مقاله ها
نویسنده : دكتر مسعود پریرخ ، دكتر فائزه بهدانی ، دكتر محمدجعفر اقبال ، دكتر سعید عسكری
بازدید : 729

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 مقدمه: این مطالعه به منظور مقایسه تطابق لبه ای و نقایص سطحی در دو ماده پر کننده انتهای ریشه Mineral Trioxide Aggregate (MTA) و Root MTA (RMTA) انجام شد.
روش: در این مطالعه از بیست دندان کشیده شده انسان استفاده شد. تمام دندان ها پس از آماده سازی و شکل دهی کانال ها با استفاده از گوتا پرکا و سیلر پر شدند. سپس سه میلی متر انتهای ریشه قطع و در قسمت انتهای ریشه تهیه حفره انجام شد. دندان ها به طور تصادفی به دو گروه ده تایی تقسیم شده و حفرات انتهای ریشه در گروه اول با MTA و در گروه دوم با RMTA پر شدند. با استفاده از استریو میکروسکوپ فتوگرافی تهیه و با استفاده از نرم افزارهای Photoshop و AutoCAD اندازه Gap ها در هر نمونه تعیین گردید. برای اطمینان از وجود Gap با استفاده از میکروسکوپ Confocalمحل تعیین شده Gap با اشعه لیزر مورد ارزیابی قرار گرفت. در نهایت با استفاده از آزمون آماری One sided Fisher’s exact test داده های به دست آمده تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: نتایج به دست آمده نشان داد که تفاوت آماری معنی داری میان دو نوع MTA از نظر وجود فاصله بین ماده پر کننده و دیواره ریشه وجود دارد (0.029=P). در دندان های پر شده با MTA فقط در یک مورد بین دیواره حفره و ماده پر کننده Gap وجود داشت در حالی که در دندان های پر شده با RMTA در 60 درصد موارد بین ماده پر کننده و دیواره حفره Gap وجود داشت. در مواردی که حفره با RMTA پر شده بود نقص (Defect) در سطح وجود نداشت در حالی که در نیمی از مواردی که با MTA پرشده بودند نقص در سطح پر کردگی قابل مشاهده بود (0.016=P).
نتیجه گیری: بر اساس نتایج به دست آمده تطابق لبه ای MTA از RMTA بیشتر است


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *

 

سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر تجمیع
طراحی پرتال سازمانی - بهبود پورتال
طراحی فروشگاه اینترنتی حرفه ای بهبود