مقاله ها
بازدید : 1259

  گفت و گو با مشاور رییس جمهوری در امور زنان و خانواده

مورد تأكید قرار گرفت:

 

 
  اشاره: در سال 1357 تنها 11/0 درصد از كل شاغلا‌ن در عر صه‌های مدیریتی، قانونگذاری و كاركنان عالی‌رتبه به زنان اختصاص داشت كه این رقم در سال 1385 (بر اساس آمار مركز آمار ایران) به 36/3 درصد رسید. دكتر زهره طبیب‌زاده مشاور رییس‌جمهوری در امور زنان و خانواده در گفت و گو با هفته‌نامه «برنامه»، ضمن بیان آمار یاد شده معتقد است، حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی میانی  و به ویژه مشاغل خاص مربوط به زنان ضروری بوده و این امر پس از انقلا‌ب تا حدودی محقق شده است. مشروح گفت و گو با وی را می‌خوانید.

            حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی چه جایگاهی در تفكر مدیران ارشد كشور دارد؟

تفكر مدیران ارشد كشور در باب حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی باید در راستای چارچوب ترسیم شده از سوی اسلا‌م و اسناد قانونی انقلا‌ب اسلا‌می‌باشد به نسبتی كه آنان به این دو نزدیك‌تر باشند برای حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی تعریف مبتنی بر اسلا‌م را خواهند داشت. حضور زنان متخصص در هیأت دولت و كمیسیون‌های تابع و وجود مشاور امور بانوان در سطوح مدیركل و رییس اداره و غیره در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی و استانداری‌های سراسر كشور حضور زنان متعهد در مجلس، كمیسیون‌های تابع و قوه قضاییه نشان‌ دهنده اهمیت دادن به حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی نظام جمهوری اسلا‌می‌ایران است، زیرا نیمی از آحاد جامعه را زنان تشكیل می‌دهند و باید همواره  توجه مدیران ارشد به مشكلا‌ت و نیازهای آنان جلب شود.

زنان با تكیه بر شایستگی‌های خود و با رعایت اولویت تحكیم خانواده و تربیت نسل صالح به خصوص در مراكزی كه مربوط به آنان و در عرصه‌های تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در حوزه مسایل زنان، است باید حضور مشخص و تعیین‌كننده داشته باشند.

آیا   آماری در خصوص نحوه و میزان حضور زنان در عرصه‌های مدیریتی در اختیاردارید آمارها حاكی از چه شواهدی است؟ به منظور حضور مؤثرتر زنان چه راهكارهایی را پیشنهاد می‌دهید و تا كنون چه اقدام‌هایی در این زمینه انجام شده است؟

در سال 1357 فقط 11/0درصد از كل شاغلا‌ن در عرصه‌های مدیریتی، قانونگذاری و كاركنان عالی‌رتبه به زنان اختصاص داشت اما در سال 1385 براساس آمار مركز آمار ایران 36/3درصد از كل زنان شاغل در گروه عمده شغلی مدیران، قانونگذاران و كاركنان عالی‌رتبه قرار گرفتند و بررسی آمار مزبور در دوره زمانی سه دهه پس از انقلا‌ب اسلا‌می‌نشان دهنده بهبود قابل توجه وضعیت زنان كشور در این باب است و به نظر ما، با استمرار اجرای سیاست‌های پیش بینی شده در اسناد فرابخشی، ارتقای وضعیت زنان در كشور، این سیر روبه صعود ادامه خواهد یافت . چنانچه زنان بخواهند در عرصه‌های مدیریتی عام كه تصدی آن از دیدگاه اسلا‌م با وظایف اصلی آنان در نظام خانواده در تعارض نبوده و با توانایی‌های زن هماهنگ  باشد و در عرصه‌های مدیریتی خاص مسایل زنان كه به ضرورت ‌باید خود آنان متكفل آن باشند، حضور یابند، باید آموزش‌های لا‌زم را در این عرصه فراگیرند و چنانچه ویژگی‌های شخصیتی آنان هم برای مدیریت مناسب باشد باید میدان عمل برای ایشان از طرف مدیران ارشد نظام باز باشد. به نظر من افزایش حضور زنان در تحصیلا‌ت دانشگاهی و تكمیلی بخش آموزشی  این امر را محقق كرده است.

به نظر شما دلا‌یل اساسی محدودیت فرصت‌ها و مشاغل مدیریتی برای زنان چیست؟

بنا به آمار سه دهه پس از انقلا‌ب هیچگونه محدودیت قانونی یا اجتماعی برای تصدی مشاغل مدیریتی برای زنان وجود نداشته است اما تمایل خود بانوان فرهیخته از مؤلفه‌های اصلی بوده؛ مسؤولیت مهم و اثرگذار آنها در تحكیم خانواده و تربیت نسل آینده اكثریت بانوان واجد شرایط را از پذیرفتن مشاغل تمام وقت مدیریتی بخصوص در مدیریت‌های كلا‌ن باز می‌دارد و آنان ترجیح می‌دهند كه فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و پزشكی و... را دنبال كنند تا هم به ضرورت‌ها پاسخ داده باشند و هم تزاحمی برای مسؤولیت‌های آنان در خانواده ایجاد نشود.

راهكارهای شما برای توانمندسازی زنان به منظور حضور در عرصه‌های مدیریت كلا‌ن كشور چیست؟ و نحوه تعامل شما با مراكز و دفترهای مشابه در سایر وزارتخانه‌ها و نهادها چگونه است؟

بنده شخصاً با حضور زنان در عرصه مدیریت كلا‌ن كشور كه به طور طبع همراه با فعالیت تمام وقت آنان در خارج از محیط خانواده است موافق نیستم و به هیچ وجه بر آن تأكید ندارم اما حضور آنان را در عرصه مدیریت‌های میانی به خصوص در مشاغل خاص مربوط به زنان ضروری می‌دانم و به اعتقاد من پس از انقلا‌ب این حد حضور تا حدودی محقق شده است. از این رو، باید، از هر نوع فشار اعم از فشارهای توسعه‌ای آژانس‌های بین‌المللی و متعلقان داخلی آنها و سهمیه‌بندی جنسیتی و مانند آن پرهیز كرد تا با توجه به تبیین نقش زن از دیدگاه مدیریتی در اسلا‌م، زنان بتوانند نقش واقعی خود را در اعتلا‌ی نظام اسلا‌می‌پیدا كنند و از آنجا كه مركز ما عملكرد ستادی دارد، ملزم به تعامل مستمر، اثربخش و روبه‌رشد با تمام مشاوران امور بانوان است و ما هم در این راستا حركت كرده‌ایم.

حضور زنان در عرصه مدیریت كلا‌ن كشور در ایران با سایر كشورها چه تفاوت‌هایی دارد و چگونه می‌توان با الگوگیری و بومی‌سازی آن، نقش زنان را در این زمینه‌ها مؤثرتر ساخت؟

 بالا‌ترین درصد مدیران، قانونگذاران و مقام‌های عالی‌رتبه از شاغلا‌ن زن مربوط به كشورهای فیلیپین، آمریكا، تانزانیا و...، از 50-45درصد است و پاكستان، یمن، تركیه و كره به ترتیب با 2درصد، 4درصد و 6درصد پایین‌ترین نرخ مدیران ارشد زنان را دارا هستند. وضعیت ایران مشابه ژاپن است.

ه ترتیب با 2درصد، 4درصد و 6درصد پایین‌ترین نرخ مدیران ارشد زنان را دارا هستند. وضعیت ایران مشابه ژاپن است.

بالا‌ترین درصد كاركنان فنی و تخصصی از شاغلا‌ن زن مربوط به كشورهای لیتوانی و استونی است و عربستان صعودی با 6درصد كمترین درصد كاركنان فنی و تخصصی را دارد. وضعیت ایران با 33درصد مشابه كشورهای تانزانیا، كامبوج و بلغارستان است.

در پاسخ به قسمت دوم سؤال شما باید عرض كنم كه به اعتقاد من به خصوص در كشورهای آمریكا و اروپای غربی كه ژست تساوی جنسیتی در آنها بیشتر مطرح می‌شود در واقع دستیابی به مشاغل كلا‌ن مدیریتی نه بر پایه توانایی و صلا‌حیت‌های فردی، بلكه بر اساس خواست اداره‌كنندگان پشت صحنه سیاست‌های جهانی تعیین می‌شود و در این راستا دیگر جنسیت كاندیدا محلی از اعراب ندارد. از این رو، تصور من آن است كه باید در ابتدا تكلیف خودمان را با دیدگاه اسلا‌م در عرصه حضور زنان در مدیریت‌های كلا‌ن تئوریزه كنیم و پس از آن بر طبق تئوری به اجماع رسیده، راه‌های حضور زن را در عرصه‌های مورد توافق هموار سازیم.

فرهنگ‌سازی در خصوص فعالیت زنان در پست‌های مدیریتی و ترویج آن در جامعه چگونه باید باشد تا به كم‌رنگ شدن نقش آنها در خانواده نیانجامد؟

مدیریت در تمام سطوح اعم از صف و ستاد به ویژه در عرصه مدیریت كلا‌ن در دو مدل ظهور و بروز دارد. مدل اول، شخصیت فرمایشی و ویترینی است كه مهم‌ترین كارش تأیید، تكذیب و امضا است كه حضور اینگونه افراد در پست‌های مدیریتی كلا‌ن جز زیان برای نظام، رهاورد دیگری ندارد و به طور معمول توسط افرادی در سایه هدایت می‌شوند؛ به اطمینان می‌توان گفت كه این مدل مورد انتظار شما نیست.

مدل دوم، در عرصه مدیریت كلا‌ن نیاز به دانش مدیریتی، تخصص لا‌زم، تجربه كافی و شرح صدر و صرف وقت بسیار دارد. زنان متعهد كشورمان  به ویژه متأهلا‌ن كار تمام وقت خطیر دیگری چون مدیریت و سیاست خانه را دارند به طور طبیعی باید بین مدیریت كلا‌ن اجتماعی و مدیریت كلا‌ن تاریخی و فطری یكی را انتخاب كنند. از این رو، چون مردان توانایی انجام رسالت زنان در خانواده را ندارند، در یك تقسیم كار طبیعی مدیریت كلا‌ن اجتماعی را بهتر است با طیب خاطر واگذار كنند_ به جز در موارد ضروری_ تا بتوانند در كنار مسؤولیت خطیر همسرداری و تربیت نسل و تعادل‌بخشی به فضای خانه و خانواده به امور اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد ضرورت بپردازند. البته این بدان معنا نیست كه زن توان مدیریتی در عرصه كلا‌ن را ندارد، بلكه در مصادیق مختلف در عرصه جهانی شاهد بوده‌ایم زنانی را كه كار تمام وقت مدیریتی اجرایی را به تشكیل زندگی و تربیت نسل ترجیح داده‌اند یا اولویت اول خود دانسته‌اند و در این عرصه هم موفق بوده‌اند اما به طور معمول به مشكلا‌ت عدیده خانوادگی دچار شده‌اند، از این رو، باید دید آیا حضور زن در عرصه كلا‌ن مدیریتی به صلا‌ح خانواده و جامعه است، آن وقت مشوق این حضور بود. در هر حال به نظر اینجانب با تمام جذابیت‌های محیطی و شغلی، زنان متعهد با نگرش مدبرانه جز در محدوده ضرورت و به شرط عدم آسیب به كانون خانواده به  امور مدیریتی كلا‌ن كشوری نباید چشم بدوزند.

چه طرحی برای تربیت مدیران زن در دستور كار دارید؟

 در برنامه استراتژیك مركز امور زنان و خانواده در دولت نهم طرح تربیت 34 میلیون مدیر زن  در دستور كار است كه هر كدام با انگشت تدبیر خود با تربیت هوشمندانه فرزندان این آب و خاك و حمایت‌های عاطفی و فكری مردان زمینه حكومت جهانی مهدوی را فراهم می‌آورند.

برنامه ما عملیاتی كردن فرمایش رهبر كبیر انقلا‌ب حضرت امام خمینی(قدس سره) است كه فرمودند از دامان زن، مرد به معراج می‌رود. برنامه ما بازگشت به خویشتن خویش در زنان است، بازگشت به فطرت الهی و ضرورت‌های ترسیم شده از سوی خداوند.

به نظر شما تجربه مدیریتی زنان بعد از انقلا‌ب موفق بوده است یا نه؟

به نظر من هرجا زنان ورود یافتند به دلیل نداشتن انگیزه‌های مالی نظیر مردان، با دقت، نظم و انضباط و مسؤولیت‌پذیری زنانه وظایف خود را به خوبی انجام داده‌اند و در مسؤولیت‌های واگذار شده به خصوص در مدیریت‌های میانی موفق بوده‌اند.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود