صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي وضعيت ميكروبي و شاخص هاي فيزيكوشيميايي آب استخرهاي شناي عمومي شهر بيرجند
تعداد بازدید : 108
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 زمينه و هدف: شنا كردن در آب استخرهاي شناي غيراستاندارد و غيربهداشتي يكي از مشكلات مهمي است كه نتيجه آن انتقال و بروز بيماريهاي زياد در شناگران مي باشد. در صورت عدم رعايت موازين بهداشتي، استخرها مي توانند عامل انتقال بيماريهايي از قبيل كنژكتيويت، خارش پاي شناگران، امراض پوستي، بيماريهاي تيفوئيد، تراخم و بيماريهاي قارچي باشند. مطالعه حاضر با هدف تعيين وضعيت ميكروبي و فيزيكوشيميايي آب 5 استخر شناي عمومي شهر بيرجند انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي، 5 نمونه از آب هر استخر در هر بار و هر 10 روز يك بار در زمان استفاده حداكثر تعداد شناگران، به روش استاندارد از سطح و عمقهاي مختلف آب برداشته شد و در شرايط استاندارد به آزمايشگاه منتقل گرديد. ميزان شاخصهاي pH، دما و كلر آزاد باقيمانده در محل نمونه برداري و ميزان شاخصهاي كدورت و قلياييت از بين شاخصهاي فيزيكوشيميايي در آزمايشگاه تعيين شد. همچنين ميزان كليفرم ها، كليفرم مدفوعي، استرپتوكوكوس و پسودوموناس آئروژينوزا در آزمايشگاه به كمك محيطهاي كشت استاندارد تعيين گرديد. نتايج آزمايشات فيزيكوشيميايي و ميكروبي، پس از ثبت در فرم هاي مربوطه، به روش مقايسه با استانداردها مورد تحليل قرارگرفتند.
يافته ها: در مورد شاخصهاي فيزيكوشيميايي، pH به طور ميانگين در 56.5% از نمونه ها وضعيت مطلوبي داشت. كلر آزاد باقيمانده به طور ميانگين در 75% از نمونه ها وضعيت نامطلوبي داشت. قلياييت، به طور ميانگين در 60% از نمونه ها و در مورد كدورت به طو رميانگين در 46.6% از نمونه ها وضعيت مطلوبي داشتند. ميزان دما در همه استخرها مطلوب بود. در مورد شاخصهاي ميکروبي، در 60% از استخرهاي مورد تحقيق، وضعيت Most Probable Number (MPN) در حد استاندارد ولي به طور ميانگين در 25.5% از نمونه ها بيش از حد استاندارد بود. در هيچ يك از استخرها، موردي از E.coli مشاهده نشد. به طور متوسط در 15.5% از نمونه ها، پسودوموناس آئروژينوزا مشاهده گرديد و با وجود مشاهده موارد مثبت استرپتوكوك در محيط رشد، آنتروكوك در هيچ نمونه اي مشاهده نگرديد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصل از اجراي دقيق ضوابط و قوانين و نظارت دقيق تر بر نظافت شخصي قبل از ورود به استخر، به كارگيري بازرس بهداشتي به صورت خصوصي جهت نظارت دقيق تر، كلرزني گازي به جاي استفاده از هيپوكلريت كلسيم جهت گندزدايي و ارزيابي دقيق از نظر بيماريهاي قارچي پيشنهاد مي گردد.

 
نویسنده: بهنام باريك بين - مريم خدادادي - محمود عزيزي - رقيه علي آبادي
مترجم :
منبع : مجله دانشگاه علوم پزشكي بيرجند – دوره دوازدهم – شماره 3 و 4 - شماره پياپي 24 و 25 – سال 1384
تاریخ : 1384
مطالب مرتبط
 
 مصرف مرتب مقدار کمي آسپيرين از خطر سرطان مي کاهد
 10 واقعيت شگفت‌انگيز درمورد بدن انسان
 A.A.B/ تحليل و سنجش درجه تمركز و پراكنش شاخص هاي بهداشتي – درماني شهر اصفهان
 A.A.B/ ميزان آگاهي بهداشتي مربيان بهداشت مراكز آموزش استثنايي
 A.A.B/ بيماري هاي هپاتيت - شناخت راه هاي انتقال و پيشگيري از آن
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد