صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تاثير تمرينات هوازي بر جهش ژنوم ميتوکندريايي (mtDNA) لکوسيت هاي خون انسان
تعداد بازدید : 835
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
هدف:  تعيين تاثير هشت هفته تمرينات هوازي بر حذف پنج کيلو بازي (5kb) ژنوم ميتوکندريايي (mtDNA) لکوسيت هاي خون انسان.
روش: 20 نفر از دانشجويان غير ورزشکار سالم داوطلبانه در اين تحقيق شرکت کردند. آزمودني ها به طور تصادفي در دو گروه تمرين (سن 1.5+20.7 سال، وزن 10+67.7 کيلوگرم، و درصد چربي 7.35+17.5)، و کنترل (سن 1.3+21 سال، وزن 18.5+78.5 کيلوگرم، و درصد چربي 6.4+18.2) قرار گرفتند. براي اطمينان کامل از عدم وجود جهش هاي mtDNA به صورت حذف معمولي 5kg در حالت استراحت، قبل از شروع دوره تمرينات هوازي تمام آزمودني ها مورد بررسي قرار گرفتند تا در صورت وجود چنين جهشي، از تحقيق خارج شوند. از آزمودني ها نمونه هاي خوني در دو مرحله، قبل از شروع و يک روز بعد از آخرين جلسه تمرين هوازي، در وضعيت نشسته گرفته شد. پس از استخراج DNA ميتوکندري لکوسيت هاي خون، حذف 5kg ژنوم ميتوکندري ها با تکنيک مولکولي Multiplex PCR بررسي شد. شدت تمرينات هوازي براي هر آزمودني بر اساس 50 الي 75 درصد HRR (روش کاروونن) تعيين شد.
يافته ها: نتايج پژوهش حاضر نشان داد که شرکت در برنامه هشت هفته اي تمرينات هوازي هيچ تغييري در mtDNA لکوسيت هاي خون افراد مورد مطالعه ايجاد نکرد (P>0.05).
نتيجه گيري: تمرينات هوازي تاثيري در بروز حذف 5kb ژنوم ميتوکندريايي افراد غير ورزشکار ندارد.

 
نویسنده: بهمن ميرزايي، فاطمه سلامي، فرهاد رحماني نيا، افشار جعفري ، مسعود هوشمند ، مهدي شفا
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در علوم ورزشي – شماره 8 – پاييز 1384
تاریخ : پاييز 1384
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ تاثير پلي مرفيسم ناحيه 1171- ژن ماتريكس متالوپروتئيناز-3 بر سرطان پستان در جمعيت اصفهان
 A.A.B/ بررسي فراواني آللي پلي مورفيسم 844insertion 68bp ژن CBS) Cystathionine b-synthase) در جمعيت نرمال انساني جنوب ايران
 A.A.B/ لزوم محرمانه نگهداشتن اطلاعات ژنتيكي افراد بشر
 A.A.B/ هشدارهايي در بهره گيري از هورمون رشد
 A.A.B/ ملاحظات اخلاقي در آزمايش هاي ژنتيک
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد