مقاله ها
نویسنده : بهرام اردبیلی اصل ، لیلا آقایی
بازدید : 242
به منظور برنامه ریزی صحیح در طرحهای مرتبط با آب اعم از طرحهای كشاورزی ، صنعتی و مصارف شهری ، دسترسی به آمار و اطلاعات هیدرولوژیكی نظیر مقادیر باران ، تبخیر ، جریان سطحی و پارامترهای هواشناسی الزامی بوده و با توجه به عدم تطابق زمان ریزشهای جوی با نیازهای كشاورزی و نوسانات مقادیر بارش اعم از برف یا باران درفصول مختلف سال ، مطالعه نحوه تبدیل ریزشهای جوی به جریان سطحی امری ضروری به نظر میرسد . درمناطقی نظیر استان آذربایجانشرقی كه منطقه ای كوهستانی می باشد ، بارشهای فصول پائیز و زمستان از اهمیت ویژه ای برخورداربوده بطوریكه در صورت كاهش بارشهای برفی ، بارش در فصول بهار و تابستان ، جبران كمبود را ننموده و بصورت جریانهای سطحی و بدون استفاده از دسترس خارج می شود. ریزشهای جامد بصورت برف نقش مهمی درایجاد جریانات سطحی و تغذیه سفره های آب زیرزمینی دارند ، تخمین میزان ذخایر برفی درحوضه های آبریز، در پیش بینی و برآورد حجم جریانهای سطحی و برنامه ریزیهای مربوط به بهره برداری از مخازن سدها و مدیریت شبكه های آبیاری و زهكشی و نحوه استفاده از آبهای سطحی می تواند مثمرثمر واقع شود .با تفسیر رقومی داده های ماهواره ای مرتبط جهت استخراج نقشه های پوشش برف و استفاده از نقشه های توپوگرافی و آمار ایستگاهها ،تعیین میزان حجم ذخایر برفی به تفكیك حوضه های آبریز سدها در دوره های زمانی مورد مطالعه امکان پذیر می باشد. پس از اخذ داده های ماهواره ای و اعمال تصحیحات هندسی و رادیومتریكی بر روی آنها و استخراج شاخص NDSI و اعمال مقادیر آستانه ای مختلف بر روی داده ها ، نقشه های پوشش برف حاصل گردیده و با مدلسازی در محیط GIS ، حجم ذخایر برفی به تفكیك حوضه های آبریز سدها حاصل میگردد .

طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *