صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
تعداد بازدید : 776
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

براي بررسي ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي تعداد 248 نفر مربي بهداشت در 14 استان كشور انتخاب و با استافده از يك پرسشنامه حاوي 90 سؤال چهار گزينه اي آگاهي بهداشـتي آنها مورد آزمون قرار گرف ت . تحليل داده ها نشان داد كه 36/3 درصد درصد از مربيان مورد آزمون به كمتر از 50 درصد سؤالات پاسخ درست داده بودند . ميانگين نمره آزمون آگاهي بهداشتي مربيـان بهداشـت بـا مدرك تحصيلي فوق ديپلم كمتر از ميانگين نمره مربيـان بهداشـت بـا مـدرك تحـصيلي ليـسانس بـود  . ميانگين نمره آزمـون آگـاهي بهداشـتي مربيـان p = 0/000 ،56/61 ± 11/53 در برابر48/32 ± 10/6بهداشتي كه به صورت حـق التـدريس مـشغول بـه كـار بودنـد كمتـر از م ربيـان بهداشـت رسـمي بـود  . ميانگين نمره آزمون مربيان بهداشـتي كـه p = 0/0001 بود ، 55/57 ± 11/65 در برابر 48/68 ± 10/6 بيش از 15 سال سابقه كار داشتند كمتر از ساير مربيان بود p = 0/000 وضـعيت نمـره آزمـون سـنجش آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت در مراقبت هاي مربوط به بهداشـت محـيط، بهداشـت دهـان و دنـدان و آلودگي هاي انگلي كمتر از ساير مراقبت ها بود . يافته هاي اين مطالعه لزوم و ضـرورت آمـوزش بـه مربيـان بهداشت بويژه مربيان بهداشت با 15 سال سابقه كار، مربيان حق التدريس و فوق ديپلم را نشان مي دهد .

 
نویسنده: سيد مصطفي نچواك ، مينا هاديان
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي – شماره 15 – بهار 1384
تاریخ : بهار 1384
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 A.C.D/ آشنايي با بيوتروريسم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد