مقاله ها
نویسنده : دكتر مهناز شیخی ، دكتر آرش قدوسی ، دكتر مسعود قادی پاشا ، دكتر مهناز صفاییان
بازدید : 616

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


مقدمه: تخمین سن یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در پزشکی قانونی برای طرح درمان و تعیین حقوق بیمار اهمیت دارد. علی رغم روش های گوناگونی که برای تخمین سن وجود دارد، هنوز روش عملی، غیرتهاجمی و سریع برای مردم کشورمان وجود ندارد. هدف از این تحقیق تهیه و تنظیم معیاری دقیق و اساسی برای تخمین سن تقویمی براساس روند تکامل دندان مولر سوم بالا و پایین در کلیشه های پانورامیک در کشور ایران و به صورت بومی در نژاد ایرانی می باشد.
روش : در این تحقیق 750 عدد کلیشه پانورامیک مربوط به سال های 1372 تا 1385 از افراد سالم در محدوده سنی 5/5 تا 25 سال در 5 شهر ایران جمع آوری شدند. ملاک تعیین شهرهای مورد بررسی حتی الامکان بر اساس میزان پراکندگی قومی و جغرافیایی و امکان دسترسی به تعداد زیاد نمونه بود. این شهرها عبارت بودند از اصفهان، اهواز، مشهد،کرمان و تبریز که از هر شهر 150 کلیشه تهیه شد. سپس کلیشه ها به طور تصادفی بین دو رادیولوژیست تقسیم شد و هر یک به صورت جداگانه بر اساس روش طبقه بندی کلسیفیکاسیون دمرجیان به بررسی میزان تکامل دندان 8 فک بالا و پایین در کلیشه ها پرداختند. سپس بر اساس اطلاعات گزارش شده توسط هر دو رادیولوژیست و سن تقویمی دقیق هر فرد و با استفاده از آزمون های آماری وابستگی چندگانه و ضریب همبستگی اسپیرمن و پیرسون داده ها تجزیه و تحلیل شد.
یافته ها: از 750 عدد گرافی جمع آوری شده 535 کلیشه مربوط به جنس زن (%70) و 215 عدد (%30) متعلق به بیماران مرد بود. یافته ها تفاوت آماری معنی داری میان فک پایین در ارتباط با تکامل دندان نشان می داد. به نحوی که در مردان در فک بالا تمام مراحل کلسیفیکاسیون سریع تر از فک پایین بود.
نتیجه گیری: با توجه به تحقیق انجام شده روش دمرجیان برای تخمین سن در نژاد ایرانی معتبر است. سن کلسیفیکاسیون دندان مولر سوم در دو جنس زن و مرد در فک بالا و پایین یکسان نبوده که حاکی از ارتباط بین جنس و کلسیفیکاسیون دندان است.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *