مقاله ها
بازدید : 11025

 

گردشكار: پس از وصول شكایت به دادسرای انتظامی و ثبت آن به كلاسه ??/??? نظر به اینكه شكایت مزبور منجر به صدور قرار منع پیگرد توسط دادسرا گردیده بود، با اعتراض شاكی نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به این شعبه ارجاع كه در وقت رسیدگی فوق ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در این پرونده خانم..... و آقای..... ظرف مهلت مقرر نسبت به قرار منع تعقیب صادره درخصوص شكایت خویش علیه آقای..... وكیل پایه یك دادگستری تجدیدنظرخواهی كرده و اعلام داشتهاند اقدامات وكیل مشتكی عنه در زمینهسازی برای عزل وكیل انتخابی خانم.....، ورود به منزل مسكونی و بازرسی از منزل نامبرده و بردن بعضی از اسناد و مدارك و صدور دستور به كارگر جهت ممانعت از ورود مشارالیه به منزل خویش و اقدامات بعمل آمده در تفویض وكالت از سوی وی (خانم.....) به فرد معرفی شده از سوی وكیل مشتكی عنه و اخذ اقرار رسمی از موكلین خود برای اعتبار قرارداد عادی مورخ ?/?/???? تماماً تخلف انتظامی میباشد و اعلام داشتهاند تخلفات مذكور مورد رسیدگی قرار نگرفته و به دلایل و اسناد ارایه شده توجهی به عمل نیامده است. نظر به لزوم اخذ توضیح از طرفین پرونده وقت رسیدگی روز ?/??/???? تعیین و در وقت مقرر طرفین پرونده حضور دارند. وكیل مشتكی عنه پس از استطلاع از مفاد لایحه اعتراضیه، در مقام پاسخ اظهار داشتند كه عزل وكیل انتخابی ارتباطی به ایشان نداشته و ورود به منزل یك روز بعد از دستگیری احد از متهمان به نام خانم..... و در معیت مامورین انتظامی انجام پذیرفته. در مورد باز نكردن درب منزل، دختران..... (موكلین) دستور دادهاند و درخصوص تفویض وكالت، خانم..... شخصاً از زندان درخواست كردهاند و بعداً نیز قبل از ورود به دادگاه موافقت را جهت تفویض وكالت اعلام داشتهاند و در مورد اعلام نشانی منزل شاكی به عنوان آدرس خویش هیچ گونه اطلاعی ندارد و گواهی مدیر اجرا موید نادرستی این ادعا میباشد و درخصوص اخذ اقرار از موكلین، توجه دادگاه را به آییننامه تعرفه حقالوكاله وكلا جلب كردهاند. خانم..... اظهارات وكیل مشتكی عنه را نادرست اعلام و اظهار كردند ممنوعالملاقات بودهاند و رییس دادگاه مربوطه طی نامه شماره ??/??? مورخ ??/??/???? مضبوط در پرونده بدین مضمون «خانم..... جهت یك نوبت ملاقات حضوری با نظارت مسوول زندان با متهممعرفی میكردند. با توجه به اینكه مقرر گردیده متن دستنوشتهای توسط زندانی تنظیم و تحویل خانم..... گردد. ضمناً مقتضی است دستور فرمایند متهم برای روز سهشنبه ??/??/???? جهت ادامه رسیدگی حاضر شود.» وی را در موضع اجبار قرار داده تا حسب تجویز و توصیه اعلام كند به شخص معرفی شده از سوی دادگاه در مورد اموالی كه از آقای..... به او منتقل شده تفویض كند. و در تاریخ ??/??/???? به دادگاه اعزام و پس از تنظیم صورتجلسه تحتالحفظ و با دستبند، طی نامه شماره ??/??? مورخ ??/??/???? به اتفاق آقایان..... و ..... به محضر معرفی گردیده تا نسبت به تنظیم وكالتنامه در مورد كلیه اموال آقای..... به وی منتقل شده اقدام كند ولی با تمهید مقدماتی، وكالتنامه در مورد تمامی اموال وی تنظیم شده است.
با توجه به مراتب اولاً تقدیم نامه از سوی آقای..... وكیل مشتكی عنه در تاریخ ??/??/?? به عنوان دادگاه به منظور اخذ اسناد و مدارك از نیروی انتظامی با تعیین علت جهت ارایه به قیم آقای..... به شرح برگ ?? پرونده كه منجر به صدور دستور رییس شعبه ??? دادگاه جزایی یزد مبنی بر تحویل مدارك مورد درخواست مشارالیه با اخذ رسید گردیده و نهایتاً وكیل مشتكی عنه ?? قلم اسناد و مداركی كه تعدادی از آنها به شرح لیست ارایه شده در جلسه دادگاه مربوط به شكات بوده و بالاخص با عنایت به اینكه حكم حجر به دلالت برگ ?? پرونده در تاریخ ??/??/?? صادر شده و ظرف ?? روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی بوده است و علیالاصول قیم تا زمان قطعیت حكم حجر تعیین نمیگردد و سمت نامبرده نیز به وكالت از سوی قیم موضوعیت ندارد. ثانیاً نحوه ورود مشارالیه در لحظات پایانی به تنظیم صورتجلسه مورخ ??/??/???? شعبه ??? دادگاه جزایی یزد و بلافاصله با اعلام اینكه آقای..... فرزند آقای..... مورد وثوق شكات است در دفترخانه حاضر و كلیه اموالی كه به خانم..... است به نام وكالت بلاعزل به نام اینجانب زده شود (برگ ?? پرونده) ثالثاً تنظیم وكالتنامه فراتر از حدود مورد دستور ریاست دادگاه علیرغم معرفی وكیل مشتكی عنه از سوی دادگاه به دفتر اسناد رسمی و حضور ایشان. رابعاً اظهارات مستخدم منزل مبنی بر دستور وكیل مشتكی عنه ممانعت از ورود ثانویه شاكیه به منزل خویش (برگ چهار پرونده). خامساً نحوه عمل وكیل مشتكی عنه نسبت به موكلین خویش در اخذ اقرار رسمی شماره ?????? مورخ ??/??/???? دفتر اسناد رسمی شماره ?? یزد (روز بازداشت احد از شكات) خانم..... به منظور اعتبار بخشیدن به قرارداد عادی مورخ ?/?/?? (ارایه شده در جلسه دادگاه) تماماً دلالت بر انجام اعمال خلاف شان وكالت از سوی آقای..... وكیل پایه یك دادگستری دارد بنابراین با نقض قرار منع تعقیب به استناد ماده ?? آیین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری ناظر به بند ? ماده ?? همان آیین نامه و با اعمال یك درجه تخفیف موضوع ماده ?? آیین نامه مذكور به لحاظ فقد سابقه انتظامی، آقای..... وكیل پایه یك دادگستری به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون محكوم میگردد.

شماره دادنامه: ?????
تاریخ صدور رای: ??/??/??
شماره كلاسه دادسرا: ??/???
مرجع رسیدگی: شعبه پنجم
شماره كلاسه دادگاه: ??/???
گردشكار: پس از وصول شكایت به دادسرای انتظامی و ثبت آن به كلاسه ??/??? نظر به اینكه شكایت مزبور منجر به صدرو قرار منع پیگرد توسط دادسرا گردیده بود، با اعتراض شاكی نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسیدگی به اعتراض نامبرده به این شعبه ارجاع كه در وقت رسیدگی فوق ختم دادرسی اعلام و به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
درخصوص اعتراض آقای..... به قرار منع پیگرد ??/?/?? دادسرای انتظامی نسبت به آقای..... اعتراض وی شامل چند مورد است: ?- اینكه آقای..... كلمه آزاد در سربرگ و دنباله نام خود قید نكرده است. صرفنظر از اینكه این امر از موارد تخلفات مذكور در قوانین و مقررات مربوط به وكالت نمیباشد اصولاً ذكر پسوند نام خانوادگی وقتی ضرورت دارد كه اسامی مشابه وجود داشته و موجب اشتباه دیگران گردد كه این امر در مورد آقای..... مصداق ندارد و ذكر شماره پروانه وكالت كانونی كه وكیل عضو آن است ضرورت قانونی و مقرراتی ندارد. ?- شاكی انتظامی عنوان كرده كه وكیل در دادخواست نشانی خود را..... خیابان..... تعیین كرده است كه اقامتگاه و محل دفتر او میباشد، در این مورد نیز با توجه به اجازهای كه ماده ?? قانون آیین دادرسی مدنی به وكیل داده است این امر تخلف نبوده قابل تعقیب نمیباشد. ?- موضوع دیگری كه شاكی انتظامی مطرح كرده این است كه وكیل مشتكی عنه در دادخواست با به كار بردن كلمات اذیت و آزار و بیجهت رعایت نزاكت را ننموده و به وی توهین كرده است صرفنظر از اینكه وكیل اعلام داشته این كلمات را به نقل قول از موكل كه در جلسه دادگاه بیان كرده، آورده است، اصولاً كلمات مذكور عرفاً توهین و اهانت محسوب نگردیده و تخلفی احراز نمیشود. ?- شاكی به كار بردن كلمات «عامی» و «امی» (به صورتی كه در داخواست نوشته شده) را نیز توهین به خود میداند با ملاحظه جمله به كار رفته در دادخواست بدین نحو كه: «... همه افراد حتی افراد عامی و امی را میدانند...» مفهوم جمله با به كار بردن حتی چنینی است كه وقتی افراد عام و امی این مساله را میدانند خوانده كه عامی و امی نیست به طریق اولی باید آن را بداند بنابراین كلمات عامی و امی با توجه به نحوه نگارش متوجه شخص شاكی نمیباشد و تخلفی در این مورد نیز صورت نگرفته است. ?- شاكی انتظامی اعلام داشته كه آقای..... در پرونده مورد اختلاف كه مالی و مطالبه خسارات بوده تمبر غیرمالی و كمتر از میزان تعرفه باطل كرده است. در این مورد نیز نظر به اینكه تعیین و مطالبه هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی براساس خواسته به عهده دفتر دادگاه و نهایتاً دادگاه میباشد و تا زمانی كه این هزینهها وفق مقررات پرداخت نگردیده و تمبر قانونی ابطال نگردد پرونده به جریان نخواهد افتاد، اصولاً دلیلی كه مثبت این امر باشد كه وكیل كمتر از میزان مقرر تمبر ابطال كرده در پرونده انتظامی وجود ندارد و ارایه نگردیده است. بنابه مراتب در تمامی موارد فوق با رد اعتراض و شكایت شاكی قرار منع پیگرد دادسرا تایید میگردد.
اما درخصوص اینكه آقای..... در سربرگهای خود كه دو نمونه آن در پرونده موجود است نشانی و اقامتگاه خود را ذكر نكردهاند و در لایحه دفاعیه تقدیمی به دادسرا نیز در این خصوص كه از موارد شكایت شاكی بوده دفاع نكردهاند بلكه بیان داشته از نشانی وكیل در وكالتنامه قید شده و اخطاریه با توجه به آن نشانی برای وكیل ارسال گردد و نظر به اینكه به موجب ماده ?? آییننامه قانون وكالت تعیین و ذكر اقامتگاه وكیل در اوراق و سربرگها ضروری شناخته شده لذا قید نكردن اقامتگاه در سربرگها توسط آقای..... تخلف از نظامات قانون تلقی و ایشان به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون محكوم گردید.

كلاسه پرونده: ??/??
دادنامه شماره: ???-?/?/????
مرجع رسیدگی: شعبه دوم دادگاه عالی انتظامات قضات
هیات دادرسان: آقایان كاظم صدیقی رییس و سیدمهدی ادیب رضوی و سیداحمد مرتضوی مقدم اعضای اصلی دادگاه.
گردشكار:
آقای..... وكیل دادگستری براثر شكایت موكلش..... كه به موجب رای شعبه ?? دادگاه انقلاب اسلامی به اتهام نگهداری تریاك به ? سال حبس و پرداخت مبلغ پنج میلیون و یكصد هزار تومان جریمه محكوم شده تحت تعقیب انتظامی قرار گرفته است ماحصل قضیه چنین بوده: وكیل نامبرده در پروندهای كه هیچ گونه احتمال پیشرفت نداشته قبول وكالت كرده و دو فقره چك هر كدام به مبلغ ??? هزار تومان (جمعاً یك میلیون و پانصد هزار تومان) بابت حقالوكاله گرفته و تنها تلاش وی محكومیت متهم دیگر پرونده بوده كه چنین عملی خلاف شان وكالت میباشد شعبه ? دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری مركز با استناد به بند ? ماده ?? آیین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری ناظر به مواد ?? و ?? همین قانون وكیل نامبرده را به جهت خروج از شان وكالت و تخلف از سوگند به ممنوعیت از وكالت دادگستری به مدت ? ماه محكوم كرده است. محكوم علیه درخواست تجدیدنظر كرده شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات اعتراض معترض را وارد ندانسته لیكن مجازات وی را از شش ماه به سه ماه محرومیت از شغل وكالت تقلیل داده است محكوم علیه درخواست اعاده دادرسی كرده است هیات تجدیدنظر انتظامی قضات موضوع را قابل طرح در هیات ندانسته پرونده را به دادگاه عالی انتظامی قضات اعاده دادهاند كه به این شعبه ارجاع شده است.
اینك شعبه ? دادگاه انتظامی قضات به ترتیب فوق تشكیل است پس از بررسی اوراق پرونده و انجام شور به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید:
رای دادگاه
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای..... وكیل دادگستری از رای شعبه ? دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستری مركز كه در شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات مورد تایید قرار گرفته و نامبرده را به سه ماه محرومیت از شغل وكالت محكوم كرده است با توجه به لوایح وكیل مشتكی عنه كه مشعر بر این است راهی برای نقض حكم صادره وجود نداشته معذالك از آقای..... قبول وكالت كرده و انگیزه خود را به كیفر رساندن خانم..... متهم دیگر پرونده اعلام كرده كه چنین عملی خلاف شان وكالت میباشد لذا درخواست اعاده دادرسی مشارالیه را غیرقابل پذیرش دانسته و به رد آنها اظهارنظر میكند.

 


كلاسه پرونده: ??/???
دادنامه شماره: ???-??/?/????
مرجع رسیدگی: شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات
هیات دادرسان: آقایان حاج آقا هادی مروی رییس و محمدباقر شهرامی و محمد تقی تدین مستشاران.
گردشكار:
خلاصه جریان پرونده: در تاریخ ?/??/?? شكایتی علیه آقای.... وكیل دادگستری به كانون وكلای دادگستری مركز تقدیم و ضمن آن توضیح داده كه اینجانب آقای.... را به عنوان وكیل خود انتخاب كردم و مبلغی به عنوان حقالوكاله پرداخت كردم و در جریان كار احتیاج به مشورت از وكیل داشتم سعی كردم با ایشان تماس بگیرم موفق نشدم ناچاراً طی نامه مورخ ??/?/?? كه طی شماره ??? مورخ ??/?/?? در شعبه چهل دادگاه عمومی كرج ثبت شده آقای.... را از وكالت عزل كردم و طی تلگراف مورخ ??/?/?? مراتب را به ایشان اطلاع دادم در حالی كه آقای....مدعی است تلگراف به دست وی نرسیده و پس از اطلاع عزل وكالت به ایشان گفتم حقالزحمه خود را در خصوص دادخواست و كارهای انجام شده بگیرد و نسبت به مازاد وجوه دریافتی اقدام نماید علاوه بر این كه این كار را نكردند و با این كه دو میلیون و پانصد هزار تومان گرفته بودند چك دو میلیون تومانی كه نزد ایشان بود بردند بانك و برگشت زدند با توجه به اقدام نامبرده تقاضای رسیدگی را دارم در تاریخ ??/??/?? شكایت شاكی برای پاسخگویی برای وكیل مشتكی عنه ارسال شد آقای.... در تاریخ ??/?/?? در پنج صفحه لایحه به شكایت شاكی انتظامی پاسخ داده و خلاصتاً اضافه كرده شاكیه انتظامی به بهانه اینكه به بنده دسترسی نداشته اینجانب را از وكالت عزل كرده كه این ادعای ایشان دروغ محض است و برای فرار از پرداخت حقالوكاله میباشد زیرا در خصوص ??? هكتار زمین كه بیش از شش میلیارد و ششصد میلیون تومان ارزش دارد مقدار ناچیزی به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار تومان حقالوكاله قرار بود بدهد كه دو و نیم میلیون تومان با مشكلات و به دفعات وصول شد با مراجعات مكرر به منزل ایشان و چندین بار رفت و آمد به كرج و تقدیم دادخواست كار وكالتی را انجام دادم متاسفانه ? روز مانده به جلسه اینجانب را از وكالت عزل كرده در حالیكه در تاریخ ??/?/?? كه وقت رسیدگی بوده پرونده آماده صدور حكم بوده است و برای اینكه بقیه حقالوكاله را نپردازد پس از عزل مطالبه چك دو میلیون تومانی را نموده است در صورتی كه علاوه بر تنظیم وكالتنامه قرارداد دیگری به تاریخ ?/?/?? تنظیم كردیم البته تنظیم این قرارداد با نشست در چند جلسه و با مذاكرات زیاد كه اینجانب قبول نمیكردم با پافشاری ایشان وكالت را پذیرفتم آقای موكل از بنده میخواست با كارشناس و اداره زمین شهری رابطه غیرمتعارف برقرار كنم كه اینجانب به ایشان عرض كردم بنده كار غیرقانونی انجام نمیدهم با زحمت و پشتكار اینجانب نامبرده ??? هكتار زمین را به دست آورد و هم اكنون به صورت كارخانه درآمد با این همه زحمت نمیخواست جزیی حقالوكاله را پرداخت كند از عمل ایشان كه برخلاف اصول قرارداد كار كرده گلایه دارم و با توجه به این كه تخلفی نكردم تقاضای برائت را دارم كه دادسرای كانون پس از ملاحظه لایحه تقدیمی وكیل مشتكی عنه در تاریخ ?/?/?? معاون دادسرا دستور داده كه به آقای....اعلام شود هر گونه قراردادی دارد ارائه دهد و اقداماتی را كه در پرونده كرده و هم چنین آخرین تصمیم دادگاه تا زمانیكه ایشان در پرونده وكالت داشته مشخص و روشن نماید كه دفتر كانون مراتب را به مشتكی عنه اعلام كرده مامور ابلاغ گزارش داده كه آقای.... از گرفتن دعوتنامه خودداری كرده در تاریخ ?/?/?? معاون دادسرا انتظامی دستور داد با توجه به استنكاف آقای....از شاكی انتظامی قرارداد و سایر مدارك مورد نظر مطالبه شود نهایتاً در تاریخ ??/?/?? شاكی انتظامی در دادسرای انتظامی حاضر شد اظهار داشت در خصوص سیصد هزار متر زمین را كه هیات موات اعلام كرده بود آقای.... را وكیل گرفتم و وكالتنامه تنظیم كردیم و میزان حقالوكاله را در وكالتنامه طبق تعرفه نوشتیم و قرارداد بعدی دست آقای....است بنده چیزی ندارم از نامبرده سوال شد چه مبلغی پرداخت كردید و جریان كار را توضیح دهید آقای.... پاسخ داد آقای.... كه فرماندار لار بود با پدر خانمم آشنا بودند نهایتاً با بنده و خانمم آشنا و دوست شدیم و با توافق چهار و نیم میلیون تومان بابت حقالوكاله به توافق رسیدیم و یك میلیون تومان دیگر كه قرار بود پس از صدور حكم غیرموات بودن به ایشان پرداخت شود با این كه در متن چك قید شده پس از صدور حكم غیر موات قابل وصول باشد با این كه ایشان را قبل از جلسه اول دادگاه عزل كردم چك را به بانك بردند و از بنده شكایت كردند كه دادسرا پس از استماع توضیحات شاكی به یكی از كارآموزان ماموریت داده كه با مراجعه به دادگاه مربوطه و مطالعه پرونده اقدامات آقای.... را كه انجام داده گزارش نماید آقای....كارآموز وكالت با مراجعه به دادگاه مربوطه در تاریخ ?/?/?? در سه صفحه گزارش داده كه آقای.... به وكالت از آقای.... جهت ابطال تصمیم هیات هفت نفره سازمان زمین در پنج صفحه دادخواست به انضمام سی فقره مدارك در تاریخ ??/?/?? به دادگاه عمومی كرج تقدیم كرده برای ??/?/?? تعیین وقت شده آقای.... در تاریخ ??/?/?? وكیل را عزل كرده آقای.... از این عزل بیاطلاع بوده در جلسه ??/?/?? در دادگاه حاضر شده متوجه عزل خود گردیده و لایحهای به دادگاه داده كه بهانه موكل به لحاظ عدم پرداخت حقالوكاله بوده در صورتی كه بیش از بیست بار موكلش به منزل وی مراجعه كرده و مرتب در تماس بودند ولی در جلسه شخص موكل حاضر شد و كه نهایتاً حكم به نفع آقای.... صادر شد و به دادگاه تجدیدنظر ارسال شد كه دادسرا پس از ملاحظه گزارش كارآموز در تاریخ ?/?/?? استماع توضیحات وكیل مشتكی عنه و ملاحظه قرارداد تنظیمی را ضروری دانسته آقای.... در تاریخ ??/?/?? لایحه فرستاده و فتوكپی قرارداد مورخ ?/?/?? را نیز ارسال داشته كه ملاحظه فتوكپی قرارداد مذكور طرفین توافق كردند مبلغ حقالوكاله چهار میلیون و پانصد هزار تومان كه مبلغ دو میلیون طی چك شماره ?????? مورخ ?/?/?? به آقای.... داده شده و در بند «د» قرارداد آمده وجه چك... بعد از حكم دادگاه
مبنی بر موات بودن زمین مورد دادخواست قابل وصول خواهد بود كه با توجه به فتوكپی دادنامه شماره ???? در تاریخ ??/??/?? حكم به غیرموات بودن زمین مورد بحث صادر شده در حالی كه آقای.... به شرح پرونده كلاسه ??/??? شعبه ??? دادگاه عمومی تهران در خصوص وصول وجه چك شماره ?????? مورخ ?/?/?? شكایت كرده كه آقای.... به شرح دادنامه شماره ??? - ?/?/?? صادر كننده چك به تحمل هشت ماه حبس و یك چهارم وجه چك به عنوان جزای نقدی محكوم شده و ضمناً آقای.... در تاریخ ??/?/?? در دادسرا حاضر شد و توضیح داده فتوكپی قرارداد مورد مطالبه تقدیم میگردد ضمناً اینجانب با زحمات زیاد پس از تقدیم دادخواست و تكمیل پرونده برای جلسه ??/?/?? كه در دادگاه حاضر شدم متوجه شدم موكل در تاریخ ??/?/?? اینجانب را عزل كرده و با تشریح جریان كار و نحوه عمل موكل اضافه كرد بابت وكالت ??? هكتار زمین حقالوكاله كمی مطالبه شد و در قرارداد متذكر شدیم اگر موكل وكیل را عزل كند حقالوكاله را بایستی پرداخت كند با توجه به قرارداد و اینكه پرونده آماده صدور رای بوده نامبرده را اطلاع دادم حقالوكاله را پرداخت كند امتناع كرده ناچار اقدام به شكایت كردم و با تشریح مطالب در پنج صفحه خود را متخلف نمیداند دادسرا پس از استماع توضیحات وكیل در تاریخ ??/?/?? خلاصتاً چنین اظهارنظر كرده... كه با توجه به محتویات پرونده تخلفات زیر محرز است ? - برابر قرارداد مالی مورخ ?/?/?? كه تصویر آن پیوست پرونده است میزان حقالوكاله چهار و نیم میلیون تومان تعیین شد و مشتكی عنه در لایحه مورخ ??/?/?? مساحت زمین موضوع دعوی را ??? هكتار و با توجه به ارزش مالی زمین حقالوكاله ناچیز بوده و خواسته را غیر مالی اعلام و تمبر غیرمالی باطل كرده عملاً از مقررات ماده دو آییننامه تعرفه حقالوكاله و هزینه سفر وكلای دادگستری مصوب سال ?? عدول شده. ? - برابر قانون قرارداد وكالت معتبر است لیكن درج بعضی شروط در قرارداد كه حقوق موكل را محدود نماید به نظر غیرمتعارف و محلتامل است مشتكی عنه با استناد به ماده ?? آییننامه تعرفه حقالوكاله در مقام توجیه این امر است كه پرونده در جلسه رسیدگی مورخ ??/?/?? معدصدور رای بوده و عزل از وكالت اثری در استحقاق او برای وصول كل حقالوكاله نداشته است این در حالی است كه اولاً شاكی قبل از جلسه رسیدگی طی
نامه شماره ??? - ??/?/?? شعبه دادگاه عمومی كرج وكیل را از وكالت عزل كرده و مراتب را به نشانی وی تلگراف كرده ثانیاً پرونده در جلسه ??/?/?? اولین جلسه مشتكی عنه آگاهی خود را از مراتب عزل ناظر به این تاریخ میداند پرونده معدصدور حكم نبوده و در تاریخ ??/??/?? طی شماره ???? حكم صادر شده بنابراین مقررات ماده ?? استنادی در خصوص مورد قابل انطباق نیست و به نظر میرسد درج شرط اخیر قرارداد مالی بیش از ایجاد استحقاق حقوق وكیل شائبهانگیز است. ? - استنكاف از دریافت نامه مورخ ??/?/?? دادسرا به دلالت مندرجات پرونده. ? - با لحاظ مندرجات بندهای بالا آنچه توسط مشتكی عنه برای وصول چك دو میلیون تومان صورت گرفته است درشان وكیل نبوده و این اقدامات از طرف وكیل متعارف و قابل توجیه نیست در مجموع با انطباق مورد با قسمت اخیر بند یك ماده ?? آییننامه لایحه قانون استقلال و بند ? ماده ?? برای نامبرده كیفر خواست صادر شد كه پرونده جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وكلا ارسال شد و به شعبه پنجم دادگاه انتظامی ارجاع شد كه شعبه مذكور رونوشت كیفر خواست را برای دفاع برای وكیل مشتكی عنه ارسال داشت نامبرده در پنج صفحه لایحه دفاعیه خلاصتاً توضیح داده با توجه به متن قرارداد و اقداماتی كه برای انجام كار وكالتی شاكی انتظامی انجام شده بود و پروند مطروحه آماده صدور رای بوده اینجانب اقدام به وصول وجه چك دو میلیون تومانی كردم و سپس با مذاكراتی كه با شاكی انتظامی داشتم در پرونده كلاسه ??/???/???? از شكایت خود گذشت كردم دادگاه تجدیدنظر نیز پس از نقض رای بدوی قرار موقوفی تعقیب شاكی انتظامی را صادر كرده و در خصوص اعلام استنكاف اخذ اخطاریه دادسرای انتظامی گزارش مامور ابلاغ منطبق با واقع نیست زیرا چه لزومی داشت اخطاریه را اینجانب وصول ننمایم مامور زمانی به دفتر آمده كه اینجانب حضور نداشتم پس گزارش استنكاف از دریافت اخطاریه درست نیست و سپس با تشریح جریان دادرسی در دادگاه عمومی خود را مقصر ندانسته تقاضای رای برائت را كرده است... با توجه به این كه وكیل به موجب توافق منعقده با موكل تعهد داشته است كه پس از صدور حكم قطعی نسبت به چك دو میلیون تومانی اقدام نماید علیرغم چنین تعهدی صریح و قبل از صدور حكم قطعی و پس از عزل از وكالت مبادرت به برگشت چك و طرح شكایت كیفری و محكومیت موكل به نظر این دادگاه خلاف سوگند بوده و با انطباق عمل با بند ? ماده ?? ناظر به بند ? ماده ?? آییننامه فوقالذكر مشتكی عنه آقای... وكیل پایه یك دادگستری را به شش ماده ممنوعیت از وكالت محكوم مینماید و در خصوص تخلف دیگر مندرج در كیفر خواست مبنی بر امتناع از پذیرش نامه ارسالی از طرف دادسرای انتظامی كانون با توجه به مدافعات مشتكی عنه و دلایل پرونده رای به برائت نامبرده صادر كه پس از صدور این رای و ابلاغ آن به آقای.... نامبرده در مهلت قانونی نسبت به رای صادره اعتراض كرده و با تشریح مطالب در شش صفحه لایحه دفاعیه خود را مقصر ندانسته و تقاضای رای برائت را كرده است كه كانون وكلا پس از ملاحظه لایحه اعتراضیه معترض ضمن ردّ مدافعات نامبرده تقاضای تایید رای صادره را نموده است بنا به مراتب و با توجه به محتویات پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر مبادرت به صدور رای مینماید.
رای دادگاه
در خصوص اعتراض آقای.... نسبت به دادنامه شماره ????? شعبه پنجم دادگاه انتظامی موضوع نامه شماره ??? - ج مورخ ??/?/?? كانون وكلای مركز با توجه به محتویات پرونده و رسیدگیهای انجام شده و این كه وكیل مرقوم برخلاف متن قرارداد مورخ ?/?/?? و قبل از صدور حكم مورخ ??/??/?? دادگاه عمومی اقدام به وصول بقیه حقالوكاله نموده وارد نیست و اما از آنجایی كه دادسرای انتظامی كانون در خصوص تخلف انتسابی به لحاظ احراز اقدامات خلاف شئون وكالت به استناد بند یك ماده ?? تقاضای تعقیب نامبرده را كرده و دادگاه بدون استناد به ماده ?? آیین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلا مجازات را تشدید كرده و با رعایت بند سه ماده ?? نامبرده را به ? ماه ممنوعیت از وكالت محكوم نموده با توجه به متن كیفر خواست و انطباق مورد با بند یك ماده ?? و نظر به این كه مشارالیه در طول مدت بیست سال وكالت مرتكب هیچگونهتخلفی نشده و نظر به مجموع اوراق پرونده و نحوه و میزان كاری را كه وكیل برای موكلش انجام داده نامبرده را مستحق تخفیف دانسته و با اختیار حاصله از ماده ?? آییننامه مذكور ضمن تقلیل مجازات از ? ماه ممنوعیت از وكالت به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله محكوم مینمایند.
اقلیت: با نظر كانون وكلای مركز موافقم - مروی

كانون وكلای دادگستری استان قزوین - زنجان
به تاریخ دهم اردیبهشت ماه سال هشتاد و سه. در وقت مقرر دادگاه انتظامی كانون وكلای دادگستریهای قزوین و زنجان به تصدی امضاكنندگان زیر تشكیل است. پرونده تخلف آقای..... زیرنظر قرار دارد با بررسی پرونده پایان رسیدگی را اعلام به شرح زیر رای میدهد:
رای دادگاه: تخلفات منتسب به آقای..... كارآموز وكالت عدم اقدام به وظایف وكالتی - فاش كردن اسرار موكل و تمركز فعالیتهای وكالتی در غیرمحل مجاز میباشد. در مورد عدم انجام وظایف وكالت چون تفویض وكالت به ایشان از ناحیه موكل برای مرحله تجدیدنظر بوده و نامبرده در زمان اخذ وكالت به كیفیت منعكس در پرونده از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی بیاطلاع بوده و در چنین وضعیتی طبعاً نمیتوانسته است در جهت تجدیدنظرخواهی از حكم محكومیت موكل خود اقدام موثری به عمل آورده و بعداً نیز در دادسرای انتظامی كانون قزوین بخشی از حقالوكاله دریافتی را مسترد كرده است احراز تخلف نمیگردد و رای بر برائت او صادر میشود. در مورد فاش كردن اسرار موكله نظر به اینكه آقای كارآموز مورد بحث در مقام دفاع از خود به برخی از سوابق وی اشاره كرده و تشریح موارد مزبور برای كانون را نمیتوان برملا كردن اسرار موكل دانست خصوصاً اینكه موكل ایشان به موجب احكام قطعی دادگاههای صالح پیوست پرونده به ده سال حبس تعزیری به جرم ترغیب و تشویق فحشا و شش ماه حبس تعزیری به جهت رشوه به ماموران دولت محكومیت یافته است و چنین احكامی در صورت ضرورت قابلیت انتشار برای آگاهی جامعه را دارد و با این كیفیت دیگر نمیتوان سوابق بانوی مزبور را جزو «اسرار موكل» تلقی كرد، وقوع این تخلف نیز منتفی است و حكم برائت وی از این لحاظ نیز صادر میشود ولكن در مورد اینكه محل كارآموزی آقای..... شهرستان زنجان و وكیل سرپرست آقای..... بوده و ایشان نشانی خود را در وكالتنامه تهران..... قید كرده و همین نشانی را نیز در كارت شناسایی خود نوشته است تخلف ایشان از ماده ? قانون كیفیت اخذ پروانه وكالت دادگستری محرز است به استناد ماده مرقوم آقای..... دارنده پروانه كارآموزی شماره..... صادره از كانون قزوین - زنجان را به توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله كانون محكوم میكند. موارد برائت از ناحیه ریاست محترم كانون قابل تجدیدنظرخواهی است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
محسن اسماعیلی اصفهان
با سلام شکایت اینجانب در دادیاری 8 دادسرای شهید تولایی مبنی بر جعل قولنامه بدون رسیدگی و بدون اینکه از کاتب قولنامه که (در زمان تاریخ قولنامه 8 ساله بوده ) باز جویی شود به جهتی از جهات بدون رسیدگی منع تعقیب و در صورت اعتراض بدلایل نامعلوم و مبهم با اینکه صد در صد حق با اینجانب است و پرونده در شعبه 1231 بوده چگونه در شعبه 114 رای منع تعقیب تائید گردیده است چرا! ؟ اگر مسلمان هستید و اگر واقعا" قرآن و خون شهیدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادیاری شعبه 8 دادسرای شهید تولایی اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقی اصفهان را بررسی کنید اینجانب رزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهید نشدم خسته نشدم ولی متاسفانه در دادگستری اصفهان از بی قانونی هم خسته و دارم میمیرم از کلیه مسلمانانی که این نوشته را میخوانند تقاضای کمک و یاری دارم و در این باب ( سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن ) با احترام شاکی پرونده 09133136822 تلفن تماس
محسن اسماعیلی اصفهان
محسن اسماعیلی اصفهان با سلام شکایت اینجانب در دادیاری 8 دادسرای شهید تولایی مبنی بر جعل قولنامه بدون رسیدگی و بدون اینکه از کاتب قولنامه که (در زمان تاریخ قولنامه 8 ساله بوده ) باز جویی شود به جهتی از جهات بدون رسیدگی منع تعقیب و در صورت اعتراض بدلایل نامعلوم و مبهم با اینکه صد در صد حق با اینجانب است و پرونده در شعبه 121 بوده چگونه در شعبه 114 رای منع تعقیب تائید گردیده است چرا! ؟ اگر مسلمان هستید و اگر واقعا" قرآن و خون شهیدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادیاری شعبه 8 دادسرای شهید تولایی اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقی اصفهان را بررسی کنید اینجانب رزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهید نشدم خسته نشدم ولی متاسفانه در دادگستری اصفهان از بی قانونی هم خسته و دارم میمیرم از کلیه مسلمانانی که این نوشته را میخوانند تقاضای کمک و یاری دارم و در این باب ( سکوت هر مسلمان خیانت است به قرآن ) با احترام شاکی پرونده 09133136822 تلفن تماس
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود