مقاله ها
نویسنده : دكتر مسعود پریرخ ؛ دكتر احمد امین ؛ سكینه محمدعلیزاده
بازدید : 500

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 هدف از این مطالعه ارزیابی میزان موفقیت بی حسی تنه ای عصب آلوئولار تحتانی با استفاده از مپی واكائین 3% در مقایسه با لیدوكائین 2% همراه با اپی نفرین 1.80000 در 30دانشجوی داوطلب بوده است. تمامی كسانی كه تحت بی حسی قرار گرفتند سالم بوده و هیچ دارویی قبل از بی حسی مصرف نكرده بودند. این افراد در دو جلسه جداگانه و به طور تصادفی با یكی از محلول های یاد شده تحت بی حسی تنه ای عصب آلوئولار تحتانی قرار گرفتند. قبل از بی حسی دندان های كانین، پره مولر دوم و مولر اول سمتی كه قرار بود بی حس شود و همین دندان ها در طرف مقابل به عنوان شاهد با پالپ تستر الكتریكی (EPT) آزمایش شدند. پس از تزریق، هنگامی كه احساس مورمور در لب پایین احساس می شد به عنوان زمان شروع بی حسی ثبت می گردید. بر اساس برنامه تنظیمی در زمان های متفاوت از 3 تا 49 دقیقه پس از بی حسی لب، میزان حساسیت دندان های ذكر شده به EPT سنجیده می شد .هنگامی كه دندان ها به حداكثر درجه EPT پاسخ نمی داند، به عنوان بی حسی پالپی در نظر گرفته می شد. جهت آنالیز داده ها از آزمون paired t-test استفاده شد. نتایج نشان داد كه اگر چه احساس بی حسی در لب در تمام موارد ایجاد شده بود، اما تنها 76.7 درصد دندان های مولر، 73.3 پره مولر دوم و 66.7 درصد دندان های كانین كه مپی واكائین %3 تزریق شده بود، موفقیت در بی حسی را نشان می دادند، در حالیكه میزان موفقیت در بی حسی پالپی در مواردی كه لیدوكائین 2% تزریق شده بود، به ترتیب 66.7، 76.7، 53.3 درصد دندان های مولر، پره مولر دوم و كانین بود. تفاوت معنی دار میان زمان ‎آ‎غاز بی حسی لب و میزان موفقیت یا عدم موفقیت در بی حسی میان دو نوع ماده تزریق شده مشاهده نگردید. اما در گروهی كه لیدوكائین تزریق شده بود، میزان موفقیت در بی حسی در دندان های پره مولر و مولر اختلاف معنی داری با دندان كانین داشت.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *