مقاله ها
نویسنده : دكتر فرهاد اسفندیاری ، دكتر مسعود رضایی، دكتر محمد امین توكلی، دكتر طناز ولی زاده، نیلوفر امین توكلی
بازدید : 730

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
 زمینه و هدف: برخى از بیماران مبتلا به مالتیپل اسکلروزیس (Multiple Sclerosis: MS) دچار درد نورالژى ترى ژمینال (Trigeminal neuralgia: TN) نیز مى باشند که در صورت تشخیص غلط از طرف دندانپزشک ممکن است منجر به خارج ساختن دندان سالم بیمار شود. به همین جهت هدف از این مطالعه بررسى فراوانى TN در بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به انجمن MS ایران در سال 83-1384 مى باشد. روش بررسی: مطالعه به صورت توصیفى - مقطعى بر روى 179 بیمار با تشخیص قطعى MS (براساس روش MRI) که به صورت تصادفى ساده از میان مراجعان به انجمن MS ایران شرکت کننده در کلاس هاى آموزشى انجمن انتخاب شده بودند انجام شد. داده ها براساس پرسشنامه، مصاحبه و معاینه بالینى بدست آمد. بیماران در مورد سوالات مطالعه پرسش و جوابهاى آنان در پرسشنامه ثبت و مورد بررسى قرار گرفتند. داده هاى بدست آمده توسط آزمون t student و Fisher exact بررسى شدند. یافته ها: مطالعه نشان داد 8/7% از بیماران MS به طور قطعى و 8/2% نیز به صورت مشکوک به TN مبتلا بودند. ابتلاى 8/2% آنان به TN به صورت مشکوک گزارش شد. 5/76% کل بیماران مورد بررسى زن و 5/23% آنان نیز مرد بودند. 1/1% از کل بیماران مبتلا به TN مرد و 5/9% آنان زن بودند که تفاوت معنى دارى بین دو گروه وجود نداشت. سن مبتلایان به TN برابر 4/6±6/32 سال و غیرمبتلایان به TN برابر 2/8±6/35 و مدت ابتلا به بیمارى MS در بیماران مبتلا به TN برابر 5/5±6/7 و در بیماران غیرمبتلا به TN برابر 8/5±6/7 بود. از نظر درماتوم مبتلا به NT، فک بالا با 8/36% بیشترین فراوانى را داشته و اطراف چشم با 6/31% و فک پایین با 1/21% در رتبه هاى بعدى قرار داشتند. بروز TN در درماتوم مبتلا در 5/10% در طرف راست و در 4/47% در طرف چپ و نیز در 1/42% به صورت دوطرفه بود. همچنین در میان مبتلایان به TN، هفت نفر معادل 8/36% داراى Trigger zone بودند. نتیجه گیری: در مجموع 6/10% از بیماران به TN مبتلا بوده و تفاوت معنى دارى بین بروز آن در بیماران مبتلا از نظر سن، جنس، اولین علامت بیمارى MS و مدت زمان شروع بیمارى بدست نیامد. البته بیمارانى که از داروى بکلوفن استفاده مى کردند کمتر از سایرین در معرض ابتلا به TN بودند.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *