مقاله ها
نویسنده : دكتر سیما شهابی ، دكتر علی هدایتی زفرقندی
بازدید : 621

متن زیر چكیده می باشد، برای دریافت متن كامل مقاله بر روی فایل مقاله كلیك كنید

 
 زمینه و هدف: استنس یکی از قدیمیترین مواد قالب گیری است که در حال حاضر نیز استفاده می شود و سیلان استنس یکی از مهمترین خواص فیزیکی به منظور قالب گیری می باشد. این مطالعه جهت بررسی میانگین سیلان استنس ایرانی پیشرو و مطابقت آن با استاندارد و همچنین مقایسه آن با استنس های شناخته شده Kerr، Kemdent و Harvard صورت گرفته است.

روش بررسی: جهت انجام این بررسی مطابق روش ارائه شده در استاندارد ADA از هر استنس دو نمونه به قطر ده میلی متر و ارتفاع شش میلی متر آماده گردیده است. نمونه ها در دو دمای مختلف 37 و 45 درجه سانتی گراد در یک حمام آب گرم دقیق تحت فشاری معادل دو کیلوگرم (19.16) قرار گرفتند و سپس تغییرات ایجاد شده به وسیله یک میکرومتر دقیق اندازه گیری شد. لذا بر حسب درصد تغییرات نسبت به طول اولیه، میزان سیلان آن استنس در دمای خاص بدست آمده و بعد با معیارهای استاندارد مورد مقایسه قرار گرفت. نتایج حاصل از نمونه های مختلف با استفاده از آنالیز واریانس یک سویه و دو سویه مورد ارزیابی آماری قرار گرفت.

یافته ها: طبق نتایج بدست آمده، درصد سیلان استنس Kerr در دمای 37 درجه سانتی گراد خارج از استاندارد ADA ولی مطابق با استاندارد BS 3880 بود و سه نمونه دیگر نیز طبق ADA در حد مبنای استاندارد قرار داشت (P<0.05). در دمای 45 درجه سانتی گراد درصد سیلان استنس Kerr مطابق با استاندارد ADA است و سه گروه دیگر کمتر از حد استاندارد ADA هستند، با این توضیح که استنس پیشرو ضعیفتر از بقیه بوده و فاصله بیشتری تا استاندارد دارد (P<0.05).

نتیجه گیری: در دمای 37 درجه سانتی گراد درصد، سیلان استنس Kerr با استاندارد ADA مطابقت ندارد ولی در دمای 45 درجه سانتی گراد سیلان استنس Kerr، Kemdent و Harvard به ترتیب به استاندارد نزدیک و استنس پیشرو از همه ضعیفتر و دور از استاندارد می باشد.


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *