مقاله ها
نویسنده : ابوالفضل شاه آبادی
بازدید : 124

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
هدف این مقاله ارزیابی نقش سیاست های اقتصادی دولت بر روی رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اقتصاد ایران طی دوره 1338-1382 می باشد.
نتایج تحقیق نشان می دهد كه رشد نسبت نیروی كار به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی تاثیر منفی و قابل توجهی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی و نسبت سرمایه گذاری كل و نیز سرمایه گذاری بخش دولتی و رشد مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی اثر مثبتی بر نرخ رشد تولید ناخالص غیرنفتی دارند. در حالیكه متغیر رشد نسبت عرضه پول، رشد نسبت صادرات كالا و خدمات و رشد نسبت واردات كالا و خدمات به تولید ناخالص داخلی غیرنفتی، تاثیر معناداری بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی ندارد.
همچنین در این مقاله آثار تكانه های مختلف اقتصادی بر رشد تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در طول زمان و میزان تغییرات موثر بر نرخ رشد این تولید با روش تجزیه واریانس خطای پیش بینی مورد بررسی قرار گرفته است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *