مقاله ها
نویسنده : شمس وزیریان ، ‌مجید امین زاده ، محمدرضا گلپایگانی ،‌ سید علیرضا مشیری ، مسعود محمدنژاد
بازدید : 596

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 

همچون سایر تلاش‌های بشری برای جلوگیری از بیماری‌ها از طریق واكسیناسیون یا تشخیص زودرس بیماری‌های بدون علامت (مثل معاینات غربالگری در كودكان سنین مختلف)، جستجو با آزمایش تجزیه ادرار برای پی‌بردن به وجود پروتیینوری ، هماچوری ،‌گلوكوزوری و پیوری برای تشخیص زودرس بیماری‌های كلیوی كه قابل درمان و یا مهار هستند، در سه دهه اخیر رواج یافته است. مطالعات متعددی در این زمینه وجود دارند كه در مجموع نتایج ضد و نقیضی با یكدیگر دارند. بعضی آن‌را بی فایده دانسته‌اند، بعضی آن را توصیه می‌كنند و بعضی ضروری دانسته اند. بدیهی است شرایط و امكانات كشور ما در خیلی از موارد از محل مطالعات یادشده تبعیت نمی‌كند. با توجه به ضرورت تشخیص زودرس و درمان به موقع بیماری، در این مطالعه به ارزیابی ارزش یك آزمایش ادرار ساده با نوار تجزیه ادرار و بررسی میكروسكوپی ادرار در كودكان بدون علامت پرداخته شده است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی- مقطعی می‌باشد و نمونه‌گیری به صورت تصادفی خوشه‌ای از مدارس ابتدایی كرمانشاه انجام شد كه در مجموع 6831 مورد (36/52% پسر و 64/47% دختر) مورد مطالعه قرار گرفتند. نمونه‌های ادرار از لحاظ چهارپارامتر هماچوری، ‌پروتیینوری، پیوری و گلوكوزوری بررسی شدند و موارد غیرطبیعی مجددا بعد از معاینه بیمار آزمایش و ثبت شدند.
یافته‌ها: كل موارد غیرطبیعی در بار اول و دوم به‌ترتیب برای پسران 06/1 و 56/0 درصد و برای دختران  8.17و 38/3 درصد و در كل 45/4 و 90/1 درصد بوده است.در مورد هماچوری این اعداد برای پسران، دختران و كل به‌ترتیب 39/0 و 25/0 درصد، ‌8/0 و 25/0 درصد و 59/0 و 0.25 درصد بود. در مورد پروتیینوری نیز به ترتیب 36/0 و 17/0 درصد، 66/1 و 49/0 درصد و 98/0 و 32/0 درصد بود. در مورد گلوكوزوری این میزان 08/0 و 06/0درصد، 18/0 و?.?? درصد و 13/0 درصد و 06/0 درصد و در مورد پیوری 28/0 و 14/0 درصد، 39/6 و 89/2 و 3.19 و 45/1 درصد بود.

بحث: نتایج این تحقیق با دیگر مطالعات از جمله مطالعه كاپلان قابل مقایسه است. این یافته‌ها در كلیه پارامترهای مورد بررسی نسبت به مطالعه كاپلان به‌جز گلوكوزوری و پروتئینوری از درصد فراوانی بیشتری برخوردار بودند. در این مطالعه عامل جنسیت در مورد پروتئینوری و پیوری تاثیر واضح داشته است. باتوجه به یافته‌های این مطالعه بیماریابی كودكان در سنین قبل از مدرسه توصیه می‌گردد.
 
 


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال