مقاله ها
نویسنده : محمدحسین پوركاظمی
بازدید : 183

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
بانك ها در سه بخش تجهیز منابع، تخصیص منابع و ارایه خدمات فعالیت می كنند، این فعالیت ها توسط شعب در سرتاسر كشور بعمل می آید. اگر كلیه شعب این بانك ها را در نظر بگیریم این شعب دارای درجات مختلف، ممتاز، یك،‌ دو، سه، چهار و پنج؛ بیشتر یا كمتر می باشند. سطح فعالیت و مسوولیت بانك ها به درجه آنها بستگی دارد،‌ لذا درجه بندی شعب مورد توجه مدیریت بانك ها می باشد.
چگونگی درجه بندی علمی موضوع بحث این مقاله است. برای هر رتبه بندی به سه عامل اساسی؛ روش رتبه بندی،‌ شاخص های رتبه بندی و ضرایب یا وزن شاخص ها نیاز است. در این نوشتار، ابتدا به روش های رتبه بندی می پردازیم و از میان آنها سه روش تاكسونومی، روش مولفه های اصلی و تركیب این دو روش ارایه می شود. سپس 24 شاخص در زمینه های مختلف تعریف شده است. آنگاه ضرایب این شاخص ها، به دو روش تعیین می شود. در این درجه بندی ها، شاخص های انتخابی مستقل از هم نبوده و دارای هم خطی هستند. در رتبه بندی، این هم خطی نیز لحاظ شده است. سپس با سه روش، شاخص ها و برطرف كردن هم خطی آنها، كلیه شعب بانك تجارت رتبه بندی شده است؛ آنگاه با توجه به سیاست های مورد نظر بانك و روش های آماری، تمامی شعب، به دسته های ممتاز، یك،‌ دو، سه، چهار و پنج دسته بندی شده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *