صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ آيين نامه اجرايي مشاغل سخت و زيان آور
تعداد بازدید : 897
 
 

 

هيأت وزيران در جلسه مورخ 26/12/1385، بنا به پيشنهاد مشترك شماره 77197 مورخ 28/6/1385، وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي و به استناد بند 5 جزء «ب» ماده واحده قانون اصلا‌ح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلا‌ح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76 مصوب 1371 مصوب 1380 آيين‌نامه اجرايي بند يادشده را به شرح زير تصويب كرد:
ماده 1 كارهاي سخت و زيان‌آور كارهايي است كه در آنها عوامل فيزيكي، شيميايي، مكانيكي، بيولوژيكي محيط كار، غيراستاندارد بوده و در اثر اشتغال بيمه‌شده تنشي به مراتب بالا‌تر از ظرفيت‌هاي طبيعي (جسمي و رواني) در وي ايجاد مي‌شود كه نتيجه آن بيماري شغلي و عوارض ناشي از آن باشد. مشاغل سخت و زيان‌آور موضوع اين ماده به دو گروه تقسيم مي‌شوند: الف مشاغلي كه صفت سخت و زيان‌آوري با ماهيت شغلي وابستگي دارد اما مي‌توان با به كارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني مناسب توسط كارفرما سختي و زيان‌آوري آنها را حذف كرد. ب مشاغلي كه در ماهيت سخت و زيان‌آور است و با به‌كارگيري تمهيدات بهداشتي، ايمني و تدابير فني توسط كارفرما، صفت سخت و زيان‌آوري آنها كاهش مي‌يابد اما كماكان سخت و زيان‌آوري آنها حفظ مي‌شود.
تبصره مشمولا‌ن قانون «نحوه بازنشستگي جانبازان انقلا‌ب اسلا‌مي‌ايران و جنگ تحميلي و معلولا‌ن عادي و شاغلا‌ن مشاغل سخت و زيان‌آور مصوب 1367 و اصلا‌حات بعدي آن» و همچنين مشمولا‌ن قانون «حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368 » تابع قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.
ماده 2 تعيين سخت و زيان‌آور بودن مشاغل موضوع ماده يك و نوع آن گروه «الف» و گروه «ب» حسب درخواست كارگر، كارفرما، تشكل‌ها، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي، وزارت كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي در هر كارگاه با بررسي سوابق، انجام بازديد و بررسي شرايط كار توسط كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و بازرسان كار وزارت كار و امور اجتماعي و با تأييد توسط كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني موضوع اين آيين‌نامه انجام مي‌گيرد.
تبصره در موارد مشمول بند «الف» ماده يك اين آيين‌نامه كه استاندارد حدود تماس شغلي عوامل بيماري‌زا و سخت و زيان‌آور وجود دارد، اتخاذ تصميم قطعي در كميته‌ها مستلزم اندازه‌گيري و اظهار نظر كارشناسان بهداشت حرفه‌اي وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي يا ساير مراكز داراي مجوز از وزارتخانه يادشده است.
ماده 3 كارفرمايان كارگاه‌هاي داير كه از تاريخ تصويب اين آيين‌نامه تمام يا برخي از مشاغل آنها در كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني يا شوراي عالي حفاظت فني، سخت و زيان‌آور شناخته شده يا مي‌شود، مكلف‌اند ظرف دو سال از تاريخ ابلا‌غ تصميم قطعي كميته يا شورا حسب مورد نسبت به ايمن‌سازي عوامل و شرايط محيط كار مطابق حد مجاز و استانداردهاي مشخص شده در قانون كار و آيين‌نامه‌هاي مربوط (مصوب شوراي عالي حفاظت فني) و ساير قوانين موضوعه در اين زمينه اقدام و صفت سخت و زيان‌آوري مشاغل موضوع بند «الف» ماده يك را حذف و نتيجه را به صورت كتبي به كميته بدوي موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه براي بررسي و تأييد، گزارش كنند.
تبصره وزارتخانه‌‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مكلف هستند كارگاه‌هايي كه مشاغل آنها سخت و زيان‌آور شناخته شده است يا طبق اين آيين‌‌نامه سخت و زيان‌آور تعيين مي‌شود، پس از گذشت مهلت مقرر در اين ماده، بازديد و نتيجه را به طور كتبي به كميته بدوي استان گزارش كنند.
ماده 4 كارفرمايان مكلف‌اند، شاغلا‌ن در كارهاي سخت و زيان‌آور را حداقل سالي يك بار به منظور آگاهي از روند سلا‌متي و تشخيص بهنگام بيماري و پيشگيري از فرسايش جسمي و روحي آنان توسط مراكز بهداشتي و درماني مورد معاينه قرار دهند و نتيجه را در پرونده‌هاي مربوط، ضبط و يك نسخه از آن را به سازمان تأمين اجتماعي ارايه كنند.
تبصره 1 تغيير شغل بيمه‌شده كه در معرض فرسايش جسمي و روحي ناشي از اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور باشد، براساس مقررات پيش‌بيني شده در قانون كار صورت مي‌گيرد.
تبصره 2 معاينات قبل از استخدام طبق ماده 90 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 انجام مي‌گيرد.
تبصره 3 درصورت عدم انجام تكاليف مقرر در بند 2 جزء «الف» ماده واحده قانون اصلا‌ح تبصره 2 الحاقي ماده 76 قانون اصلا‌ح مواد 72 و 77 و تبصره ماده 76 قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 و الحاق دو تبصره به ماده 76، مصوب 1371 مصوب 1380-، سازمان تأمين اجتماعي ضمن انجام تعهدات قانوني نسبت به بيمه‌شده، هزينه‌هاي وارده را مطابق ماده 90 قانون تأمين اجتماعي از كارفرماي مربوط وصول خواهد كرد.
ماده 5 به استناد تبصره يك ماده 96 قانون كار مقررات و ضوابط انجام معاينات پزشكي موضوع ماده 4 اين آيين‌نامه اعم از قبل از استخدام و ادواري اختصاصي و هرگونه معاينه پزشكي ديگر در اين ارتباط مطابق با دستورالعمل و آيين‌نامه‌هاي جاري وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي خواهد بود.
تبصره وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي موظف است، تمهيدات لا‌زم براي اعلا‌م نتايج معاينه‌هاي موضوع اين ماده را متناسب با شرح وظايف سازمان‌هاي ذي‌ربط به عمل آورد.
ماده 6 كميته بدوي استان موظف است، حسب گزارش كارشناسان موضوع ماده 2 بررسي و در صورت تأييد، حذف يا كاهش صفت سخت و زيان‌آور به ترتيب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده يك مراتب را براي خروج كارگاه از شمول اين آيين‌نامه به مراجع ذي‌ربط ابلا‌غ كند و در صورت عدم حذف صفت سخت و زيان‌آوري محيط كار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي از طريق مراجع ذي‌صلا‌ح اقدام لا‌زم به عمل مي‌آيد.
ماده 6 كميته بدوي استان موظف است، حسب گزارش كارشناسان موضوع ماده 2 بررسي و در صورت تأييد، حذف يا كاهش صفت سخت و زيان‌آور به ترتيب در مشاغل بند «الف» و «ب» ماده يك مراتب را براي خروج كارگاه از شمول اين آيين‌نامه به مراجع ذي‌ربط ابلا‌غ كند و در صورت عدم حذف صفت سخت و زيان‌آوري محيط كار در مشاغل بند «الف» ظرف مهلت مقرر، مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي از طريق مراجع ذي‌صلا‌ح اقدام لا‌زم به عمل مي‌آيد.
تبصره در صورتي كه گزارش كارشناسان موضوع اين ماده پس از تأييد كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني حسب مورد حاكي از عدم كاهش يا حذف عوامل زيان‌آور و بيماري‌زاي محيط كار ظرف مهلت مقرر در قانون باشد، اقدام‌هاي لا‌زم بر حسب مورد مطابق قانون كار از سوي وزارتخانه‌هاي كار و امور اجتماعي و بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي به عمل خواهد آمد.
ماده 7 سياستگذاري كشوري كارهاي سخت و زيان‌آور موضوع اين آيين‌نامه و رسيدگي به درخواست كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني موضوع ماده 8 و همچنين نظارت و هماهنگي بر فعاليت‌كميته‌هاي ياد شده در اين آيين‌نامه به عهده شوراي عالي حفاظت فني است.
دستورالعمل اجرايي نحوه فعاليت كميته‌هاي ياد شده و نظارت بر آنها به پيشنهاد وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي و كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي به تصويب شوراي‌عالي حفاظت فني خواهد رسيد.
تبصره مدير عامل سازمان تأمين اجتماعي يا معاون وي يا معاون وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌‌پزشكي با حق راCي در زمينه‌كارهاي سخت و زيان‌آور موضوع اين آيين‌نامه عضو شوراي عالي حفاظت فني خواهند بود.
ماده 8 به منظور تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور براساس ضوابط و سياستگذاري‌هاي شوراي عالي حفاظت فني و مقررات مربوط، كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني هر كدام با پنج عضو اصلي و پنج عضو علي‌البدل به شرح زير براي مدت سه سال منصوب مي‌شوند و انتصاب مجدد آنان بدون مانع است. الف كميته بدوي مركب از اعضاي زير است: 1 معاون روابط كار سازمان كار و امور اجتماعي استان يا نماينده وي به عنوان رييس جلسه. 2 معاون امور بيمه‌اي اداره كل تأمين اجتماعي استان يا نماينده وي. 3 كارشناس مسؤول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه™ دانشكده علوم پزشكي ذي‌ربط. 4 نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حايز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان. 5 نماينده كارفرمايان حسب معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.
تبصره 1 جلسه‌هاي كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني در سازمان كار و امور اجتماعي استان تشكيل مي‌شود و با حضور چهار نفر از اعضاي اصلي يا علي‌البدل رسميت مي‌يابد و تصميم‌هاي جلسه با اكثريت آراي حاضران معتبر و لا‌زم‌الا‌جراست.
تبصره 2 در استان‌هايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش، كارشناس مسؤول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشكده يادشده، جايگزين كارشناس مسؤول بهداشت حرفه‌اي معاونت بهداشتي دانشگاه خواهد بود.
تبصره 3 با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر و استادان مربوط براي شركت در جلسه‌هاي بدون حق راCي بلا‌مانع است.
تبصره 4 در صورتي كه مجمع و كانون‌هاي استاني تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي 4 و 5 ايجاد نشده باشند، نمايندگان ياد شده از بين اعضاي تشكل‌هاي حايز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.
تبصره 5 راCي كميته بدوي ظرف پانزده روز اداري از تاريخ ابلا‌غ قابل تجديدنظر خواهي است و در صورتي كه هر يك از طرفين (كارگر و كارفرما) به راCي بدوي اعتراض داشته باشند، درخواست تجديدنظر خود را به صورت كتبي به سازمان كار و امور اجتماعي محل تسليم مي‌كنند.
تبصره 6 هيچ يك از اعضاي كميته‌هاي بدوي، هم‌زمان نمي‌توانند عضو كميته تجديدنظر باشند. همچنين اعضاي ياد شده نمي‌توانند در جلسه تجديدنظر پرونده‌هايي كه در هنگام رسيدگي بدوي به آن راCي داده‌اند، با حق راCي شركت كنند.
ب كميته تجديدنظر استان مركب از اعضاي زير است: 1 رييس سازمان كار و امور اجتماعي استان به عنوان رييس كميته. 2 مديركل تأمين اجتماعي استان. 3 معاون بهداشتي دانشگاه™ دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ذي‌ربط. 4 نماينده كارگران حسب معرفي تشكل حايز اكثريت استان بنا به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان. 5 نماينده كارفرمايان با معرفي كانون انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي استان.
تبصره 1 راCي كميته تجديدنظر استان از تاريخ ابلا‌غ قطعي و لا‌زم‌الا‌جراست.
تبصره 2 در صورتي كه مجمع و كانون‌هاي استاني تشكل‌هاي كارگري و كارفرمايي موضوع بندهاي 4 و 5 ايجاد نشده باشند، نمايندگان ياد شده از بين اعضاي تشكل‌هاي حايز اكثريت به تشخيص سازمان كار و امور اجتماعي استان و با انتخاب تشكل ذي‌ربط استان معرفي مي‌شوند.
تبصره 3 در صورت تساوي آرا (موافق و مخالف) اعم از بدوي و تجديدنظر، جلسه بعدي با حضور همه اعضا تشكيل خواهد شد.
تبصره 4 كميته‌هاي استاني موظف‌اند در آراي صادره نوع سخت و زيان‌آوري مشاغل را كه در زمره مشاغل بند «الف» يا «ب» ماده يك اين آيين‌نامه است، تعيين كنند.
تبصره 5 در استان‌هايي كه دانشكده علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني مستقل وجود دارد در صورت طرح پرونده‌هاي مرتبط با منطقه تحت پوشش، معاونت بهداشتي دانشكده علوم‌پزشكي جايگزين معاونت بهداشتي دانشگاه مي‌شود.
ج با تصويب كميته استاني دعوت از افراد صاحب‌نظر، استادان و كارشناسان مربوط براي شركت در جلسه‌ها بدون حق راCي بلا‌مانع است.
د كارفرمايان كارگاه‌ها مكلف‌اند با كارشناسان موضوع ماده 2 و كميته‌هاي موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه همكاري كنند و مدارك مورد نياز را در اختيار آنان قرار دهند.
ماده 9 وظايف كميته‌هاي بدوي و تجديدنظر استاني به شرح زير تعيين مي‌شود: الف وظايف كميته‌هاي بدوي استاني به شرح زير است: 1 بررسي، تطبيق و تشخيص مشاغل سخت و زيان‌آور با مواد اين آيين‌نامه كه توسط بيمه‌شده، كارفرما، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي، كار و امور اجتماعي و سازمان تأمين اجتماعي و تشكل‌ها به عنوان مشاغل سخت و زيان‌آور معرفي شده و اعلا‌م نتيجه به متقاضي و سازمان‌هاي ذي‌ربط از سوي رييس كميته بدوي. 2 رسيدگي مواردي كه با اتخاذ تدابير لا‌زم حالت سخت و زيان‌آوري شغل يا مشاغل از بين رفته و در زمره مشاغل عادي درآمده‌اند و اعلا‌م آن به مراجع ذي‌ربط به منظور حذف امتيازهايي كه به كار سخت و زيان‌آور تعلق گرفته است. 3 اجراي سياست‌ها و مصوبات شوراي عالي حفاظت فني.
ب وظايف كميته‌هاي تجديدنظر استاني عبارت است از: رسيدگي، اظهارنظر و تصميم‌گيري در خصوص اعتراض به آراي كميته‌هاي بدوي استاني موضوع ماده 8 اين آيين‌نامه كه توسط بيمه‌شده يا كارفرما درخواست شده است و اعلا‌م نتيجه به متقاضي و سازمان‌هاي ذي‌ربط از سوي رييس كميته تجديدنظر.
ماده 10 وزارت بهداشت، درمان و آموزش‌پزشكي تغييرات حدود تماس شغلي آلا‌ينده‌هاي محيط كار و عوامل بيماري‌زا را به شوراي عالي حفاظت فني اعلا‌م و شوراي عالي ياد شده مراتب را به كميته‌هاي استاني كارهاي سخت و زيان‌آور براي اجرا ابلا‌غ مي‌كند.
ماده 11 علا‌وه بر كارهاي سخت و زيان‌آور مشخص شده طبق مصوبات شوراي عالي حفاظت فني و موارد تأييد شده توسط كميته‌هاي استاني، موارد زير نيز سخت و زيان‌آور شناخته مي‌شوند: 1 مشاغلي كه در ندامتگاه‌ها و زندان‌ها به طور مستقيم با زنداني ارتباط دارند. 2 مشاغلي كه به طور مستقيم در مراكز روان درماني با بيماران رواني مرتبط هستند. 3 خبرنگاري.
تبصره مصاديق خبرنگاري با تأييد كميته بدوي موضوع ماده 8 تعيين مي‌شود.
ماده 12 نحوه توالي و تناوب اشتغال در مشاغل سخت و زيان‌آور به شرح زير تعيين مي‌شود: 1 ايام زير چنانچه در فواصل اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، به عنوان سابقه اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور محسوب مي‌شود.الف تعطيلا‌ت هفتگي.ب تعطيلا‌ت رسمي.ج ايام استفاده از مرخصي استحقاقي.د ايام استفاده از مرخصي بابت ازدواج يا فوت همسر، پدر، مادر و فرزندان به مدت 3 روز با دريافت دستمزد در مورد مشمولا‌ن قانون كار.هـ ايام استفاده از مرخصي استعلا‌جي يا استراحت پزشكي اعم از اينكه حقوق ايام ياد شده توسط كارفرما پرداخت شود يا اينكه بيمه‌شده از غرامت دستمزد ايام بيماري استفاده كرده باشد.و تمام يا قسمتي از خدمت نظام وظيفه در جبهه‌هاي نبرد حق عليه باطل يا حضور داوطلبانه در جبهه.ز دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه‌شده براساس آن به عنوان آزاده شناخته شده باشد حسب تقاضاي وي.
2 ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه‌شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود، موجب زايل شدن توالي اشتغال در كارهاي سخت و زيان‌آور نمي‌شود.الف ايام خدمت وظيفه سربازي (دوران ضرورت و احتياط)مشروط بر اينكه بيمه‌شده حداكثر تا دو ماه پس از پايان خدمت به كار سابق خود برگشته يا اينكه در كار ديگري كه سخت و زيان‌آور شناخته شده، مشغول به كار شده باشد.ب دوران توقيف بيمه‌شده در صورتي كه منتهي به محكوميت وي نشود يا اينكه كارفرما براساس تكليف قانوني حقوق دوران ياد شده را به بيمه‌شده پرداخت كند.ج ايام حالت تعليق كه به واسطه عوامل قهريه طبيعي يا حوادث و مخاطرات اجتماعي (مانند سيل، زلزله، جنگ و آتش‌سوزي) كه خارج از اراده كارفرما و بيمه‌شده است و در نتيجه آن كارگاه به طور موقت تعطيل مي‌شود.د ايام استفاده از مقرري بيمه بيكاري مشروط بر اينكه بيمه‌شده قبل از برقراري بيمه بيكاري در مشاغل سخت و زيان‌آور اشتغال به كار داشته است و در حين مقرري‌بگيري يا حداكثر تا دو ماه پس از اتمام دوره ياد شده در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده، مشغول به كار شده يا طبق اين آيين نامه بتواند بازنشسته شود. هـ ايام خدمت در جبهه كه به تأييد مراجع ذي‌صلا‌ح رسيده باشد.و دوران اسارت يا محكوميت سياسي كه بيمه‌شده براساس آن به موجب قانون آزاده شناخته شده باشد.ز ايام بلا‌تكليفي بيمه‌شده كه مستند به آراي صادره از سوي مراجع حل اختلا‌ف يا ساير مراجع قانوني منجر به صدور راCي بازگشت به كار يا پرداخت حقوق ايام يادشده باشد.ح ايام استفاده از غرامت دستمزد ايام بيماري كه در فاصله زماني 10/5/1354 تا 4/1/1359 واقع شده باشد.ط غيبت غيرموجه حداكثر به مدت 10 روز در سال در مورد كارگاه‌هاي مشمول قانون كار يا براساس مقررات انضباطي، تخلفاتي يا استخدامي‌مربوط در كارگاه‌هاي غيرمشمول قانون كار كه منجر به اخراج، انفصال موقت يا دايم نشده باشد. ي مدت يك ماه استفاده از مرخصي بدون حقوق موضوع ماده 67 قانون كار.
3 ايام و موارد زير چنانچه در فواصل اشتغال بيمه‌شده به كارهاي سخت و زيان‌آور واقع شود توالي اشتغال او را از بين مي‌برد و موجب تناوب اشتغال وي مي‌شود.الف استفاده از مرخصي بدون حقوق به مدت بيش از دو ماه به هر منظور و تحت هر عنوان علا‌وه بر مرخصي مندرج در بند «ي» رديف 2 اين ماده.ب اخراج، استعفا، انفصال و بازخريدي مشروط بر اينكه حداكثر تا دو ماه در مجموع پس از تاريخ موارد ياد شده در مشاغلي كه سخت و زيان‌آور شناخته شده مشغول به كار نشده يا طبق اين آيين‌نامه نتواند بازنشسته شود. ج اشتغال در كارها و مشاغل عادي به مدت يك ماه. د اشتغال در حرف و مشاغل آزاد به مدت يك ماه.هـ بيمه اختياري به مدت يك ماه. وـ بيكاري بدون دريافت مقرري بيكاري بيش از دو ماه. ز ساير موارد مسابقه.
ماده 13 شرايط بازنشستگي در كارهاي سخت و زيان‌آور به شرح زير است: 1 بيمه‌شدگاني كه حداقل 20 سال سابقه كار متوالي يا 25 سال سابقه كار متناوب و پرداخت حق بيمه در كارهاي سخت و زيان‌آور را داشته باشند، مي‌توانند بدون شرط سني از سازمان تأمين اجتماعي درخواست بازنشستگي كنند.2 چنانچه كميسيون‌هاي پزشكي موضوع ماده 91 قانون تأمين اجتماعي قبل از رسيدن بيمه‌شده شاغل در كارهاي سخت و زيان‌آور به سابقه مقرر در بند يك ياد شده، فرسايش جسمي و روحي وي را ناشي از اشتغال به كارهاي سخت و زيان‌آور تشخيص بدهند و تأييد كنند. 3 اين قبيل بيمه شدگان به صرف ارايه درخواست بازنشستگي مجاز به ترك كار نبوده و بايد احراز شرايط و استحقاق آنها براي بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور به طور رسمي از سوي سازمان تأمين اجتماعي به آنها ابلا‌غ شود و سپس ترك كار كنند. 4 چنانچه بيمه‌شده شرايط استفاده از بازنشستگي پيش از موعد در كارهاي سخت و زيان‌آور را طبق اين آيين‌نامه احراز كند، سازمان تأمين اجتماعي مكلف است، نسبت به برقراري مستمري وي از تاريخ ترك كار اقدام كند. 5 افرادي كه حداقل 20 سال متوالي يا 25 سال متناوب سابقه پرداخت حق بيمه در مشاغل سخت و زيان‌آور مربوط به قبل از تاريخ تصويب قانون را داشته باشند يا در آينده شرايط يادشده را احراز كنند، مي‌توانند در خواست بازنشستگي خود را با رعايت بند يك اين ماده به سازمان تأمين اجتماعي تسليم كنند.
ماده14 كارفرما مكلف است پس از احراز شرايط بازنشستگي بيمه‌شده شاغل در كارگاه وي، طبق اين آيين‌نامه معادل چهار درصد ميزان مستمري برقراري بيمه‌شده نسبت به سنوات اشتغال او در مشاغل سخت و زيان‌آور را كه توسط سازمان تأمين اجتماعي محاسبه و مطالبه مي‌شود، به طور يكجا به سازمان يادشده پرداخت كند.
ماده 15 آثار محدوديت‌ها و مزاياي مندرج در قانون براي مواردي كه بازنشستگي به موجب اين آيين‌نامه ايجاد مي‌شود منحصر به همان شغل در همان كارگاه خاص است و قابل تسري و تعميم در ديگر شغل‌هاي مشابه در ساير كارگاه‌ها نمي‌شود.
ماده 16 اجراي اين آيين‌نامه در مورد آن دسته از مشمولا‌ن قانون تأمين اجتماعي كه در مشاغل سخت و زيان‌آور وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و شركت‌ها و سازمان‌هاي تابع آن به صورت خريد خدمت مشغول خدمت هستند، با رعايت مقررات و ضوابط نيروهاي مسلح و با هماهنگي سازمان تأمين اجتماعي خواهد بود.
اين مصوبه با شماره 15365™ت36005هـ و در تاريخ 5/2/1386، به وزارتخانه‌هاي رفاه و تأمين اجتماعي، كار و امور اجتماعي، بهداشت، درمان و آموزش ‌پزشكي و سازمان تأمين اجتماعي ابلا‌غ شده است.
 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : هفته نامه برنامه - شماره 213، ارديبهشت 1386
تاریخ : ارديبهشت 1386
مطالب مرتبط
 
  از "استيو جابز" ؛ كارآفرين بزرگ صنعت كامپيوتر و رئيس کمپاني Apple بيشتر بدانيم
 P.P.T/ مفهوم خلاقيت
 A.A.B/ شيوه هاي اطلاع رساني به کارآفرينان در کشورهاي پيشرفته
 پايان نامه/ A Study of Entrepreneurship and its Effects on Small Entrepreneur Enterprises and Presenting a Model for Successful Management of Enterprises in Iran
 A.A.B/ آموزش و ترويج مهارت هاي دانش محور در بعضي از كشورهاي اروپايي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد