صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ ارزشيابي برنامه آموزش بهداشت به منظور كاهش ميزان آلودگي به شپش سر در بين دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي
تعداد بازدید : 131
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 زمينه و هدف: با توجه به نقشي که شپش سر در انتقال بيماريهاي مختلف دارد و به عنوان يک عامل مهم در سنجش سطح بهداشت جامعه و بخصوص بهداشت فردي محسوب مي شود، مطالعه حاضر با هدف ارزشيابي برنامه آموزش بهداشت به منظور کاهش ميزان آلودگي به شپش سر انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه تجربي (آزمون- شاهد) در سال 1382 بر روي دانش آموزان دختر مدارس ابتدايي شهر زابل انجام شد. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه، برگ ثبت شواهد مستقيم رفتار يا فرم بازنگري و معاينه از نظر وجود نمف و شپش بالغ بود. پس از تعيين ميزان آلودگي به شپش سر در افراد مورد مطالعه و انجام آزمون اوليه، برنامه و محتواي آموزشي تهيه گرديد؛ سپس 175دانش آموز پايه پنجم مبتلا به شپش سر به صورت تصادفي به دو گروه آزمون و شاهد تقسيم شدند. در گروه آزمون، مداخله آموزشي صورت گرفت. بعد از 1.5 ماه آزمون ثانويه انجام شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهاي t زوجي و Chi-Square در سطح معني داري P?0.05تحليل شدند.
يافته ها: از بين 1066 دانش آموز، 313 نفر (29.4%) آلودگي به شپش سر داشتند. پس از مداخله آموزشي، ميزان آلودگي در گروه آزمون به 17.6% کاهش يافت ولي در گروه شاهد تغييري نکرد. در گروه آزمون اختلاف معني داري از نظر تاثير برنامه آموزش بهداشت بر آگاهي، نگرش و عملکرد بهداشتي مشاهده شد (P<0.001) ولي در گروه شاهد اين اختلاف معني دار نبود. بين ميزان آلودگي به شپش سر با متغيرهاي ميزان تحصيلات والدين، پايه تحصيلي، دفعات استحمام در هفته، وجود حمام در منزل، ميزان درآمد ماهيانه، بعد خانوار و استفاده از وسايل مشترک (مقنعه، روسري، شانه و حوله) ارتباط معني داري وجود داشت (P<0.02) (84.8 =?2).
نتيجه گيري: در اين تحقيق برنامه آموزش بهداشت در کاهش آلودگي به شپش سر تاثير مثبت داشت؛ بر اين اساس توصيه مي شود آموزش بهداشت فردي به صورت مدون در کتابهاي آموزشي گنجانده شود و در مورد علائم و نحوه انتقال و پيشگيري، در مدارس و جلسات اوليا و مربيان، به والدين آموزش داده شود.

 
نویسنده: ايرج ضاربان- محمد عباس زاده بزي- ميترا مودي- حسن مهرجوفرد - حميدرضا غفاري
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره سيزدهم – شماره 1 - شماره پياپي 26 – بهار 1385
تاریخ : بهار 1385
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد