صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ به کارگيري مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته در پيش بيني استفاده از کلاه ايمني در کارمندان موتور سوار شهر يزد (1385)
تعداد بازدید : 125
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

   زمينه و هدف: در ايران، حدود %24 مرگ و ميرهاي حوادث ترافيکي به موتورسواران اختصاص دارد. علت اصلي (%75-%65.7) مرگ آنان ضربه مغزي مي باشد؛ با وجود اين که کلاه ايمني خطر جراحات وارده به سر را به ميزان قابل توجهي کاهش مي دهد، تعداد کمي از موتورسواران از کلاه ايمني استفاده مي کنند. مدل رفتار برنامه ريزي شده، يکي از مدل هاي مهمي است که فرايند اصلي پذيرش رفتارهاي بهداشتي را توضيح مي دهد. اين مطالعه، بکارگيري مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته را در پيشگويي استفاده از کلاه ايمني کارمندان موتورسوار شهر يزد مورد بررسي قرار مي دهد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي - تحليلي که به صورت مقطعي انجام شد، 130 نفر از کارمندان ادارات شهر يزد که به روش تصادفي - خوشه اي از شش اداره انتخاب شده بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود که به طريق مصاحبه تکميل گرديد. روايي اين پرسشنامه از طريق پانل خبرگان و پايايي آن به وسيله آلفاي کرونباخ تعيين شد (a=0.71-0.95). داده ها با استفاده از نرم افزار آماري SPSS (11.5) و آزمونهاي ضريب همبستگي اسپيرمن و آناليز رگرسيون، مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: 56 نفر (%43.1) از افراد مورد بررسي، سابقه تصادف با موتورسيکلت داشتند که از اين تعداد تنها 6 نفر (%10.7) در زمان تصادف از کلاه ايمني استفاده کرده بودند. طبق نتايج، همبستگي مثبت معني داري بين تمام متغيرهاي مدل رفتار برنامه ريزي توسعه يافته با قصد و استفاده از کلاه ايمني مشاهده گرديد (P<0.01). در آناليز رگرسيون مشخص گرديد که نگرش، کنترل رفتاري درک شده و درک استفاه از کلاه ايمني در ساير موتورسواران در مجموع %59 واريانس قصد استفاده از کلاه ايمني را پيشگويي مي کنند که در بين اين متغيرها، اثر کنترل رفتاري درک شده بيش از ساير متغيرها بود. کنترل رفتاري درک شده، همچنين همراه با قصد و درک استفاده از کلاه ايمني در ساير موتورسواران در مجموع %49 واريانس استفاده از کلاه ايمني را در جامعه مورد بررسي پيش بيني مي کردند (P<0.05).
نتيجه گيري: نتايج اين تحقيق نشان داد که ميزان استفاده از کلاه ايمني در جامعه مورد بررسي پايين مي باشد که با توجه به آمار بالاي مرگ و مير موتورسواران به علت ضربه مغزي، بايد ميزان استفاده از کلاه ايمني در موتورسواران ارتقا يابد. در برنامه هاي آموزشي ارتقادهنده، استفاده از کلاه ايمني، مدل رفتار برنامه ريزي شده توسعه يافته مي تواند به عنوان الگوي نظري براي پيش بيني قصد و استفاده از کلاه ايمني در موتورسواران بکار رود.

 
نویسنده: دکتر سيد سعيد مظلومي محمودآباد- علي مهري- دکتر محمدعلي مروتي شريف آباد-دکتر حسين فلاح زاده
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره چهاردهم – شماره 4 - شماره پياپي 33 – زمستان 1386
تاریخ : زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد