صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ آبکافت آنزيمي پارچه پنبه - پلي استر با آنزيم هاي ليپاز و سلولاز
تعداد بازدید : 587
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

  
   در اين پژوهش آبکافت آنزيمي پارچه تهيه شده از مخلوط الياف پنبه و پلي استر بررسي شده است. بدين منظور در مرحله اول آزمايشها، نمونه هاي پارچه با ليپاز در دو غلظت صفر و 0.5 گرم بر ليتر و در زمانهاي مختلف آبکافت، سپس با آنزيمهاي سلولاز در شرايط مناسب براي عمليات زيست پرداخت عمل آوري شده اند. در مرحله ديگر، ابتدا نمونه ها با سلولاز و بعد از آن با آنزيمهاي ليپاز آبکافت شده اند. ارزيابي آثار آبکافت و تاثير تقدم و تاخر کاربرد آنزيمهاي ليپاز و سلولاز بر خواص پارچه با اندازه گيري کاهش وزن، جذب رطوبت، نيروي پارگي نخهاي تار، رنگرزي نمونه ها و برداشت طيفهاي FTIR انجام شده است.
نتايج آزمايشها نشان مي دهد که شدت آبکافت سلولوليتي و ليپوليتي متناسب با مقدار الياف پنبه و پلي استر موجود در پارچه است. جذب رطوبت پارچه بر اثر عمل بافر قليايي و ليپاز افزايش مي يابد. اگر پارچه ابتدا با ليپاز و سپس با سلولاز عمل آوري شود، هر چند که بافر قليايي مي تواند سبب افزايش فعاليت آنزيمهاي سلولاز شود، اما تغيير ماهيت ليپازها مانع از تاثير بيشتر سلولازها مي شود. تقدم آبکافت سلولوليتي، تاثير آنزيمهاي ليپاز را افزايش مي دهد. خواص رنگرزي پلي استر تغييري نشان نمي دهد، اما مقدار جذب رنگ مستقيم بيشتر مي شود.

 
نویسنده: اکبر خدامي، فرزانه علي حسيني، محمد مرشد
مترجم :
منبع : دوماهنامه انجمن پليمر ايران- علوم و تکنولوژي پليمر – سال 15 – شماره 3 – مرداد و شهريور 1381
تاریخ : مرداد و شهريور 1381
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ تهيه نانوذرات نقره در محلول پلي اكريلونيتريل / دي متيل فرمآميد و تهيه نانو الياف از محلول پليمري
 A.A.C/ سرمايه گذاري در صنعت پلي استر، فرصتي براي توسعه نساجي
 A.A.B/ مطالعه تاثير گرما ي مايکروويو در فرآيند رنگرزي منسوج پلي استري توسط رنگينه پاشيده
 A.A.B/ خواص ساختاري و فيزيکي نخ رشته اي مذاب ريسي شده از آميخته پلي پروپيلن و پلي اتيلن سبک قبل و بعد از بافت دهي
 A.A.B/ مقايسه تغييرات شيميايي حاصل از نور اكسايش فيلم و رشته هاي پلي پروپيلن داراي رنگدانه فتالوسياتين
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد