مقاله ها
نویسنده : محمدجعفر مجرد ، علی رازینی ابراهیم
بازدید : 132

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


نرخ موثر واقعی ارز به عنوان یكی از مهمترین عوامل رقابت پذیری بین المللی تلقی می شود. با افزایش آن رقابت پذیری صادراتی كشور افزایش و با كاهش آن رقابت پذیری صادراتی كشور كاهش می یابد. لذا حفظ و یا ارتقای نرخ موثر واقعی ارز اثر مثبت بر تراز تجاری كشور و كاهش آن اثر منفی بر آن خواهد داشت. عوامل مختلفی نیز بر نرخ موثر واقعی ارز تاثیرگذار هستند و شوك های وارده بر اقتصاد ممكن است در كوتاه مدت نرخ موثر واقعی ارز را جابجا كنند ولی در مقاطع زمانی طولانی تر، نرخ موثر واقعی ارز تنها بر اساس متغیرهای بنیادی اقتصاد تنظیم می شود.
لذا به منظور بررسی تاثیر عوامل بنیادین اقتصادی بر نرخ موثر واقعی ارز، فرم عمومی معادلات ارایه شده است. پس از انجام برآوردهای مختلف و بررسی آنان از لحاظ نظری، تجربی و معیارهای خوبی برازش، مدل مورد نظر را انتخاب نموده ایم. نتایج حاصل از برآوردها حاكی از آن است كه با توجه به آماره های مختلف،‌ مدلی كه در آن متغیر وابسته، نرخ موثر واقعی ارز مبتنی بر ارزش واحد صادرات باشد، بعنوان مدل مناسب تشخیص داده می شود. مدل مذكور با استفاده از داده های محاسبه شده برای نرخ های موثر واقعی ارز و داده های مربوط به سایر متغیرها، به روش حداكثر راستنمایی (MLE) برآورد شده است. رابطه برآوردی برای نرخ موثر واقعی ارز بیانگر یك رابطه بلندمدت بوده و مشاهده گردید كه در رابطه بلندمدت، تمامی ضرایب برآوردی دارای علامت مورد انتظار بوده و با مبانی نظری سازگار می باشند.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *