صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي تاثير آموزش احتياط هاي همگاني بر مواجهات شغلي
تعداد بازدید : 132
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
زمينه و هدف: مواجهه شغلي که ممکن است کارکنان بهداشتي، درماني را در معرض خطر ابتلا به عفونتهاي هپاتيت B، C و HIV قرار دهد، مواجهه با خون و مايعات بدن بيماران به شکل مواجهه پوستي و مواجهه غشاهاي مخاطي مي باشد. بهترين راه پيشگيري از اين مواجهات به کارگيري احتياط هاي همگاني است. در بخشهايي که احتمال مواجهه شغلي بيشتر است مانند دياليز، اتاق عمل، اورژانس و زايمان، رعايت آنها اهميت ويژه اي مي يابد. مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير آموزش احتياط هاي همگاني بر مواجهات شغلي از ماماها به عنوان يکي از گروههاي پرخطر کادر بهداشتي، درماني انجام شد.
روش تحقيق: اين مطالعه از نوع نيمه تجربي و به صورت مورد - شاهدي انجام شد. جهت انجام تحقيق از روش نمونه گيري سرشماري استفاده شد. گروه مورد شامل تمامي 20 نفر ماماي تنها زايشگاه آموزشي رفسنجان و گروه شاهد شامل تمامي 18 نفر ماماي يکي از زايشگاههاي آموزشي کرمان بود. ابزار گردآوري اطلاعات، پرسشنامه دو قسمتي حاوي برخي ويژگيهاي فردي و تعداد انواع مواجهات در سه ماه اخير بود که توسط خود افراد در ابتداي طرح و مجددا سه ماه بعد از آموزش چهره به چهره گروه مورد تکميل شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي آماري Chi-Square، t زوج و مستقل در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: ميانگين مواجهات شغلي گروههاي مور و شاهد قبل از آموزش به ترتيب 25.7±10 و 21.6±7.1 و پس از آموزش به ترتيب 14.6±4.6 و 20.2±6.1 بود. مقايسه ميانگين مواجهات شغلي قبل و بعد از آموزش نشان مي دهد که اين ميانگين در گروه مورد به طور معني داري کاهش يافته است (p=0.001) اما تفاوت معني داري بين ميانگين مواجهات شغلي گروه شاهد قبل و بعد از آموزش وجود نداشت (P=0.3).
نتيجه گيري: با توجه به نتايج به دست آمده از اين مطالعه، به نظر مي رسد آموزش احتياط هاي همگاني مي تواند راه و روش موثري در جهت کاهش مواجهات شغلي کارکنان بهداشتي، درماني باشد.

 
نویسنده: مرضيه لري پور- طيبه ميرزايي- علي راوري
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره چهاردهم – شماره 4 - شماره پياپي 33 – زمستان 1386
تاریخ : زمستان 1386
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد