مقاله ها
نویسنده : فرزاد فربود ،سید مهدی سیدین اردبیلی ،محمدعلی سحری
بازدید : 565

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید


 به منظور ارزیابی وضعیت صنعت آرد و كیفیت آردهای گندم در كشور ده كارخانه آرد در تهران و حومه انتخاب و از هر كدام دو نمونه آرد سبوس گرفته و نول تهیه شد و شش ویژگی رطوبت خاكستر حداكثر ویسكوزیته اندازه ی ذرات عدد فالینگ و عدد مالتوز اندازه گیری و مقدار نشاسته ی آسیب دیده هر یك از نمونه ها با استفاده از عدد مالتوز تعیین و گزارش شد. نتایج آنالیز واریانس ویژگی های رطوبت عدد فالینگ و عدد مالتوز آرد تهیه شده از كارخانه های مختلف در سطح پنج درصد اختلاف معنی دار نشان داد. آنالیز واریانس ویژگی های خاكستر و اندازه ی ذرات حاصل از الك 180 و 125 و زیر الك 106 میكرومتر برای دو نوع آرد مورد بررسی در سطح پنج درصد معنی دار بود. آنالیز واریانس ویژگی اندازه ی ذرات حاصل از الك 475 و 106 میكرومتر برای نوع آرد و كارخانه اختلاف معنی دار نداشت ولی ویژگی حداكثر ویسكوزیته برای نوع آرد و كارخانه اختلاف معنی دار نشان داد. همچنین به منظور بررسی تاثیر ویژگی ها بر یكدیگر آنالیز رگرسیون گام به گام انجام شد كه در آن عدد فالینگ عدد مالتوز و حداكثر ویسكوزیته به عنوان ویژگی های وابسته و رطوبت خاكستر و اندازه ی ذرات به عنوان ویژگی های مستقل در نظر گرفته شد. میزان همبستگی بین ویژگی ها تعیین شد و نتایج حاصل نشان داد كه از 20 نمونه آرد به جز چهار مورد میزان آسیب دیدگی در محدوده مجاز (18-3 درصد) قرار داشت. همچنین میزان آسیب دیدگی آردهای نول و سبوس گرفته متفاوت بود.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی


نام : *

پیغام : *