صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تأثير آموزش بر ميزان آگاهي و نگرش زنان ميانسال در مورد يائسگي در شهر مشهد
تعداد بازدید : 156
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 زمينه و هدف: يائسگي اجتناب ناپذير است و در زندگي هر زني به وقوع خواهد پيوست؛ شناخت عوامل خطر و راههاي پيشگيري از آنها، از ضروريات زندگي هر زني است که اين امر مهم از طريق آموزش بهداشت، عملي است و قدم اول در هر آموزشي، شناخت تجزيه و تحليل آگاهي و نگرش افراد مورد نظر است. بر همين اساس مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش بر ميزان آگاهي و نحوه نگرش زنان ميانسال در مورد يائسگي انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي 90 زن 40-60 ساله به طور تصادفي و مبتني بر هدف انتخاب شدند. ابتدا اطلاعات مربوط به آگاهي و نحوه نگرش واحدهاي پژوهش قبل از اجراي برنامه آموزشي، با استفاده از پرسشنامه جمع آوري گرديد. پس از بررسي مقدماتي اطلاعات حاصل از آزمون اوليه و تعيين نيازهاي آموزشي واحدهاي پژوهش، برنامه آموزشي مناسب جهت آنها تهيه و تدوين گرديد؛ سپس برنامه آموزشي طي دو جلسه يك ساعته و به صورت چهره به چهره و فردي جهت آگاهي از ماهيت، علايم، عوارض دوران يائسگي، طريقه پيشگيري و درمان مشكلات اين دوره ارايه شد. ارزشيابي به وسيله پرسشنامه در مرحله آزمون ثانويه پس از گذشت سه ماه از آموزش صورت گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمونهاي t زوج شده، t-student و آناليز واريانس يك طرفه در سطح معني داري P£0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: بين ميانگين آگاهي قبل و بعد از آموزش تفاوت معني دار آماري وجود داشت (P=0.000). قبل از آموزش آگاهي %43.3 از افراد ضعيف، %42.3 متوسط و فقط %14.4 درصد خوب بود؛ پس از آموزش آگاهي هيچ يك از افراد مورد پژوهش ضعيف نبود؛ آگاهي %31.1 متوسط و %68.9 خوب بود. بين نحوه نگرش قبل و بعد از آموزش نيز تفاوت معني دار آماري وجود داشت (P=0.000). قبل از آموزش نگرش %10 از افراد منفي، %66.7 بي نظر و %23.3 مثبت بود؛ پس از آموزش نگرش منفي در هيچ يك از افراد وجود نداشت؛ نگرش %53.3 بي نظر و %46.7 مثبت بود.
نتيجه گيري: راه منطقي ارتقاي آگاهي افراد، اتكا به آموزش بهداشت است كه با آن مي توان افراد را به سلاح دانش مجهز كرد تا از سلامت خويش دفاع كنند.

 
نویسنده: سيده بتول حسن پور ازغدي - زهره عباسي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره سيزدهم – شماره 2 - شماره پياپي 27 – تابستان 1385
تاریخ : تابستان 1385
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد