صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تأثير برنامه آموزشي بر آگاهي و نگرش بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار در بيمارستان هاي دانشگاهي شهر مشهد؛ نتايج يک مداخله
تعداد بازدید : 170
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 زمينه و هدف: بيماران مبتلا به آنژين صدري ناپايدار، بيش از نيمي از موارد بستري در بخش مراقبتهاي ويژه قلبي را تشکيل مي دهند. بستري شدن مجدد بسياري از اين بيماران، ناشي از نداشتن اطلاعات کافي و عدم پيروي از توصيه هاي پزشكي است. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير مداخله آموزشي بر اساس مدل اعتقاد بهداشتي در ميزان آگاهي و نگرش بيماران بستري مبتلا به آنژين صدري ناپايدار انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه مداخله اي، 180 بيمار بستري مبتلا به آنژين صدري در دو گروه مداخله و شاهد (هر گروه 90 نفر) مورد مطالعه قرار گرفتند. پرستاران و پزشكان تعليم يافته بخش قلب و عروق يكي از بيمارستانهاي دانشگاهي شهر مشهد، به مدت 2 ماه به آموزش بيماران گروه مداخله پرداختند. داده ها با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه جمع آوري و سپس با استفاده از نرم افزارهاي آماري SPSS (11.5) و STATA (8.0) و آزمونهاي Chi-Square و آناليز كوواريانس، در سطح معني داري a=0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: پس از تعديل براي اثر نمره اوليه ميزان آگاهي افراد مورد مطالعه، ميانگين اين نمره در گروه مداخله به طور معني داري بيش از گروه شاهد بود (P<0.0001)؛ همچنين انجام مداخله باعث مطلوبتر شدن وضعيت نگرش در گروه مداخله شد (P<0.0001). هيچ تغيير بارزي در اين متغيرها در گروه شاهد مشاهده نشد.
نتيجه گيري: امكان بهره بردن از قابليتهاي آموزشي پرستاران در ارتقاي آگاهي و تغيير جهت مطلوب نگرشهاي بيماران به ميزان قابل توجه و ثمربخشي وجود دارد؛ بنابراين شايسته است به منظور ارتقاي كيفيت زندگي بيماران قلبي، ارايه خدمات آموزشي توسط پرستاران با برنامه ريزي مدون انجام پذيرد.

 
نویسنده: دكتر محمدرضا شيدفر- دكتر مصطفي حسيني- دكتر داوود شجاعي زاده- دكتر نازيلا اساسي- دكتر فرشته مجلسي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره چهاردهم – شماره 1 - شماره پياپي 30 – بهار 1386
تاریخ : بهار 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد