مقاله ها
بازدید : 145


اشاره: نظارت بر پروژه‌ها و طرح‌های عمرانی در دست اجرای كشور از جمله وظایف مهم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور است كه هدف از آن تضمین حسن اجرای مربوط به این پروژه‌ها و حركت در مسیر از پیش طراحی شده برای آنهاست. در این راستا دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌ها مستقر در معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی كشور، مرجع مهم اجرای این وظیفه است. هفته‌نامه برنامه با هدف تبیین فرآیندها و راهكارهای نظارت بر پروژه‌ها گفت‌وگویی با مهندس محمد علی مجیدی مدیر كل دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌ها انجام داده است كه در پی می‌آید.
ضمن تشكر از شما كه در این گفت‌وگو شركت كردید، لطفاً فرآیندهای نظارت بر پروژه‌های عمرانی را تشریح كنید.
با توجه به فعالیت‌های متنوع نظارتی كه توسط این دفتر انجام می‌شود به طور كلی می‌توان گفت فارغ‌از انواع مختلف گزارش‌های نظارتی، فرآیندهای دیگری در حوزه نظارت صورت می‌پذیرد كه شامل تهیه و تدوین دستورالعمل‌ها، ضوابط و ساز و كارهای مورد نیاز در امر نظارت بر پروژه‌های عمرانی، هماهنگ كردن وظایف نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و دفترهای بخشی به عنوان اركان نظارت برای بازدید از پروژه‌های عمرانی، تهیه اطلا‌عات نظارتی و ذخیره‌سازی آنها در نظام مكانیزه نظارت و كنترل اطلا‌عات و ایجاد امكان دسترسی به آنها، تلفیق و پردازش داده‌ها و تهیه و ارسال گزارش برای رییس جمهوری، مسؤولا‌ن مختلف دستگاه‌های اجرایی و سایر مقام‌های مسؤول برای استفاده از نتایج نظارت در برنامه‌ریزی‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، می‌شود.
كنترل اطلا‌عات در این فرآیندها چگونه صورت می‌گیرد؟
پس از آنكه پروژه‌های عمرانی توسط كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها مورد بازدید قرار گرفت، نتایج آن به این دفتر ارسال می‌شود. این دفتر نیز اطلا‌عات تكمیل شده را مورد كنترل قرار می‌دهد و اشكالا‌ت احتمالی را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها منعكس می‌كند. پس از اصلا‌ح مجدد اطلا‌عات، اطلا‌عات یادشده به منظور تأیید نهایی از طریق نظام مكانیزه در اختیار دفترهای بخشی سازمان قرار می‌گیرد و در نهایت پس از تأیید نهایی اطلا‌عات از سوی دفترهای بخشی، تلفیق و پردازش داده‌ها توسط این دفتر صورت می‌پذیرد. بنابراین همان‌طور كه اشاره شد در تولید اطلا‌عات نظارتی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و در تأیید اطلا‌عات دفترهای بخشی نقش مستقیم دارند.
در نظارت و ارزیابی پروژه‌های عمرانی چه نكاتی بیشتر مدنظر قرار دارد؟
با توجه به اینكه نظارت فعالیتی است مستمر كه از سوی نهادهای نظارتی به منظور بررسی و كنترل عملیات و فعالیت‌های مختلف با اهداف كمی، كیفی، ‌زمانی و مالی منظور شده در قوانین و مقررات كشور انجام می‌شود، از این رو، در انجام این مهم توجه به نكاتی لا‌زم است كه از جمله اهداف مهم نظارت است. این نكات عبارت‌اند از: تعیین میزان موفقیت در تحقق اهداف و پیشرفت عملیات و بررسی مسایل و مشكلا‌ت اجرایی پروژه‌های عمرانی و ارایه پیشنهادهای اصلا‌حی با هدف بهبود روند اجرا، بهبود شاخص‌های كلا‌ن عمرانی با توجه به رویكردهایی همچون ارتقای كیفیت اجرا، كاهش هزینه و مدت اجرا و سایر ملا‌حظات تأثیرگذار در راستای ارتقای كیفیت عملكرد دستگاه‌های اجرایی، رعایت ضوابط، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی كشور توسط دستگاه‌های اجرایی و بررسی میزان اثربخشی برنامه‌ها، قوانین، ضوابط، آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با نظام فنی و اجرایی كشور از طریق باز خورد نتایج آنها و انعكاس به مراجع ذی‌ربط.
نظام نظارت سه ماهه طرح‌های عمرانی ملی چگونه عمل می‌كند؟
با توجه به بخشنامه شماره 79743/100 به تاریخ 11/5/1385 و در راستای هدفمند كردن بیشتر وظایف نظارتی سازمان و اثربخشی آن در بهبود روند بودجه‌ریزی و تخصیص بهینه منابع در حوزه طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای مقرر شد، تا تمام پروژه‌های عمرانی ملی اجرایی شامل احداث، توسعه و تجهیز در هر یك از مقاطع سه ماهه توسط دفترهای بخشی مورد نظارت قرار گیرد. به دنبال این بخشنامه دفتر نظارت و ارزیابی طرح‌ها با هدف ایجاد زیرساخت‌های مناسب در امر نظارت و مكانیزه كردن سازوكارهای مربوط، تهیه نظام نظارت سه ماهه طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای را در دستور كار خود قرار داد كه پس از آماده شدن این نظام، در حال حاضر مورد بهره‌برداری دفترهای بخشی سازمان قرار دارد.
مزیت‌های اجرای نظام نظارت سه‌ماهه طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه ای چیست؟
امكان اعمال مدیریت و نظارت بر عملكرد واحدهای تحت سرپرستی است كه با توجه به سطوح مختلف دسترسی به اطلا‌عات پروژه‌‌ها در هر زمان انجام می‌شود. به عنوان مثال معاونان بخشی می‌توانند وضعیت نظارت پروژه‌ها و عملكرد دفترهای زیرمجموعه حوزه خود را در هر لحظه مورد كنترل قرار دهند یا آنكه در یك دفتر مدیر كل مربوط می‌تواند عملكرد كاركنان مجموعه خود را در نظارت بر طرح‌های عمرانی ارزیابی كند.
قابلیت جمع‌‌آوری سریع اطلا‌عات نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی از سراسر كشور به صورت on line و تهیه گزارش‌های متنوع نظارتی برای ارسال به مراجع ذی‌ربط نیز از دیگر مزیت‌ها ست. از دیگر مزیت‌ها، می‌توان به به‌روز بودن گزارش‌های استخراج شده از نظام با توجه به ارتباط آن به آخرین اطلا‌عات نظام بودجه طرح‌های عمرانی به صورت on line اشاره كرد.
پارامترها و شاخص‌های ارزیابی عملكرد پروژه‌ها چه مواردی را شامل می‌شوند؟
در هر یك از پروژه‌های عمرانی ملی و استانی 6 شاخص ارزشیابی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در پروژه‌های عمرانی ملی شاخص‌های به كار گرفته شده شامل درصد تحقق خاتمه پروژه‌های خاتمه یافتنی (نسبت تعداد پروژه‌های خاتمه یافته به تعداد پروژه‌های خاتمه‌یافتنی در سال مورد نظر)، ‌دستیابی به اهداف یكساله (نسبت پیشرفت فیزیكی محقق‌شده به پیشرفت فیزیكی پیش‌بینی شده طی سال مورد نظر)، مدت اجرا (براساس
مقایسه مدت اجرای پروژه‌های خاتمه یافته در سال مورد نظر به میانگین مدت اجرای پروژه‌ها در سال‌های قبل)، روش ارجاع كار (میزان توجه به ارجاع پروژه‌ها از طریق مناقصه)، كیفیت اجرا و علل تأخیر هستند. البته در مورد پروژه‌های عمرانی استانی به استثنای شاخص علل تأخیر، سایر شاخص‌های اشاره شده به انضمام شاخص نحوه اجرا (میزان استفاده از روش پیمانی در پروژه‌ها) به كار گرفته می‌شود.
شاخص كیفیت اجرا براساس عوامل تأثیرگذار در كیفیت اجرای پروژه‌های عمرانی تعیین می‌شود كه شامل كارگران دارای كارت مهارت فنی، میزان مهارت تمام كارگران، نیروهای مشخص دستگاه اجرایی، نیروهای متخصص مشاور ناظر، نیروهای متخصص پیمانكار، تجهیز كارگاه و به كارگیری ماشین‌آلا‌ت متناسب با پروژه، طبقه‌بندی مدارك كارگاهی و مستندسازی، كیفیت مصالح خریداری شده، شرایط نگهداری مصالح در محل كارگاه، آزمایش‌های كنترل كیفی در مراحل اجرا، میزان رعایت استانداردها، دستورالعمل‌ها و مشخصات فنی می‌شود.
تهیه گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال 1385 در چه مرحله‌ای قرار دارد؟
طبق برنامه زمانبندی انتقال اطلا‌عات بودجه به نظام نظارت به منظور تهیه گزارش نظارتی پروژه‌های عمرانی ملی سال 1385 انجام شده و كارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز در حال بازدید و ثبت اطلا‌عات نظارتی هستند. پس از این مرحله، مراحل كنترل و تأیید اطلا‌عات توسط دفترهای بخشی و نیز پردازش و تهیه گزارش توسط كارشناسان دفتر انجام می‌پذیرد. پیش‌بینی می‌شود طبق برنامه زمانبندی، این گزارش در اوایل تیرماه جاری منتشر شود.
مهم‌ترین اهداف نظام فنی و اجرایی كشور چیست؟
هدف از این نظام، افزایش كارآمدی و اثربخشی طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویكرد نتیجه‌گرا و قابلیت پی‌گیری و ارزیابی مبتنی بر نظام مدیریت كیفیت، تناسب با شرایط كشور از جمله مسایل اقتصادی، اجتماعی و... است و مشمول طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری تمام دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری مشاركتی آنان با بخش خصوصی می‌شود.
این نظام در تیرماه سال 1385 به تصویب هیأت وزیران رسید و در حال حاضر برنامه عملیاتی كردن آن با تعریف حدود 63 عنوان فعالیت اصلی در دستور كار معاونت امور فنی سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور قرار دارد.
ساماندهی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای چه نتایجی را در پی دارد؟
با تمركز بر مرحله قبل از اجرا می‌‌توان نتایج حاصل از اولویت‌بندی طرح‌های عمرانی را از جمله تسریع در اجرا، صرفه‌جویی در زمان اجرا و در نهایت اعمال مدیریت صحیح اقتصادی بر طرح‌های عمرانی را انتظار داشت. به عبارتی با صرفه‌جویی در اعتبار، از محل جلوگیری از اجرای طرح‌های فاقد توجیه فنی و اقتصادی می‌توان تخصیص بیشتری به طرح‌‌های در دست اجرا اختصاص داد.
در ماده 32 قانون برنامه چهارم توسعه، به خوبی به ساماندهی طرح‌های عمرانی در مرحله قبل از اجرا اشاره شده است. البته بحث ساماندهی طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای در بند «د» ماده 61 قانون برنامه سوم و برنامه‌های قبلی نیز اشاره شده بود.
لطفاً در خصوص وظیفه ستاد ماده 32 هم توضیح دهید.
این ستاد با توجه به آیین‌نامه اجرایی ماده 32 در سازمان تشكیل شده است. براساس بند «ب» ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 32، ‌سازمان موظف است به منظور بررسی گزارش‌های توجیهی اقتصادی، فنی و اجتماعی طرح‌ها و پروژه‌های جدید تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و همچنین افزایش حجم عملیات طرح‌‌های در دست اجرا، مواردی را كه تا سه ماه قبل از تنظیم لا‌یحه بودجه رسیده باشد، با اطمینان از حصول منابع مورد نیاز برای اجرا، مورد بررسی و تصویب قرار دهد. اما به دلا‌یلی جلسه‌های این ستاد در عمل در زمان تهیه لا‌یحه بودجه هر سال تشكیل شده و وظایف خود را به انجام رسانده است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *