صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاه هاي بيرجند نسبت به مصرف قرص هاي اكستازي
تعداد بازدید : 113
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
 زمينه و هدف: اعتياد به مواد مخدر خانمان سوز است اما خانمان سوزتر از آن اعتياد به داروها و مواد به ظاهر شادي بخش است. بي‏شك برخي از نوجوانان و جوانان بدون داشتن آگاهي كافي، از اين قرصها به عنوان پايان دهنده غمهايشان استفاده مي كنند. با توجه به آمار روزافزون مصرف اين ماده در كشور، مطالعه حاضر با هدف تعيين ميزان آگاهي و نگرش دانشجويان دانشگاههاي شهر بيرجند نسبت به قرصهاي اکستازي و به منظور دستيابي به اطلاعات پايه درخصوص برنامه ريزيهاي لازم جهت ارتقاي سطح آگاهي قشر آسيب پذير جامعه انجام شد.
روش تحقيق: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 536 دانشجو از دانشگاههاي علوم پزشكي، آزاد اسلامي و دانشگاه بيرجند مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه ساختاري شامل 30 سوال بود كه روايي آن به روش اعتبار محتوا سنجيده و پايايي پرسشنامه به روش آزمون مجدد محاسبه گرديد. داده ها با استفاده از آزمون Chi-Square، t و آناليز واريانس يك طرفه در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: آگاهي، %63.4 از دانشجويان در سطح ضعيف، %29.7 در سطح متوسط و فقط %6.9 در سطح بالا قرار داشت. %13.6 از دانشجويان اين قرصها را ديده بودند و فقط %4.3 از اين قرصها استفاده كرده بودند. بين ميانگين نمره آگاهي و متغيرهاي جنس، محل زندگي، دانشگاه محل تحصيل ارتباط معني داري وجود نداشت؛ همچنين بين مصرف قرصهاي اکستازي با دانشگاه محل تحصيل و رتبه تولد ارتباط معني داري وجود نداشت، اما ارتباط بين مصرف قرصهاي اکستازي با محل زندگي، جنس و سطوح آگاهي دانشجويان ارتباط معني دار بود (P<0.05).
نتيجه گيري: پايين بودن اطلاعات و آگاهي عامل مهمي در گرايش افراد آسيب پذير جامعه به قرصهاي اكستازي مي باشد؛ همچنين زندگي در اماكن بدون نظارت مثل خانه هاي استيجاري دانشجو نيز مي تواند عاملي در گرايش دانشجويان به سوي مواد مخدر و... باشد.

 
نویسنده: بي بي نرگس معاشري- دكتر محمدرضا ميري- دكتر حميدرضا مشرقي مقدم- دكتر سيد محمدرضا اسلامي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره سيزدهم – شماره 4 - شماره پياپي 29 – زمستان 1385
تاریخ : زمستان 1385
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد