صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.C/ نمونه آرا دادگاه هاي انتظامي - احكام صادره
تعداد بازدید : 9539
 
 

 

گردشكار: پس از وصول شكايت به دادسراي انتظامي و ثبت آن به كلاسه ??/??? نظر به اينكه شكايت مزبور منجر به صدور قرار منع پيگرد توسط دادسرا گرديده بود، با اعتراض شاكي نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به اين شعبه ارجاع كه در وقت رسيدگي فوق ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در اين پرونده خانم..... و آقاي..... ظرف مهلت مقرر نسبت به قرار منع تعقيب صادره درخصوص شكايت خويش عليه آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري تجديدنظرخواهي كرده و اعلام داشتهاند اقدامات وكيل مشتكي عنه در زمينهسازي براي عزل وكيل انتخابي خانم.....، ورود به منزل مسكوني و بازرسي از منزل نامبرده و بردن بعضي از اسناد و مدارك و صدور دستور به كارگر جهت ممانعت از ورود مشاراليه به منزل خويش و اقدامات بعمل آمده در تفويض وكالت از سوي وي (خانم.....) به فرد معرفي شده از سوي وكيل مشتكي عنه و اخذ اقرار رسمي از موكلين خود براي اعتبار قرارداد عادي مورخ ?/?/???? تماماً تخلف انتظامي ميباشد و اعلام داشتهاند تخلفات مذكور مورد رسيدگي قرار نگرفته و به دلايل و اسناد ارايه شده توجهي به عمل نيامده است. نظر به لزوم اخذ توضيح از طرفين پرونده وقت رسيدگي روز ?/??/???? تعيين و در وقت مقرر طرفين پرونده حضور دارند. وكيل مشتكي عنه پس از استطلاع از مفاد لايحه اعتراضيه، در مقام پاسخ اظهار داشتند كه عزل وكيل انتخابي ارتباطي به ايشان نداشته و ورود به منزل يك روز بعد از دستگيري احد از متهمان به نام خانم..... و در معيت مامورين انتظامي انجام پذيرفته. در مورد باز نكردن درب منزل، دختران..... (موكلين) دستور دادهاند و درخصوص تفويض وكالت، خانم..... شخصاً از زندان درخواست كردهاند و بعداً نيز قبل از ورود به دادگاه موافقت را جهت تفويض وكالت اعلام داشتهاند و در مورد اعلام نشاني منزل شاكي به عنوان آدرس خويش هيچ گونه اطلاعي ندارد و گواهي مدير اجرا مويد نادرستي اين ادعا ميباشد و درخصوص اخذ اقرار از موكلين، توجه دادگاه را به آييننامه تعرفه حقالوكاله وكلا جلب كردهاند. خانم..... اظهارات وكيل مشتكي عنه را نادرست اعلام و اظهار كردند ممنوعالملاقات بودهاند و رييس دادگاه مربوطه طي نامه شماره ??/??? مورخ ??/??/???? مضبوط در پرونده بدين مضمون «خانم..... جهت يك نوبت ملاقات حضوري با نظارت مسوول زندان با متهممعرفي ميكردند. با توجه به اينكه مقرر گرديده متن دستنوشتهاي توسط زنداني تنظيم و تحويل خانم..... گردد. ضمناً مقتضي است دستور فرمايند متهم براي روز سهشنبه ??/??/???? جهت ادامه رسيدگي حاضر شود.» وي را در موضع اجبار قرار داده تا حسب تجويز و توصيه اعلام كند به شخص معرفي شده از سوي دادگاه در مورد اموالي كه از آقاي..... به او منتقل شده تفويض كند. و در تاريخ ??/??/???? به دادگاه اعزام و پس از تنظيم صورتجلسه تحتالحفظ و با دستبند، طي نامه شماره ??/??? مورخ ??/??/???? به اتفاق آقايان..... و ..... به محضر معرفي گرديده تا نسبت به تنظيم وكالتنامه در مورد كليه اموال آقاي..... به وي منتقل شده اقدام كند ولي با تمهيد مقدماتي، وكالتنامه در مورد تمامي اموال وي تنظيم شده است.
با توجه به مراتب اولاً تقديم نامه از سوي آقاي..... وكيل مشتكي عنه در تاريخ ??/??/?? به عنوان دادگاه به منظور اخذ اسناد و مدارك از نيروي انتظامي با تعيين علت جهت ارايه به قيم آقاي..... به شرح برگ ?? پرونده كه منجر به صدور دستور رييس شعبه ??? دادگاه جزايي يزد مبني بر تحويل مدارك مورد درخواست مشاراليه با اخذ رسيد گرديده و نهايتاً وكيل مشتكي عنه ?? قلم اسناد و مداركي كه تعدادي از آنها به شرح ليست ارايه شده در جلسه دادگاه مربوط به شكات بوده و بالاخص با عنايت به اينكه حكم حجر به دلالت برگ ?? پرونده در تاريخ ??/??/?? صادر شده و ظرف ?? روز پس از ابلاغ قابل تجديدنظرخواهي بوده است و عليالاصول قيم تا زمان قطعيت حكم حجر تعيين نميگردد و سمت نامبرده نيز به وكالت از سوي قيم موضوعيت ندارد. ثانياً نحوه ورود مشاراليه در لحظات پاياني به تنظيم صورتجلسه مورخ ??/??/???? شعبه ??? دادگاه جزايي يزد و بلافاصله با اعلام اينكه آقاي..... فرزند آقاي..... مورد وثوق شكات است در دفترخانه حاضر و كليه اموالي كه به خانم..... است به نام وكالت بلاعزل به نام اينجانب زده شود (برگ ?? پرونده) ثالثاً تنظيم وكالتنامه فراتر از حدود مورد دستور رياست دادگاه عليرغم معرفي وكيل مشتكي عنه از سوي دادگاه به دفتر اسناد رسمي و حضور ايشان. رابعاً اظهارات مستخدم منزل مبني بر دستور وكيل مشتكي عنه ممانعت از ورود ثانويه شاكيه به منزل خويش (برگ چهار پرونده). خامساً نحوه عمل وكيل مشتكي عنه نسبت به موكلين خويش در اخذ اقرار رسمي شماره ?????? مورخ ??/??/???? دفتر اسناد رسمي شماره ?? يزد (روز بازداشت احد از شكات) خانم..... به منظور اعتبار بخشيدن به قرارداد عادي مورخ ?/?/?? (ارايه شده در جلسه دادگاه) تماماً دلالت بر انجام اعمال خلاف شان وكالت از سوي آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري دارد بنابراين با نقض قرار منع تعقيب به استناد ماده ?? آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به بند ? ماده ?? همان آيين نامه و با اعمال يك درجه تخفيف موضوع ماده ?? آيين نامه مذكور به لحاظ فقد سابقه انتظامي، آقاي..... وكيل پايه يك دادگستري به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم ميگردد.

شماره دادنامه: ?????
تاريخ صدور راي: ??/??/??
شماره كلاسه دادسرا: ??/???
مرجع رسيدگي: شعبه پنجم
شماره كلاسه دادگاه: ??/???
گردشكار: پس از وصول شكايت به دادسراي انتظامي و ثبت آن به كلاسه ??/??? نظر به اينكه شكايت مزبور منجر به صدرو قرار منع پيگرد توسط دادسرا گرديده بود، با اعتراض شاكي نسبت به قرار صادره پرونده جهت رسيدگي به اعتراض نامبرده به اين شعبه ارجاع كه در وقت رسيدگي فوق ختم دادرسي اعلام و به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
درخصوص اعتراض آقاي..... به قرار منع پيگرد ??/?/?? دادسراي انتظامي نسبت به آقاي..... اعتراض وي شامل چند مورد است: ?- اينكه آقاي..... كلمه آزاد در سربرگ و دنباله نام خود قيد نكرده است. صرفنظر از اينكه اين امر از موارد تخلفات مذكور در قوانين و مقررات مربوط به وكالت نميباشد اصولاً ذكر پسوند نام خانوادگي وقتي ضرورت دارد كه اسامي مشابه وجود داشته و موجب اشتباه ديگران گردد كه اين امر در مورد آقاي..... مصداق ندارد و ذكر شماره پروانه وكالت كانوني كه وكيل عضو آن است ضرورت قانوني و مقرراتي ندارد. ?- شاكي انتظامي عنوان كرده كه وكيل در دادخواست نشاني خود را..... خيابان..... تعيين كرده است كه اقامتگاه و محل دفتر او ميباشد، در اين مورد نيز با توجه به اجازهاي كه ماده ?? قانون آيين دادرسي مدني به وكيل داده است اين امر تخلف نبوده قابل تعقيب نميباشد. ?- موضوع ديگري كه شاكي انتظامي مطرح كرده اين است كه وكيل مشتكي عنه در دادخواست با به كار بردن كلمات اذيت و آزار و بيجهت رعايت نزاكت را ننموده و به وي توهين كرده است صرفنظر از اينكه وكيل اعلام داشته اين كلمات را به نقل قول از موكل كه در جلسه دادگاه بيان كرده، آورده است، اصولاً كلمات مذكور عرفاً توهين و اهانت محسوب نگرديده و تخلفي احراز نميشود. ?- شاكي به كار بردن كلمات «عامي» و «امي» (به صورتي كه در داخواست نوشته شده) را نيز توهين به خود ميداند با ملاحظه جمله به كار رفته در دادخواست بدين نحو كه: «... همه افراد حتي افراد عامي و امي را ميدانند...» مفهوم جمله با به كار بردن حتي چنيني است كه وقتي افراد عام و امي اين مساله را ميدانند خوانده كه عامي و امي نيست به طريق اولي بايد آن را بداند بنابراين كلمات عامي و امي با توجه به نحوه نگارش متوجه شخص شاكي نميباشد و تخلفي در اين مورد نيز صورت نگرفته است. ?- شاكي انتظامي اعلام داشته كه آقاي..... در پرونده مورد اختلاف كه مالي و مطالبه خسارات بوده تمبر غيرمالي و كمتر از ميزان تعرفه باطل كرده است. در اين مورد نيز نظر به اينكه تعيين و مطالبه هزينه دادرسي و تمبر مالياتي براساس خواسته به عهده دفتر دادگاه و نهايتاً دادگاه ميباشد و تا زماني كه اين هزينهها وفق مقررات پرداخت نگرديده و تمبر قانوني ابطال نگردد پرونده به جريان نخواهد افتاد، اصولاً دليلي كه مثبت اين امر باشد كه وكيل كمتر از ميزان مقرر تمبر ابطال كرده در پرونده انتظامي وجود ندارد و ارايه نگرديده است. بنابه مراتب در تمامي موارد فوق با رد اعتراض و شكايت شاكي قرار منع پيگرد دادسرا تاييد ميگردد.
اما درخصوص اينكه آقاي..... در سربرگهاي خود كه دو نمونه آن در پرونده موجود است نشاني و اقامتگاه خود را ذكر نكردهاند و در لايحه دفاعيه تقديمي به دادسرا نيز در اين خصوص كه از موارد شكايت شاكي بوده دفاع نكردهاند بلكه بيان داشته از نشاني وكيل در وكالتنامه قيد شده و اخطاريه با توجه به آن نشاني براي وكيل ارسال گردد و نظر به اينكه به موجب ماده ?? آييننامه قانون وكالت تعيين و ذكر اقامتگاه وكيل در اوراق و سربرگها ضروري شناخته شده لذا قيد نكردن اقامتگاه در سربرگها توسط آقاي..... تخلف از نظامات قانون تلقي و ايشان به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم گرديد.

كلاسه پرونده: ??/??
دادنامه شماره: ???-?/?/????
مرجع رسيدگي: شعبه دوم دادگاه عالي انتظامات قضات
هيات دادرسان: آقايان كاظم صديقي رييس و سيدمهدي اديب رضوي و سيداحمد مرتضوي مقدم اعضاي اصلي دادگاه.
گردشكار:
آقاي..... وكيل دادگستري براثر شكايت موكلش..... كه به موجب راي شعبه ?? دادگاه انقلاب اسلامي به اتهام نگهداري ترياك به ? سال حبس و پرداخت مبلغ پنج ميليون و يكصد هزار تومان جريمه محكوم شده تحت تعقيب انتظامي قرار گرفته است ماحصل قضيه چنين بوده: وكيل نامبرده در پروندهاي كه هيچ گونه احتمال پيشرفت نداشته قبول وكالت كرده و دو فقره چك هر كدام به مبلغ ??? هزار تومان (جمعاً يك ميليون و پانصد هزار تومان) بابت حقالوكاله گرفته و تنها تلاش وي محكوميت متهم ديگر پرونده بوده كه چنين عملي خلاف شان وكالت ميباشد شعبه ? دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز با استناد به بند ? ماده ?? آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري ناظر به مواد ?? و ?? همين قانون وكيل نامبرده را به جهت خروج از شان وكالت و تخلف از سوگند به ممنوعيت از وكالت دادگستري به مدت ? ماه محكوم كرده است. محكوم عليه درخواست تجديدنظر كرده شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات اعتراض معترض را وارد ندانسته ليكن مجازات وي را از شش ماه به سه ماه محروميت از شغل وكالت تقليل داده است محكوم عليه درخواست اعاده دادرسي كرده است هيات تجديدنظر انتظامي قضات موضوع را قابل طرح در هيات ندانسته پرونده را به دادگاه عالي انتظامي قضات اعاده دادهاند كه به اين شعبه ارجاع شده است.
اينك شعبه ? دادگاه انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است پس از بررسي اوراق پرونده و انجام شور به شرح ذيل اتخاذ تصميم مينمايد:
راي دادگاه
درخصوص درخواست اعاده دادرسي آقاي..... وكيل دادگستري از راي شعبه ? دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستري مركز كه در شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات مورد تاييد قرار گرفته و نامبرده را به سه ماه محروميت از شغل وكالت محكوم كرده است با توجه به لوايح وكيل مشتكي عنه كه مشعر بر اين است راهي براي نقض حكم صادره وجود نداشته معذالك از آقاي..... قبول وكالت كرده و انگيزه خود را به كيفر رساندن خانم..... متهم ديگر پرونده اعلام كرده كه چنين عملي خلاف شان وكالت ميباشد لذا درخواست اعاده دادرسي مشاراليه را غيرقابل پذيرش دانسته و به رد آنها اظهارنظر ميكند.

 


كلاسه پرونده: ??/???
دادنامه شماره: ???-??/?/????
مرجع رسيدگي: شعبه اول دادگاه عالي انتظامي قضات
هيات دادرسان: آقايان حاج آقا هادي مروي رييس و محمدباقر شهرامي و محمد تقي تدين مستشاران.
گردشكار:
خلاصه جريان پرونده: در تاريخ ?/??/?? شكايتي عليه آقاي.... وكيل دادگستري به كانون وكلاي دادگستري مركز تقديم و ضمن آن توضيح داده كه اينجانب آقاي.... را به عنوان وكيل خود انتخاب كردم و مبلغي به عنوان حقالوكاله پرداخت كردم و در جريان كار احتياج به مشورت از وكيل داشتم سعي كردم با ايشان تماس بگيرم موفق نشدم ناچاراً طي نامه مورخ ??/?/?? كه طي شماره ??? مورخ ??/?/?? در شعبه چهل دادگاه عمومي كرج ثبت شده آقاي.... را از وكالت عزل كردم و طي تلگراف مورخ ??/?/?? مراتب را به ايشان اطلاع دادم در حالي كه آقاي....مدعي است تلگراف به دست وي نرسيده و پس از اطلاع عزل وكالت به ايشان گفتم حقالزحمه خود را در خصوص دادخواست و كارهاي انجام شده بگيرد و نسبت به مازاد وجوه دريافتي اقدام نمايد علاوه بر اين كه اين كار را نكردند و با اين كه دو ميليون و پانصد هزار تومان گرفته بودند چك دو ميليون توماني كه نزد ايشان بود بردند بانك و برگشت زدند با توجه به اقدام نامبرده تقاضاي رسيدگي را دارم در تاريخ ??/??/?? شكايت شاكي براي پاسخگويي براي وكيل مشتكي عنه ارسال شد آقاي.... در تاريخ ??/?/?? در پنج صفحه لايحه به شكايت شاكي انتظامي پاسخ داده و خلاصتاً اضافه كرده شاكيه انتظامي به بهانه اينكه به بنده دسترسي نداشته اينجانب را از وكالت عزل كرده كه اين ادعاي ايشان دروغ محض است و براي فرار از پرداخت حقالوكاله ميباشد زيرا در خصوص ??? هكتار زمين كه بيش از شش ميليارد و ششصد ميليون تومان ارزش دارد مقدار ناچيزي به مبلغ چهار ميليون و پانصد هزار تومان حقالوكاله قرار بود بدهد كه دو و نيم ميليون تومان با مشكلات و به دفعات وصول شد با مراجعات مكرر به منزل ايشان و چندين بار رفت و آمد به كرج و تقديم دادخواست كار وكالتي را انجام دادم متاسفانه ? روز مانده به جلسه اينجانب را از وكالت عزل كرده در حاليكه در تاريخ ??/?/?? كه وقت رسيدگي بوده پرونده آماده صدور حكم بوده است و براي اينكه بقيه حقالوكاله را نپردازد پس از عزل مطالبه چك دو ميليون توماني را نموده است در صورتي كه علاوه بر تنظيم وكالتنامه قرارداد ديگري به تاريخ ?/?/?? تنظيم كرديم البته تنظيم اين قرارداد با نشست در چند جلسه و با مذاكرات زياد كه اينجانب قبول نميكردم با پافشاري ايشان وكالت را پذيرفتم آقاي موكل از بنده ميخواست با كارشناس و اداره زمين شهري رابطه غيرمتعارف برقرار كنم كه اينجانب به ايشان عرض كردم بنده كار غيرقانوني انجام نميدهم با زحمت و پشتكار اينجانب نامبرده ??? هكتار زمين را به دست آورد و هم اكنون به صورت كارخانه درآمد با اين همه زحمت نميخواست جزيي حقالوكاله را پرداخت كند از عمل ايشان كه برخلاف اصول قرارداد كار كرده گلايه دارم و با توجه به اين كه تخلفي نكردم تقاضاي برائت را دارم كه دادسراي كانون پس از ملاحظه لايحه تقديمي وكيل مشتكي عنه در تاريخ ?/?/?? معاون دادسرا دستور داده كه به آقاي....اعلام شود هر گونه قراردادي دارد ارائه دهد و اقداماتي را كه در پرونده كرده و هم چنين آخرين تصميم دادگاه تا زمانيكه ايشان در پرونده وكالت داشته مشخص و روشن نمايد كه دفتر كانون مراتب را به مشتكي عنه اعلام كرده مامور ابلاغ گزارش داده كه آقاي.... از گرفتن دعوتنامه خودداري كرده در تاريخ ?/?/?? معاون دادسرا انتظامي دستور داد با توجه به استنكاف آقاي....از شاكي انتظامي قرارداد و ساير مدارك مورد نظر مطالبه شود نهايتاً در تاريخ ??/?/?? شاكي انتظامي در دادسراي انتظامي حاضر شد اظهار داشت در خصوص سيصد هزار متر زمين را كه هيات موات اعلام كرده بود آقاي.... را وكيل گرفتم و وكالتنامه تنظيم كرديم و ميزان حقالوكاله را در وكالتنامه طبق تعرفه نوشتيم و قرارداد بعدي دست آقاي....است بنده چيزي ندارم از نامبرده سوال شد چه مبلغي پرداخت كرديد و جريان كار را توضيح دهيد آقاي.... پاسخ داد آقاي.... كه فرماندار لار بود با پدر خانمم آشنا بودند نهايتاً با بنده و خانمم آشنا و دوست شديم و با توافق چهار و نيم ميليون تومان بابت حقالوكاله به توافق رسيديم و يك ميليون تومان ديگر كه قرار بود پس از صدور حكم غيرموات بودن به ايشان پرداخت شود با اين كه در متن چك قيد شده پس از صدور حكم غير موات قابل وصول باشد با اين كه ايشان را قبل از جلسه اول دادگاه عزل كردم چك را به بانك بردند و از بنده شكايت كردند كه دادسرا پس از استماع توضيحات شاكي به يكي از كارآموزان ماموريت داده كه با مراجعه به دادگاه مربوطه و مطالعه پرونده اقدامات آقاي.... را كه انجام داده گزارش نمايد آقاي....كارآموز وكالت با مراجعه به دادگاه مربوطه در تاريخ ?/?/?? در سه صفحه گزارش داده كه آقاي.... به وكالت از آقاي.... جهت ابطال تصميم هيات هفت نفره سازمان زمين در پنج صفحه دادخواست به انضمام سي فقره مدارك در تاريخ ??/?/?? به دادگاه عمومي كرج تقديم كرده براي ??/?/?? تعيين وقت شده آقاي.... در تاريخ ??/?/?? وكيل را عزل كرده آقاي.... از اين عزل بياطلاع بوده در جلسه ??/?/?? در دادگاه حاضر شده متوجه عزل خود گرديده و لايحهاي به دادگاه داده كه بهانه موكل به لحاظ عدم پرداخت حقالوكاله بوده در صورتي كه بيش از بيست بار موكلش به منزل وي مراجعه كرده و مرتب در تماس بودند ولي در جلسه شخص موكل حاضر شد و كه نهايتاً حكم به نفع آقاي.... صادر شد و به دادگاه تجديدنظر ارسال شد كه دادسرا پس از ملاحظه گزارش كارآموز در تاريخ ?/?/?? استماع توضيحات وكيل مشتكي عنه و ملاحظه قرارداد تنظيمي را ضروري دانسته آقاي.... در تاريخ ??/?/?? لايحه فرستاده و فتوكپي قرارداد مورخ ?/?/?? را نيز ارسال داشته كه ملاحظه فتوكپي قرارداد مذكور طرفين توافق كردند مبلغ حقالوكاله چهار ميليون و پانصد هزار تومان كه مبلغ دو ميليون طي چك شماره ?????? مورخ ?/?/?? به آقاي.... داده شده و در بند «د» قرارداد آمده وجه چك... بعد از حكم دادگاه
مبني بر موات بودن زمين مورد دادخواست قابل وصول خواهد بود كه با توجه به فتوكپي دادنامه شماره ???? در تاريخ ??/??/?? حكم به غيرموات بودن زمين مورد بحث صادر شده در حالي كه آقاي.... به شرح پرونده كلاسه ??/??? شعبه ??? دادگاه عمومي تهران در خصوص وصول وجه چك شماره ?????? مورخ ?/?/?? شكايت كرده كه آقاي.... به شرح دادنامه شماره ??? - ?/?/?? صادر كننده چك به تحمل هشت ماه حبس و يك چهارم وجه چك به عنوان جزاي نقدي محكوم شده و ضمناً آقاي.... در تاريخ ??/?/?? در دادسرا حاضر شد و توضيح داده فتوكپي قرارداد مورد مطالبه تقديم ميگردد ضمناً اينجانب با زحمات زياد پس از تقديم دادخواست و تكميل پرونده براي جلسه ??/?/?? كه در دادگاه حاضر شدم متوجه شدم موكل در تاريخ ??/?/?? اينجانب را عزل كرده و با تشريح جريان كار و نحوه عمل موكل اضافه كرد بابت وكالت ??? هكتار زمين حقالوكاله كمي مطالبه شد و در قرارداد متذكر شديم اگر موكل وكيل را عزل كند حقالوكاله را بايستي پرداخت كند با توجه به قرارداد و اينكه پرونده آماده صدور راي بوده نامبرده را اطلاع دادم حقالوكاله را پرداخت كند امتناع كرده ناچار اقدام به شكايت كردم و با تشريح مطالب در پنج صفحه خود را متخلف نميداند دادسرا پس از استماع توضيحات وكيل در تاريخ ??/?/?? خلاصتاً چنين اظهارنظر كرده... كه با توجه به محتويات پرونده تخلفات زير محرز است ? - برابر قرارداد مالي مورخ ?/?/?? كه تصوير آن پيوست پرونده است ميزان حقالوكاله چهار و نيم ميليون تومان تعيين شد و مشتكي عنه در لايحه مورخ ??/?/?? مساحت زمين موضوع دعوي را ??? هكتار و با توجه به ارزش مالي زمين حقالوكاله ناچيز بوده و خواسته را غير مالي اعلام و تمبر غيرمالي باطل كرده عملاً از مقررات ماده دو آييننامه تعرفه حقالوكاله و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب سال ?? عدول شده. ? - برابر قانون قرارداد وكالت معتبر است ليكن درج بعضي شروط در قرارداد كه حقوق موكل را محدود نمايد به نظر غيرمتعارف و محلتامل است مشتكي عنه با استناد به ماده ?? آييننامه تعرفه حقالوكاله در مقام توجيه اين امر است كه پرونده در جلسه رسيدگي مورخ ??/?/?? معدصدور راي بوده و عزل از وكالت اثري در استحقاق او براي وصول كل حقالوكاله نداشته است اين در حالي است كه اولاً شاكي قبل از جلسه رسيدگي طي
نامه شماره ??? - ??/?/?? شعبه دادگاه عمومي كرج وكيل را از وكالت عزل كرده و مراتب را به نشاني وي تلگراف كرده ثانياً پرونده در جلسه ??/?/?? اولين جلسه مشتكي عنه آگاهي خود را از مراتب عزل ناظر به اين تاريخ ميداند پرونده معدصدور حكم نبوده و در تاريخ ??/??/?? طي شماره ???? حكم صادر شده بنابراين مقررات ماده ?? استنادي در خصوص مورد قابل انطباق نيست و به نظر ميرسد درج شرط اخير قرارداد مالي بيش از ايجاد استحقاق حقوق وكيل شائبهانگيز است. ? - استنكاف از دريافت نامه مورخ ??/?/?? دادسرا به دلالت مندرجات پرونده. ? - با لحاظ مندرجات بندهاي بالا آنچه توسط مشتكي عنه براي وصول چك دو ميليون تومان صورت گرفته است درشان وكيل نبوده و اين اقدامات از طرف وكيل متعارف و قابل توجيه نيست در مجموع با انطباق مورد با قسمت اخير بند يك ماده ?? آييننامه لايحه قانون استقلال و بند ? ماده ?? براي نامبرده كيفر خواست صادر شد كه پرونده جهت رسيدگي به دادگاه انتظامي وكلا ارسال شد و به شعبه پنجم دادگاه انتظامي ارجاع شد كه شعبه مذكور رونوشت كيفر خواست را براي دفاع براي وكيل مشتكي عنه ارسال داشت نامبرده در پنج صفحه لايحه دفاعيه خلاصتاً توضيح داده با توجه به متن قرارداد و اقداماتي كه براي انجام كار وكالتي شاكي انتظامي انجام شده بود و پروند مطروحه آماده صدور راي بوده اينجانب اقدام به وصول وجه چك دو ميليون توماني كردم و سپس با مذاكراتي كه با شاكي انتظامي داشتم در پرونده كلاسه ??/???/???? از شكايت خود گذشت كردم دادگاه تجديدنظر نيز پس از نقض راي بدوي قرار موقوفي تعقيب شاكي انتظامي را صادر كرده و در خصوص اعلام استنكاف اخذ اخطاريه دادسراي انتظامي گزارش مامور ابلاغ منطبق با واقع نيست زيرا چه لزومي داشت اخطاريه را اينجانب وصول ننمايم مامور زماني به دفتر آمده كه اينجانب حضور نداشتم پس گزارش استنكاف از دريافت اخطاريه درست نيست و سپس با تشريح جريان دادرسي در دادگاه عمومي خود را مقصر ندانسته تقاضاي راي برائت را كرده است... با توجه به اين كه وكيل به موجب توافق منعقده با موكل تعهد داشته است كه پس از صدور حكم قطعي نسبت به چك دو ميليون توماني اقدام نمايد عليرغم چنين تعهدي صريح و قبل از صدور حكم قطعي و پس از عزل از وكالت مبادرت به برگشت چك و طرح شكايت كيفري و محكوميت موكل به نظر اين دادگاه خلاف سوگند بوده و با انطباق عمل با بند ? ماده ?? ناظر به بند ? ماده ?? آييننامه فوقالذكر مشتكي عنه آقاي... وكيل پايه يك دادگستري را به شش ماده ممنوعيت از وكالت محكوم مينمايد و در خصوص تخلف ديگر مندرج در كيفر خواست مبني بر امتناع از پذيرش نامه ارسالي از طرف دادسراي انتظامي كانون با توجه به مدافعات مشتكي عنه و دلايل پرونده راي به برائت نامبرده صادر كه پس از صدور اين راي و ابلاغ آن به آقاي.... نامبرده در مهلت قانوني نسبت به راي صادره اعتراض كرده و با تشريح مطالب در شش صفحه لايحه دفاعيه خود را مقصر ندانسته و تقاضاي راي برائت را كرده است كه كانون وكلا پس از ملاحظه لايحه اعتراضيه معترض ضمن ردّ مدافعات نامبرده تقاضاي تاييد راي صادره را نموده است بنا به مراتب و با توجه به محتويات پرونده و انجام مشاوره به شرح زير مبادرت به صدور راي مينمايد.
راي دادگاه
در خصوص اعتراض آقاي.... نسبت به دادنامه شماره ????? شعبه پنجم دادگاه انتظامي موضوع نامه شماره ??? - ج مورخ ??/?/?? كانون وكلاي مركز با توجه به محتويات پرونده و رسيدگيهاي انجام شده و اين كه وكيل مرقوم برخلاف متن قرارداد مورخ ?/?/?? و قبل از صدور حكم مورخ ??/??/?? دادگاه عمومي اقدام به وصول بقيه حقالوكاله نموده وارد نيست و اما از آنجايي كه دادسراي انتظامي كانون در خصوص تخلف انتسابي به لحاظ احراز اقدامات خلاف شئون وكالت به استناد بند يك ماده ?? تقاضاي تعقيب نامبرده را كرده و دادگاه بدون استناد به ماده ?? آيين نامه لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مجازات را تشديد كرده و با رعايت بند سه ماده ?? نامبرده را به ? ماه ممنوعيت از وكالت محكوم نموده با توجه به متن كيفر خواست و انطباق مورد با بند يك ماده ?? و نظر به اين كه مشاراليه در طول مدت بيست سال وكالت مرتكب هيچگونهتخلفي نشده و نظر به مجموع اوراق پرونده و نحوه و ميزان كاري را كه وكيل براي موكلش انجام داده نامبرده را مستحق تخفيف دانسته و با اختيار حاصله از ماده ?? آييننامه مذكور ضمن تقليل مجازات از ? ماه ممنوعيت از وكالت به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله محكوم مينمايند.
اقليت: با نظر كانون وكلاي مركز موافقم - مروي

كانون وكلاي دادگستري استان قزوين - زنجان
به تاريخ دهم ارديبهشت ماه سال هشتاد و سه. در وقت مقرر دادگاه انتظامي كانون وكلاي دادگستريهاي قزوين و زنجان به تصدي امضاكنندگان زير تشكيل است. پرونده تخلف آقاي..... زيرنظر قرار دارد با بررسي پرونده پايان رسيدگي را اعلام به شرح زير راي ميدهد:
راي دادگاه: تخلفات منتسب به آقاي..... كارآموز وكالت عدم اقدام به وظايف وكالتي - فاش كردن اسرار موكل و تمركز فعاليتهاي وكالتي در غيرمحل مجاز ميباشد. در مورد عدم انجام وظايف وكالت چون تفويض وكالت به ايشان از ناحيه موكل براي مرحله تجديدنظر بوده و نامبرده در زمان اخذ وكالت به كيفيت منعكس در پرونده از انقضاي مهلت تجديدنظرخواهي بياطلاع بوده و در چنين وضعيتي طبعاً نميتوانسته است در جهت تجديدنظرخواهي از حكم محكوميت موكل خود اقدام موثري به عمل آورده و بعداً نيز در دادسراي انتظامي كانون قزوين بخشي از حقالوكاله دريافتي را مسترد كرده است احراز تخلف نميگردد و راي بر برائت او صادر ميشود. در مورد فاش كردن اسرار موكله نظر به اينكه آقاي كارآموز مورد بحث در مقام دفاع از خود به برخي از سوابق وي اشاره كرده و تشريح موارد مزبور براي كانون را نميتوان برملا كردن اسرار موكل دانست خصوصاً اينكه موكل ايشان به موجب احكام قطعي دادگاههاي صالح پيوست پرونده به ده سال حبس تعزيري به جرم ترغيب و تشويق فحشا و شش ماه حبس تعزيري به جهت رشوه به ماموران دولت محكوميت يافته است و چنين احكامي در صورت ضرورت قابليت انتشار براي آگاهي جامعه را دارد و با اين كيفيت ديگر نميتوان سوابق بانوي مزبور را جزو «اسرار موكل» تلقي كرد، وقوع اين تخلف نيز منتفي است و حكم برائت وي از اين لحاظ نيز صادر ميشود ولكن در مورد اينكه محل كارآموزي آقاي..... شهرستان زنجان و وكيل سرپرست آقاي..... بوده و ايشان نشاني خود را در وكالتنامه تهران..... قيد كرده و همين نشاني را نيز در كارت شناسايي خود نوشته است تخلف ايشان از ماده ? قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت دادگستري محرز است به استناد ماده مرقوم آقاي..... دارنده پروانه كارآموزي شماره..... صادره از كانون قزوين - زنجان را به توبيخ با درج در روزنامه رسمي و مجله كانون محكوم ميكند. موارد برائت از ناحيه رياست محترم كانون قابل تجديدنظرخواهي است.

 
نویسنده:
مترجم :
منبع : نشريه حقوقي كانون وكلاي دادگستري مركز – شماره 19 و 20 – بهار و تابستان 1384
تاریخ : بهار و تابستان 1384
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ نگرشي جديد به وضعيت حقوقي قطب جنوب: قطب جنوب به عنوان ميراث مشترك بشريت
 A.A.B/ نسل كشي و ضرورت جرم انگاري آن در حقوق ايران
 A.A.B/ مقايسه قانون برگزاري مناقصات با موافقت نامه ناظر بر خريدهاي دولتي در سازمان تجارت جهاني
 A.A.B/ مطالعه تطبيقي سوء عرضه قابل تعقيب در حقوق انگليس، ايران و فقه اماميه
 A.A.B/ مطالعه تطبيقي حقوق معنوي پديدآورندگان آثار ادبي و هنري و دارندگان حقوق مرتبط
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
محسن اسماعيلي اصفهان
با سلام شکايت اينجانب در دادياري 8 دادسراي شهيد تولايي مبني بر جعل قولنامه بدون رسيدگي و بدون اينکه از کاتب قولنامه که (در زمان تاريخ قولنامه 8 ساله بوده ) باز جويي شود به جهتي از جهات بدون رسيدگي منع تعقيب و در صورت اعتراض بدلايل نامعلوم و مبهم با اينکه صد در صد حق با اينجانب است و پرونده در شعبه 1231 بوده چگونه در شعبه 114 راي منع تعقيب تائيد گرديده است چرا! ؟ اگر مسلمان هستيد و اگر واقعا" قرآن و خون شهيدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادياري شعبه 8 دادسراي شهيد تولايي اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقي اصفهان را بررسي کنيد اينجانب رزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهيد نشدم خسته نشدم ولي متاسفانه در دادگستري اصفهان از بي قانوني هم خسته و دارم ميميرم از کليه مسلماناني که اين نوشته را ميخوانند تقاضاي کمک و ياري دارم و در اين باب ( سکوت هر مسلمان خيانت است به قرآن ) با احترام شاکي پرونده 09133136822 تلفن تماس
 
محسن اسماعيلي اصفهان
محسن اسماعيلي اصفهان با سلام شکايت اينجانب در دادياري 8 دادسراي شهيد تولايي مبني بر جعل قولنامه بدون رسيدگي و بدون اينکه از کاتب قولنامه که (در زمان تاريخ قولنامه 8 ساله بوده ) باز جويي شود به جهتي از جهات بدون رسيدگي منع تعقيب و در صورت اعتراض بدلايل نامعلوم و مبهم با اينکه صد در صد حق با اينجانب است و پرونده در شعبه 121 بوده چگونه در شعبه 114 راي منع تعقيب تائيد گرديده است چرا! ؟ اگر مسلمان هستيد و اگر واقعا" قرآن و خون شهيدان مورد احترام شما است پرونده 900366 دادياري شعبه 8 دادسراي شهيد تولايي اصفهان و پرونده کلاسه 870012 شعبه شش حقوقي اصفهان را بررسي کنيد اينجانب رزمنده دوران جنگ هستم و مال باخته الان در دوران جنگ شهيد نشدم خسته نشدم ولي متاسفانه در دادگستري اصفهان از بي قانوني هم خسته و دارم ميميرم از کليه مسلماناني که اين نوشته را ميخوانند تقاضاي کمک و ياري دارم و در اين باب ( سکوت هر مسلمان خيانت است به قرآن ) با احترام شاکي پرونده 09133136822 تلفن تماس
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد