صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ رابطه بين هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي در دانش آموزان دبيرستاني استان خراسان جنوبي
تعداد بازدید : 128
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 زمينه و هدف: امروزه هوش هيجاني از اهميت ويژه اي برخوردار شده است. مطالعات و پژوهشهاي گوناگون انجام شده در اين زمينه، مبين نقش و اهميت آن در شئون مختلف زندگي افراد اعم از تحصيل، شغل و محيط اجتماعي زندگي مي باشد؛ مطالعه حاضر با هدف تعيين رابطه بين هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي در دانش آموزان دبيرستاني استان خراسان جنوبي انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي (از نوع همبستگي)، در مجموع 670 دانش آموز مقطع دوم و سوم دبيرستانهاي خراسان جنوبي كه در رشته هاي ادبيات و علوم انساني، تجربي و رياضي تحصيل مي كردند، به شيوه نمونه گيري چندمرحله اي تصادفي از مناطق بيرجند، قاين، درميان، خوسف، نهبندان، سربيشه در استان خراسان جنوبي انتخاب شدند. داده ها با استفاده از پرسشنامه هاي استاندارد شده هوش هيجاني شرينگ و اضطراب آموزشگاهي فيليپس، جمع آوري شدند و با استفاده از نرم افزار SPSS و ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون آماري در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميان هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي رابطه معني داري وجود داشت (P=0.01). بين تمامي مولفه هاي هوش هيجاني (خودآگاهي، خودكنترلي، خودانگيزي، هوشياري اجتماعي و مهارت ارتباطي) و اضطراب آموزشگاهي رابطه معني داري وجود داشت (P=0.01)؛ همچنين تمامي مولفه هاي هوش هيجاني در پيش بيني متغير ملاك تاثير معني داري داشتند. در بررسي ميانگين نمرات آزمودنيها بر حسب جنس، تنها در مولفه هاي مهارت اجتماعي (P=0.001) و هوشياري اجتماعي (P=0.007) تفاوت معني داري مشاهده شد.
نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي پژوهش و وجود رابطه معني دار هوش هيجاني و اضطراب آموزشگاهي، به نظر مي رسد توجه به هوش هيجاني براي بهبود بهداشت رواني و در نتيجه بهبود عملكرد تحصيلي دانش آموزان بسيار موثر و ارزشمند باشد؛ بنابراين پيشنهاد مي گردد براي ارتقا و بهبود هوش هيجاني دانش آموزان، علاوه بر گنجاندن دروسي در اين زمينه، معلمان نيز آموزشهاي لازم را ببينند.

 
نویسنده: دكتر محمدرضا ميري- محمد اكبري بورنگ
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره چهاردهم – شماره 1 - شماره پياپي 30 – بهار 1386
تاریخ : بهار 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد