معرفی و ارایه یك الگوی اقتصادسنجی خود رگرسیونی، رابطه مداخله در كاتالاكسی و نابرابری توزیع خدمات شهری برای ده منطقه شهر اصفهان برای دوره 83-1375 به روش داده های تابلویی مورد برآورد قرار می گیرد. نتایج برآورد نشان می دهد كه نابرابری توزیع خدمات شهری در مناطق شهر اصفهان در هر سال، از یكسو متاثر از ساختار گذشته توزیع خدمات شهری، و از سوی دیگر متاثر از سهم درآمدهای مخدوش كننده كاتالاكسی، كسب شده توسط شهرداریها در سال ماقبل، بوده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *