صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ مستندسازي؛ ضرورتي در اجراي طرح ها و پروژه ها
تعداد بازدید : 1023
 
 


اشاره: يكي از اهداف ماده 23 قانون برنامه و بودجه مندرج در آيين نامه اجرايي استاندارد‌هاي اجرايي، سرعت در اجراي پروژه‌ها و پرهيز از دوباره‌كاري‌هاست.
تدوين ضوابط، آيين نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌ها طبق آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي از سال 1351 تهيه شده و مورد استفاده قرار گرفته است اما در گزارش‌هاي مختلف گروه‌هاي برنامه‌ريزي چه در هفت برنامه اجرا شده قبل از انقلا‌ب اسلا‌مي‌و چه در چهار برنامه اجرا شده و در دست اجراي بعد از انقلا‌ب اسلا‌مي، كمبود آمار، نارسايي‌هاي قانوني، عدم تطابق هزينه‌هاي واقعي با هزينه‌هاي برآوردي، پراكندگي كارهاي دردست اجرا و مشخص نبودن سياست‌هاي بهره‌برداري، در زمره مشكلا‌ت و تنگناهاي عمده تهيه و اجراي طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري بوده است.
از اين رو، ثبت سير تكوين و تحقق طرح از زمان پيدايش تا بهره‌برداري مي‌تواند كمك مؤثري در تحقق اهداف قانوني به شمار آيد.
اين نكته حايز اهميت است كه مستند سازي با توجه به اهميت كمي و كيفي طرح يا پروژه جايگاه خود را شكل مي‌دهد و مستندسازي به موازات شروع و پايان هر مرحله به عنوان خدمات تكميلي بايد مورد توجه قرار گيرد.

تعريف مستند سازي
مستند سازي، تهيه مجموعه اسناد و مداركي است كه سير تكوين و تحقق يك فعاليت از شروع تا خاتمه آن و چگونگي بهره برداري و نگهداري را، با تحليل و ارزيابي مربوط، نشان مي‌دهد.
نقش مستندسازي
در مدت اجراي پروژه وقايع و رويدادها، ابتكارها، خلا‌قيت‌ها، تنگنا‌ها و مشكلا‌ت فني و حقوقي و اجرايي و مالي اتفاق مي‌افتد و براي هريك راه‌حل‌ها و تدابيري اتخاذ مي‌شود. چنانچه اين تدابير مستند شوند، كمك مؤثري به پرهيز از دوباره كاري و تجربه‌گرايي در اجراي طرح‌ها و پروژه‌ها مي‌شود. مهم‌ترين نقش‌هايي كه مي‌توان براي مستندسازي برشمرد، به شرح زير است:
حفظ منابع اطلا‌عاتي مورد استفاده در طرح يا پروژه
منابع اطلا‌عاتي كه با توجه به اهداف پروژه مورد استفاده قرار مي‌گيرند، چنانچه در هر مرحله مستند‌سازي شوند، از دوباره كاري جلوگيري مي‌كنند و باعث تكميل آمار و اطلا‌عات دوره بعد مي‌شوند.
تطابق هزينه‌هاي حقيقي با هزينه‌هاي برآوردي
عدم تطبيق هزينه‌هاي برآوردي با هزينه‌هاي واقعي يكي از مسايل مبتلا‌ به اجراي پروژه‌ها به شمار مي‌آيد. مستندسازي علل اين امر مي‌تواند منجر به اتخاذ تصميمي صحيح براي ساير پروژه‌ها شود.
جلوگيري از پراكندگي و تكرار فعاليت‌ها
مستند كردن موضوعات مطالعاتي در بسياري از كارها مي‌تواند از انجام دوباره مطالعات در كار‌هاي مشابه جلوگيري كند.
مشخص كردن سياست‌هاي اجرايي و بهره‌برداري
در فعاليت‌هاي عمراني وجود يك سياست مشخص مانند روشن كردن راه كلي آن فعاليت، اهميت زيادي دارد. مستندسازي اين سياست‌ها در مراحل مختلف مي‌تواند مسير فكري تصميم گيري را در زمان اجراي طرح يا پروژه روشن سازد و تصميم براي آينده را تسهيل كند.
آشكار كردن نقص‌ها و نياز‌هاي آماري و اطلا‌عاتي
همواره آمار و اطلا‌عات يكي از نياز‌هاي اساسي هر پروژه و طرح به شمار مي‌آيد و اغلب كمبود آمار و اطلا‌عات موضوعي دست‌اندركاران مطالعه و اجراي پروژه‌ها را با مشكل روبه‌رو كرده است. با مستند سازي نقص‌هاي اطلا‌عاتي و آماري و جمع بندي آنها در سيستم برنامه‌ريزي كشور مي‌توان به صورت نهادينه اين مشكل را حل كرد.
توجه به دستورالعمل‌ها و ضوابط و آيين‌نامه ها
قانون برنامه و بودجه در مواد 22 و23 و آيين‌نامه استانداردهاي اجرايي، تدوين ضوابط و دستورالعمل‌ها را مورد توجه قرارداده است. از سويي ديگر، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران نيز استاندارد‌هاي صنعتي را تهيه مي‌كند. مستند كردن دامنه و كاربرد استانداردها در پروژه‌ها مي‌تواند كمبود‌ها را در اين زمينه با اقليم منطبق سازد و نظام اجرايي كشور و توانايي‌هاي فني آن را روشن كند.
مستند كردن مشكلا‌ت و تنگناها
برنامه‌ريزي براساس آنچه كشور نيازمند آن است، يك امر اجتناب‌ناپذير محسوب مي‌شود و در اين بخش مستند كردن مشكلا‌ت و تنگناها و راه‌حل‌هاي اتخاذ شده در برون رفت از آنها، از جايگاه خاصي برخوردار است.
اهداف مستند سازي در نظام فني و اجرايي كشور
هماهنگي كافي بين عوامل ذي‌نفع، توجـه به فعاليـت‌هاي طرح يا پروژه به صورت جـامع و مانع، اتمام طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه‌گذاري در مدت معين و براساس اعتبار مصوب، استفاده مؤثر از نيروهاي صلا‌حيت دار، توليد، جمع آوري، توزيع و مستندسازي اطلا‌عات و اسناد در زمان مقرر و به طور متناسب، جلوگيري از بروز ريسك‌هاي پيش بيني نشده و تأمين كالا‌ و خدمات موردنياز طرح‌ها و پروژه‌هاي سرمايه گذاري از طريق فرآيند‌هاي لا‌زم در مديريت پروژه از اهداف مستندسازي است.
مستند سازي يك پروژه بايد به پرسش‌هاي زير پاسخ دهد:
چه كسي؟ ، چرا ؟، چه موضوعي؟، چه وقت؟ و چطور؟ به طور كلي يك گزارش مستند شامل موارد زير است:
اهداف، شرح كار، سازمان كار، اعتبارات، محدوديت‌ها و الزام‌ها.
مستند سازي در فعاليت‌ها و مراحل مختلف به شرح زير است:
1 مستند سازي مرحله پيدايش.
2 مستند سازي مرحله توجيهي.
3 مستند سازي مرحله طراحي پايه.
4 مستند سازي مرحله طراحي تفصيلي.
5 مستند سازي مرحله اجرا.
6 مستند سازي مرحله بهره‌برداري.
مستند سازي مرحله پيدايش
چگونگي پيدايش طرح و گردآوري اطلا‌عات و آمار و مشخصه‌هاي مربوط به خصوصيات كلي و كلا‌ن طرح.
اين اطلا‌عات بايد بتواند فاصله زماني بين تفكر اوليه شروع طـــــرح و زمــــان شـــروع اقدام‌ها را براي تهيه موافقتنامه طرح در بر بگيرد.
در مستندسازي مرحله پيدايش و انتخاب طرح، حداقل موارد زير بايد لحاظ شود:
1 اولويت طرح در قالب برنامه جامع.
2 اولويت طرح در قالب برنامه پنجساله.
3 تصميم گيري‌هاي نهادهاي سياسي و اجتماعي.
4 نياز به اجراي طرح براي تكميل ساير طرح‌ها.
مستند سازي مرحله توجيهي
در اين مرحله مستند سازي از زمان پايان مطالعات شناسايي شروع و با تصويب مرحله توجيهي پايان مي‌پذيرد.
در اين گزارش بايد موارد زير ثبت شود:
ارزيابي و قضاوت مهندسي.
نمودار سازماني دستگاه اجرايي.
نمودار سازماني مشاور.
فهرست نقشه‌ها و مدارك.
برنامه زمانبندي.
برنامه زمانبندي ادامه مطالعات.
برنامه اعتباري مرحله اول.
نحوه تأمين نيروي انساني.
تغييرات و علت آنها.
ثبت مشكلا‌ت و محدوديت‌ها و چگونگي حل آنها.
استاندارد‌ها و ضوابط.
برآورد اوليه در مورد گزينه برتر.
شرح خدمات.
نظر‌هاي اصلا‌حي چگونگي اصلا‌ح گزارش‌ها و تصويب آنها.
مستند سازي مرحله تفصيلي اجرايي
مستند سازي در اين مرحله از زمان شروع مرحله دوم و تا تصويب آن و شروع مرحله مناقصه ادامه مي‌يابد.
مستندات اين مرحله مانند مرحله توجيهي است با اين تفاوت كه در اين مرحله احتمال انجام مهندسي ارزش نيز وجود دارد كه در اين صورت مطالب زير اضافه مي‌شود:
ثبت نحوه انجام مهندسي ارزش.
ثبت تغييرات و صرفه‌جويي كه بر اثر مهندسي ارزش حاصل شده است.
مستند سازي عمليات اجرايي
ثبت عوامل اجرا.
برنامه زمانبندي روش اجرا.
كنترل نحوه اجرا و نظام كنترل كيفي.
كنترل كمي.
كنترل مالي.
كنترل موارد حقوقي.
كنترل موارد تداركاتي.
كنترل انتقال دانش فني.
كنترل موارد حقوقي.
مستندسازي راه‌اندازي و تحويل
مستند سازي اين قسمت از زمان آزمايش‌ها و راه‌اندازي دستگاه‌ها و تجهيزات دايمي طرح شروع و با تحويل قطعي، پايان مي‌پذيرد.
مستندسازي ارزشيابي طرح
در اين بخش از مستند سازي واحد تهيه كننده مستندات، طرح را مورد بازنگري قرار مي‌دهد و نتايج و مغايرت‌هاي پس از اجراي كامل طرح را به تفكيك درج مي‌كند و براي هر مورد در صورت امكان، پيشنهاد لا‌زم را ارايه مي‌دهد.
گزارش اين مرحله مي‌تواند شامل فصول زير باشد:
1 تاريخچه پيدايش طرح.
2 خصوصيات ابتدايي طرح.
3 مطالعات و خدمات براي تهيه اطلا‌عات فني پايه (مطالعات توجيهي.)
4 مرحله طراحي پايه.
5 مرحله طراحي تفصيلي (مرحله دوم.)
6 برنامه‌ريزي اجرا و انجام مناقصه و انتخاب پيمانكاران و سازندگان.
7 عمليات اجرايي.
8 راه‌اندازي، تحويل و بهره برداري.
در اين گزارش تمام نتيجه‌گيري‌ها و تجزيه و تحليل‌ها در خصوص موارد زير انجام مي‌گيرد:
1 اهداف طرح.
2 آثار كمي و كيفي.
3 زمان‌هاي مطالعه و اجرا.
4 كيفيت خدمات مهندس مشاور.
5 انجام مناقصه.
6 كيفيت خدمات پيمانكاران و سازندگان.
7 روند راه‌اندازي و تحويل.
مروري بر نظام مستندسازي مناقصات موضوع آيين‌نامه اجرايي بند «د» ماده 23 قانون برگزاري مناقصات
قانون برگزاري مناقصات كه در سال 1382 به تصويب مجلس شوراي اسلا‌مي‌رسيد، توانست مشكلا‌تي را كه آيين نامه برگزاري مناقصات داشت بر طرف و مقررات خاص مغاير دستگاه‌هاي مشمول را منسوخ سازد تا اين موضوع نقطه عطفي در مديريت يكپارچه مناقصات به ويژه مناقصات طرح‌هاي سرمايه گذاري و توسعه اي كشور باشد.يكي از ويژگي‌هاي مهم قانون ياد شده، مستند سازي برگزاري مناقصات است.
اين موضوع در ماده 23 قانون برگزاري مناقصات تصريح و در بند«د» آن، دولت موظف شده آيين‌نامه اجرايي آن را تهيه كند، آيين نامه مزبور توسط معاونت فني سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور (سابق) تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران در تاريخ 5/9/1385، براي اجرا، ابلا‌غ شد. همانگونه كه در اهداف اين آيين نامه آمده، مستندسازي مناقصات اهداف زير را دنبال مي‌كند:
1 شفاف سازي و اطلا‌ع رساني بهنگام مناقصات.
2 رقابت آزاد و رعايت اصل برابري حقوق مناقصه‌گران.
3 ايفاي بهنگام و كامل تعهدهاي طرف‌هاي مناقصه.
4 تسريع در مراحل برگزاري مناقصه.
اين آيين‌نامه داراي سه فصل و30 ماده است.
نتيجه
بررسي عوامل، زمينه‌هاي پيدايش ، اجرا ، بهره‌برداري، آثار و نتايج حاصل از سرمايه گذاري يك پروژه يا طرح، مي‌تواند دست يافتن به هدف‌هاي اقتصادي اجتماعي را آسان كند.
مستندسازي يك پروژه يا يك طرح ضمن روشن كردن مسايلي همچون علل تأخير برنامه زماني تعهد شده، علل افزايش هزينه‌هاي اجرا، جلوگيري از دو باره كاري‌ها و استفاده صحيح از كارشناسان، مي‌تواند موجب اصلا‌حاتي در سيستم‌هاي زير شود:
سيستم سازمان و تصميم‌گيري، سيستم اطلا‌عات و هدايت و سيستم ارتباطات.
منابع
1 نظام فني و اجرايي كشور.
2 قانون برگزاري مناقصات.
3 آيين نامه اجرايي نظام مستند سازي و اطلا‌ع رساني مناقصات موضوع بند «د» ماده 23 قانون برگزاري مناقصات.
4 نشريه 208 دفتر امور فني و تدوين معيارها با عنوان «مستندسازي طرح‌هاي آب»
5http://en.wikipedia.org -
6http://www.cs.uofs.edu-
7Project Documentation Standards -
* معاون دفتر امور فني، تدوين معيار‌ها
و كاهش خطر پذيري ناشي از زلزله

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : هفته نامه برنامه - شماره 240، آبان 1386
تاریخ : آبان 1386
مطالب مرتبط
 
 P.P.T/ اثربخشي مديريت پروژه در سازمان هاي بازرگاني پروژه محور
 A.A.A/ عوامل موفقيت و شکست پروژه هاي IT در سازمان ها
 A.A.A/ مورد کاوي تحقق اهداف و تحليل رويکرد هاي مديريت در يک پروژه عمراني ملي
 A.A.A/ طراحي سيستم اطلاعاتي مونينورينگ و کنترل به لحظه پروژه ها با استفاده از کارت امتياز متوازن
 A.A.A/ استفاده از روش نرخ بازگشت داخلي(IRR)براي ارزيابي پروژه هاي چند نرخي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد