مقاله ها
نویسنده : علی اصغر انواری رستمی ، بهروز لاری سمنانی
بازدید : 131

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
این مقاله در پی پاسخ به دو پرسش مهم است. 1. آیا میان سرمایه گذاری های منتخب و عمده غیربورسی و سرمایه گذاری در بورس ارتباط معنی داری وجود دارد؟ 2. آیا سرمایه گذاریهای منتخب غیربورسی جاذبیت بورس را تحت تاثیر قرار می دهد؟ چهار نوع سرمایه گذاری مهم غیربورسی 1. سرمایه گذاری در محصولات انحصاری دولتی عرضه شده به عموم (سیم كارت تلفن همراه)، 2. سرمایه گذاری در اوراق مشاركت؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانكی و 4. سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی (مسكن) انتخاب شد تا ارتباط آنها با شاخصه های اصلی جذابیت در بورس؛ یعنی «میزان نقدشوندگی اوراق بهادار شركتها» و «میزان تشكیل سرمایه شركتها» در بورس تهران بررسی شود. نتایج چهارگانه این تحقیق بیانگر آن است كه 1. پیش فروش سیم كارت بر هر دو شاخص جذابیت بورس اثر معنی دار داشته است؛ 2. ارتباط معنی داری میان سرمایه گذاری در داراییهای حقیقی (مسكن) و «میزان نقدشوندگی» وجود داشته ولی این متغیر با «میزان تشكیل سرمایه شركتها» رابطه معنی دار نشان نمی دهد؛ 3. سرمایه گذاری در سپرده های بانكی با هر دو متغیر جذابیت ارتباط معنی دار نشان می دهد، و 4. انتشار اوراق مشاركت اثر معنی دار بر متغیرهای جذابیت ندارد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *