صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
افزايش توان خروجي و بازده توربين گاز با استفاده از حرارت اگزوز در يك سيكل تبريد جذبي براي پائين آوردن دماي هواي ورودي كمپرسور
تعداد بازدید : 2608
 
 

 

 پژوهشكده فارس (سازمان پژوهشهاي علمي و صنعتي ايران)

خلاصه

به منظور افزايش بازده سيكل توربين گاز، استفاده از حرارت اگزوز نيروگاه بعنوان يك منبع بالقوه انرژي مفيد مورد توجه قرار گرفته است. اينكار هم اكنون توسط بسياري از سازندگان توربينهاي گاز از طريق سيكلهاي تركيبي مختلف انجام ميپذيرد. از طرفي به تجربه ثابت شده است كه بازدهي توربين گاز در فصول سرد سال و يا حتي در ساعات خنكتر روز افزايش مييابد بطوريكه يك درجه سانتيگراد كاهش در دماي محيط تقريباً 1% افزايش توان توليدي را در پي خواهد داشت.

بدين منظور خنك كردن هواي ورودي به كمپرسور در فصول گرم سال، به عنوان يك پيشنهاد مطرح و بررسيهاي لازم در جهت امكانپذيري آن انجام پذيرفت. جهت كاهش هواي ورودي، استفاده از يك سيستم تبريد جذبي كه با حرارت اگزوز كار كرده و مصرف انرژي الكتريكي، هزينههاي عملياتي و تعمير و نگهداري آن ناچيز ميباشد بعنوان راه حل بهينه برگزيده شد. هزينه ساخت و نصب و هزينههاي عملياتي اين سيستم در مقايسه با ساير سيستمها بسيار ناچيز ميباشد. در مورد واحدهاي بزرگ توربين گاز، ميتوان از سيكل تركيبي متداول گاز و بخار استفاده نمود و يا از تعدادي سيستم تبريد موازي جهت سرد كردن هواي ورودي كمپرسور استفاده نمود.

1ـ مقدمه

حفاظت محيط زيست استفاده از تكنولوژيهاي سازگار با محيط را ميطلبد. در زمينه توليد انرژي، استفاده از توربين گاز كه نسبت به سيستمهاي ديگر آلودگي كمتري دارد مورد توجه قرار گرفته است. همچنين سهولت در نصب و راهاندازي توربين گاز و وفور منابع گاز طبيعي و ارزاني نسبي آن، افزايش تقاضا در اين زمينه را موجب شده است. ولي بازده توربين گاز به تنهائي به مراتب كمتر از نيروگاههاي بخاري نفت سوز يا زغال سنگي ميباشد. دليل اصلي اين امر خروج گازهاي حاصل از احتراق در دماي بالا از اگزوز توربين ميباشد، بهمين دليل تغييرات گوناگوني در طراحي توربين گاز ايجاد شده و بدون اينكه از جذابيت سيستم كاسته شود افزايش بازده سيستم را در پي داشته است. با وجود اين بازده واقعي دستگاه به شدت تابع دماي هواي ورودي به كمپرسور (بخصوص در نواحي مرطوب گرمسيري و داغ بدون آب) ميباشد. بالا بودن دماي محيط باعث محدوديت جرم هواي ورودي به كمپرسور (m) شده و در نتيجه كاهش توان خروجي توربين را بدنبال خواهد داشت. بعنوان مثال، C ْ 1 افزايش در دماي محيط، باعث 1% كاهش در توان توربين ميشود. بنابراين توربين گاز كه بايستي بتواند در ساعات اوج مصرف نيروي برق (معمولاً در گرمترين ساعات روز در فصل تابستان) جوابگوي نياز باشد عملاً كارآئي مطلوب را نخواهد داشت.

تجربه نيز نشان داده است كه بازدهي توربين گاز در فصول سرد سال و يا حتي در ساعات خنكتر روز افزايش مييابد. شكل (1) نمونه اطلاعات عملي اخذ شده از نيروگاه گازي شيراز را نشان ميدهد كه اثر كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسور بر افزايش توان خروجي توربين را ميتوان به راحتي از آن استنتاج كرد. ال هاديك [2] اثرات دما، فشار، رطوبت نسبي و دماي ورودي توربين را بر توان و بازده توربين مورد بررسي قرار داده و نتيجهگيري كرد كه دماي هواي محيط بيشترين تأثير را بر كارآئي توربين دارد. بررسي ترموديناميكي اين موضوع توسط محققين ديگر نيز نشان داد كه بازده حرارتي و توان خروجي ويژه توربين با افزايش دماي محيط كاهش مييابد [9 و 10]. علاوه بر آن، با سرد كردن هواي ورودي، از نوسانات توان ويژه و بازدهي با دماي محيط كاسته شده و نسبت فشار بهينه براي ماكزيمم توان و بازدهي در اين حالت، بيشتر از ديگر سيكلهاي متداول ميباشد [15].

شكل 1ـ مقدار توان خروجي توربين گاز برحسب تابعي از دما

(واحد شماره 8 نيروگاه گازي شيراز)

بــــدين منظــــور استفــــاده از سيستــــمهاي چيلـــر با فشرده كردن بخار (Vapor Compression Chiller) و چيلر جذبي (Absorption Chiller) ممكن است بتواند جوابگوي نياز باشد. در نگاه اول ميتوان دريافت كه سيستم چيلر با كمپرس بخار به دليل مصرف انرژي الكتريكي نسبتاً زياد آن چندان مطلوب نميباشد و هميشه مقداري از افزايش توان توربين گاز بايستي صرف راهاندازي و كاركرد خود سيستم گردد. در عوض سيستم چيلر جذبي ميتواند با استفاده از حرارت گازهاي خروجي اگزوز كار كرده و مصرف انرژي الكتريكي نخواهد داشت. آب سرد توليد شده در چيلر جذبي ميتواند دماي هواي ورودي به كمپرسور را تا شرايط ISO (دماي C ْ 15 و رطوبت نسبي 60%) كاهش دهد. بررسي انجام شده توسط مالوسكي و همكارش [5] براي مقايسه دو سيستم فوق، نشان داد كه استفاده از سيكل تبريد جذبي ميتواند باعث ذخيره 200 KW/(MW refrigeration) انرژي الكتريكي شود كه در سيكل سرمايش با تراكم بخار مورد نياز ميباشد.

همچنين چرخههاي مختلفي بمنظور مقابله با بازدهي كم حرارتي توربين و تغييرات آن با دماي محيط پيشنهاد گرديده است [1، 16] كه عمليترين آنها كه تا امروز مورد استفاده قرار گرفته است چرخه تبريد تبخيري (Evaporative cooling) ميباشد كه با كاهش دماي هواي محيط باعث افزايش دبي جرمي هواي مكش كمپرسور شده و در نتيجه با توجه به رابطه مستقيم توان توليدي توربين با دبي جرمي، افزايش توان توليدي را به دنبال دارد [6]. بايستي اين نكته را در نظر داشت كه تبريد تبخيري مناسب مناطق گرم و خشك ميباشد. شركت برق لينكلن [12] با استفاده از يك چيلر كه با يخ مذاب كار ميكند موفق به سرد كردن هواي ورودي كمپرسور و افزايش توان خروجي توربين خود شده است.

سيكلهاي تبريد جذبي با توجه به سهولت كار و نداشتن هزينههاي عملياتي، توسط محققـــين مختلفي براي سرد كردن هواي ورودي كمپرسور پيشنهاد گرديده است [7، 9، 10، 11، 15]. نيــروي محــركه اين سيكــلها ميتـــواند آب گـــرم، بخــار، يا حــرارت گازهــاي اگــزوز باشد. در مـــورد ســـرد كردن هواي ورودي كمپرسور، استفاده از حرارت اگزوز معقولترين پيشنهاد ميباشد [7، 8، 9، 10، 11، 16]. هرچه دماي محيط بيشتر باشد كارآئي سيكل (Waste Heat Absorption Refrigeration) WHAR نيز بيشتر است [14].

هوفورد [3، 4] يك سيكل تبريد جذبي دو مرحلهاي ليتيوم ـ برومايد را كه با حرارت اگزوز توربين كار ميكند براي سرد كردن هواي ورودي كمپرسور پيشنهاد كرده است. سيستم مشابهي نيز توسط ال ـ كلاي [10] براي كشورهاي خليجفارس پيشنهاد شده است. اين محققين ادعا كردهاند كه استفاده از سيكل WHAR هزينه كمتري بازاء هر كيلووات اضافه توليد در مقايسه با سيستمهاي تبريد مكانيكي در بر داشته است.

2ـ روش تحقيق

همان طوريكه قبلاً اشاره شد سرد كردن هواي ورودي با تكنيكهاي مختلفي امكانپذير است. كه از آنجمله سيكل تبريد تبخيري، تزريق بخار، تبريد جذبي، و تبريد با تراكم بخار را ميتوان نام برد. پس از شناسائي اين تكنيكها، سيكل تبريد جذبي كه با حرارت ضايعاتي اگزوز توربين قادر به كار ميباشد (WHAR) بعنوان بهترين تكنيك براي توربين گاز مورد نظر انتخاب گرديد. سيكل تبريد جذبي خود به دو دسته معروف سيكل تبريد جذبي ليتيوم ـ برومايد (يك مرحلهاي و چند مرحلهاي)، و تبريد جذبي آمونياكي تقسيم ميشود و هر يك مزاياي خاص خود را داراست. پس از انجام محاسبات و بررسي اقتصادي و همه جانبه موضوع، سيكل تبريد ليتيوم ـ برومايد به دليل سهولت كار بيشتر، عدم نياز به تأسيسات گسترده، خوردگي كمتر، عدم آلودگي محيط، سرمايه اوليه كمتر، و مصرف برق ناچيز بعنوان سيستم بهينه انتخاب شد.

از بين سيستمهاي ليتيوم – برومايد متداول، سيكل ليتيوم ـ برومايد يك مرحلهاي جوابگوي نياز بوده و با هزينه بسيار كم و با بخار كم فشار و يا آب گرم قابل كار ميباشد. گرماي مورد نياز اين سيكل تبريد مستقيماً توسط گازهاي اگزوز توربين (بوسيله يك مبدل حرارتي) و يا توسط بخار توليدي در يك بويلر(Heat Recovery Steam Generator) HRSG تأمين ميگردد. شكل (2) نماي شماتيك ساده سيكل پيشنهادي را نشان ميدهد.

شكل 2ـ نماي شماتيك چرخه توربين گاز همراه با چرخه تبريد هواي ورودي

نكته قابل توجه در مورد طراحي سيستمهاي سرمايش هواي كمپرسور، در نظر گرفتن رطــوبت نسبي هوا ميباشد. بعنـــوان مثال اگر در منطقــــهاي دماي خشك هوا C ْ 35 و رطوبت نسبي هوا 90% باشد (دماي تر هوا در اين شرايط حدود C ْ 32 است) انتالپي هوا حدود KJ/Kg dry air 130 ميباشد. حال اگر در همين دما رطوبت نسبي 20% باشد (دماي حباب تر هوا در اين شرايط حدود C ْ 19 است) انتالپي هوا 54 خواهد شد. اگر قرار باشد دماي هواي ورودي به كمپرسور به C ْ 11 كاهش يابد انتالپي اينحالت KJ/Kg dry air 43 بوده و مقدار حرارتي كه در منطقه مرطوب بايستي از هوا انتقال يابد KJ/Kg dry air 87= 43-130 و براي منطقه خشك KJ/Kg dry air 11= 43-54 خواهد بود.

نكته مهم ديگري كه بايد به آن توجه كافي مبذول شود قابليت ژنراتور براي كار در اين شرايط ميباشد. ژنراتورها معمولاً توسط آب يا هوا خنك ميشوند. آب مورد نياز از طريق برج خنك كننده يا رودخانه و هوا توسط كولر خشك (Fin fan) تأمين ميگردد. با توجه به اينكه توان خروجي ژنراتور بطور غيرمستقيم متناسب با دماي آب يا هواي خنك كننده ميباشد (بدين معنا كه با افزايش دماي آب خنك كننده، توان خروجي ژنراتور كاهش مييابد) امكان دارد كه با كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسور، توان خروجي توربين افزايش يابد در حالي كه قابليت كاري ژنراتور افزايش نيافته باشد. در اينصورت توان توربين مازاد بر توان ژنراتور بوده و در نتيجه اخذ توان ظاهري كامل صرفاً موجب داغ شدن بيشتر سيمپيچهاي ژنراتور ميگردد بهرحال بهيچ وجه نبايد بارگيري از ژنراتور از جريان نامي آن كه براساس قدرت ظاهري محاسبه و روي پلاك مشخصات نوشته ميشود بيشتر گردد.

1ـ2ـ پيش طرح فني

طراحي سيستم خنك كننده براي يك دستگاه توربين گاز BBC كه براي كاركرد مستمر با سوخت گازطبيعي در ارتفاع هم سطح دريا طراحي شده است و در دماهاي مختلف هواي ورودي داراي مشخصات مندرج در جدول (1) ميباشد انجام گرديد. ميزان سرمايش مورد نياز براي سرد كردن هوا از دماي محيط به دماي C ْ 15 حدود 1050 تن محاسبه شد (هر تن سرمايش معادل KJ/hr 12660 ميباشد). سيستم تبريد مورد نظر يك چيلر جذبي ليتيوم ـ برومايد يك مرحلهاي ميباشد كه مشخصات كلي آن در جدول (2) درج گرديده است. لازم به ذكر است كه در اثر سرد كردن هواي شيراز به دماي C ْ 15، مقدار رطوبت نسبي هوا به حدود 80% ميرسد كه اندكي بالاتر از شرايط ISO ميباشد. با توجه به اينكه اين رطوبت اضافي در شرايط كار توربين مشكلي ايجاد نمينمايد از گرفتن اين رطوبت اضافي صرف نظر ميگردد.

جدول 1ـ اطلاعات بازدهي يك دستگاه توربين گاز BBC

شرايط سايت

شرايط ISO

 

37

10ـ

15

دماي محيط C ْ

55

55

0

افت فشار در سيستم ورودي (mm WG)

38

38

0

افت فشار در سيستم خروجي (mm WG)

2/19

6/25

2/27

بار مبنا (MW)

6/20

2/27

9/28

بار حداكثر (MW)

1/25

9/26

4/26

بار مبنا %

0/26

4/27

2/27

بار حداكثر %

85/18

1/25

7/26

بار مبنا (MW)

10/20

7/26

4/28

بار حداكثر(MW)

122

-

-

 

دبي هواي ورودي (m3/sec)

 

 

جدول 2ـ مشخصات كلي سيستم تبريد جذبي ليتيوم ـ برومايد يك مرحلهاي

Ton 1050

ظرفيت سرمايش

KW 11

توان مورد نياز پمپها

M3/min 14

مصرف آب سرد كننده

C ْ 30

دماي آب سرد كننده ورودي

C ْ 40

دماي آب سرد كننده خروجي

Kg/hr 8882

دبي بخار مصرفي

Psig 14

فشار بخار

C ْ 280

ميزان افت دماي هواي اگزوز

 

از نظر كاري سيستم تبريد يك واحد مستقل بوده و بويلر HRSG آن در مسير گازهاي اگزوز، و لولههاي آب سرد C ْ 7 آن در مسير مكش هواي كمپرسور نصب ميشود و هيچ تداخل و ممـــانعت كاري براي توربين ايجاد نخواهد كرد. سطح انتقال حرارت تقريبي محاسبه شده حدود m2 14000 بوده و لولههاي يك اينچ فين دار (با تراكم 10 فين در هر اينچ لوله) براي ساخت هواساز در نظر گرفته شده است.

2ـ2ـ بررسي اقتصادي

بمنظور مقايسه سيستم پيشنهادي WHAR با سيستمهاي متداول ديگر، هزينه ثابت اوليه اين سيستمها براي دستيابي به افزايش توليد مورد نظر (حدود 6 مگاوات) با يكديگر مقايسه گرديد. جدول (3) خلاصه نتايج را نشان ميدهد. همچنانكه از جدول مذكور استنتاج ميشود هزينه سيكل WHAR حدود 30% هزينه سيكل تركيبي (توربين گاز و بخار) و 40% هزينه يك توربين گاز ديگر ميباشد.

بايستي در نظر داشت كه جهت سهولت كار رابطه هزينه ثابت دستگاهها با كيلووات توليدي بصورت خطي در نظر گرفته شده است، و اين امر در كيلوواتهاي كم، با خطاي نسبتاً زيادي همراه است.

جدول 3ـ مقايسه هزينههاي WHAR با سيكلهاي متداول ديگر

هزينه ثابت اوليه Rls/KW power

سيكل

105*5/8

سيكل تركيبي توربين گاز و تبريد جذبي WHAR

106*8/2 (براساس نرخ دلار 3000 ريالي)

سيكل تركيبي توربين گاز و بخار

106*125/2 (براساس نرخ دلار 3000 ريالي)

توربين گاز

 

 

 

 

3ـ نتيجهگيري

اطلاعات عملي اخذ شده از واحد شماره 8 نيروگاه گازي شيراز كه نمونهاي از آن در شكل (1) رسم شده است بيانگر اينست كه اين توربين با حدود 5/5 مگاوات كاهش توليد در روزهاي گرم سال مواجه ميباشد. اين كاهش توليد درست در زمان اوج مصرف ميباشد. همانگونه كه از شكل ميتوان دريافت هر C ْ 1 افزايش دماي محيط، 75/0 درصد كاهش در توان خروجي را در پي خواهد داشت.

سيستمهاي متعددي جهت سرد كردن هواي ورودي پيشنهاد شده است كه سيستم تبريد جذبي با استفاده از حرارت اگزوز بعنوان بهترين و اقتصاديترين راه انتخاب گرديد. در اين سيستم بايد توجه داشت كه دماي هواي ورودي به كمپرسور بالاي صفر درجه سانتيگراد باشد تا از تشكيل يخ يا شبنم بر روي پرههاي كمپرسور جلوگيري بعمل آيد. با توجه به اينكه افزايش رطوبت هواي ورودي به كمپرسور نيز باعث افزايش بازده و توان خروجي از سيستم ميشود تركيبي از اين دو سيستم در افزايش توان خروجي مؤثرتر ميباشد. در صورت الزام به استفاده از اين سيستم، شرايط كار سيكل بايستي دقيقاً بهينه گردد.

خلاصه نتايج حاصل از اين پروژه به شرح زير ميباشد:

بازده حرارتي و توان ويژه سيكل توربين گاز را ميتوان با كاهش دماي هواي ورودي به كمپرسور به بيش از مقدار آن در حالت كار عادي توربين افزايش داد.

از نظر ترموديناميكي استفاده از سيستم تبريد جذبي براي سردكردن هواي ورودي امكانپذير است.

سيستمهاي تبريد جذبي ليتيوم برومايد و آمونياكي براي سردكردن هواي ورودي قابل استفاده است. سيستم آمونياكي بخاطر ايجاد اختلاف دماي زيادتر، نياز به سطح انتقال حرارت كمتري در مبدل حرارتي دارد.

شرايط كاري سيستم تبريد جذبي بستگي به شرايط نسبت فشار و نسبت دماي سيكل داشته و بر اين اساس بهينهسازي لازم بايد صورت پذيرد.

اگرچه نصب سيستم تبريد جذبي در مسير هواي ورودي به توربين هزينههائي را در بر دارد ولي در عوض اضافه توليد ناشي از آن، آنهم در ساعات پيك بار، ميتواند توجيهگر مستهلك شدن هزينهها طي 10ـ7 سال اوليه باشد.

بويلر HRSG به عنوان منبع حرارتي سيستم تبريد جذبي انتخاب گرديد و استفاده از حرارت مستقيم گازهاي اگزوز جهت سيستم تبريد منتفي گشت. ميزان بخار قابل توليد با بويلر (HRSG) معمولاً بيش از نياز سيستم تبريد ميباشد و مازاد بر آن ميتواند براي مصارف ديگر بكار رود.

چيلر جذبي تك مرحلهاي ليتيوم برومايد بعنوان انتخاب ارجح پيشنهاد گرديد و استفاده از چيلر دو مرحلهاي در اين مرحله منتفي گشت.

با توجه به حجم زياد سرمايهگذاري و هزينه نسبتاً زياد تجهيزات كنترل در سيكلهاي تركيبي گاز و بخار، اين سيكلها براي توربينهاي گازي كوچك اقتصادي نميباشد.

بررسي اقتصادي فرايندها بيانگر اين است كه سيكل تركيبي توربين گاز و تبريد جذبي، بعنوان اقتصاديترين روش جهت افزايش توان خروجي و بازدهي توربينهاي گاز كوچك قابل اجرا ميباشد.

هزينه تجهيزات مورد نياز سيكل تركيبي توربين گاز و تبريد جذبي در مقايسه با سيكلهاي ديگر ناچيز ميباشد.

مراجع

Ebeling J.A.، R. Halil، D. Bantam، B. Bakenhus، H. Schreiber، and R. Wendland، "Peaking gas turbine capacity enhancement using ice storage for compressor inlet air cooling" ASME paper No. 92-GT-265، 1993.

El-Hadik، A.A.، "The impact of atomospheric conditions on gas turbine performance، Trans، ASME، 112، pp. 590-596، 1990.

Hufford، P.E.، "Absorption chillers maximize cogeneration value"، ASHRAE Trans.، 97(1)، pp. 428-433، 1991.

Hufford، P.E.، "Absorption chillers improve congeneration energy efficiency"، ASHRAE J.،pp. 46-53، Mar. 1992.

Malewski M.، and G.M. Holldorff، "Power increase of gas turbines by inlet air precooling with adsorption refrigeration utilizing exhaust waste heat"، ASME paper No. 86-GT-67، 1987.

Moller، D.J.، and D. A. Kolp، "Simpson paper co: first 35 MW IM5000 in cogeneration plant"، ASME paper No. 84-GT-55، 1984.

Mohanty، B، and G. Paloso، "Enhancing gas turbine performance by intake air cooling using an absorption chiller"، Hear recovery systems & CHP، 15(1)، pp. 41-50، 1995.

Mostafavi، M.، A. Alaktiwi، and B. Angew، "Thermodynamic analysis of combined open-cycle-twin-shaft gas turbine (Brayton cycle) & exhaust gas operated absorption unit"، Applied thermal Eng.، 18، pp. 847-856، 1998.

Najjar، Y. N.، "Enhancement of performance of gas turbine engines by inlet air cooling and cogeneration system"، Applied thermal Eng.، 16(2)، pp. 163-173، 1996.

Nasser، A.E.M.، and A. El-Kalay، "A heat recovery cooling system to conserve energy in gas turbine power stations in the Arabian gulf"، Appl. Energy، 38، pp.133-142، 1991.

Ondrayas I.S.، D. A. Wilson، M. Kawamoto، and G.L. Haub، "Options in gas turbine power augmentation using inlet air chilling، ASME Paper No. 90-GT-250، 1991.

Piolenc، M.، "LES iced inlet nets utility another 14 MW of peaking at zero fuel cost"، Gas turbine world، No 1، pp. 20-25، Jan 1992.

Tsujikawa Y.، T. Sawada، and M. Hirano، "Effects of precooling of suction air on the performance of liquid hydrogen fueled supersonic aircraft engine"، Proc. Of 6th world hydrogen energy conf.، 3، pp. 1174-1184، 1986.

Yang O.، and T. Shimada، "A study on the total energy system of gas turbine"، Bull، JSME، 14(69)، pp. 234-247، 1971.

Yang O.، M. Tsujita، and T. Sato، "Thermodynamic study on the suction cooling gas turbine cycle combined with absorption type refrigeration machine using wasted heat"، Bull. JSME، 13(63)، pp. 1111-1122، 1970.

Yang O.، and T. Sato، "The Suction cooling gas turbine cycle"، Tokyo joint int. gas turbine conf.، JSME، 2، pp. 9-16، 1971.

 
نویسنده: محمدصادق حاتمي پور
مترجم :
منبع : سومين همايش ملي انر‍‍ژي ارديبهشت 1380
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 پمپ هاي هيدروليکي
 A.A.B/ تعيين فشار وارد بر مفصل مصنوعي زانو در فعاليت هاي مختلف بدن
 A.A.B/ مروري بر تاريخچه اخلاق همراه با گردآوري زمينه هاي گوناگون اخلاق
 A.A.B/ نکته هايي در اخلاق مهندسي
 A.A.C/ نقش رادياتور در پروسه انتقال حرارت موتور
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد