صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
سرود زرتشت از هزاران سال پيش در تاريخ جريان دارد
تعداد بازدید : 143
 
 "زرتشت در آن روشني پاك و همانند امشاسپندان، از همان آغاز آفرينش به صورت " مينو" آفريده و پرداخته شد. تا دين را هم به اختصار و هم به تفضيل ، به تمامي بي آنكه چيزي از آن را فرو گذراند ، در جهان رواج دهد."
"دينكرد پنجم"
از زماني ازلي آن هنگام كه ديوان بد سيرت بر جهان مادي سيطره داشتند نوزادي از پورچست پدر و دغدو مادر قدم به عرصه خاك گذاشت. پيامبري كه مهرباني و صلح و انديشه پاك را در سرزمين آريايي مستقر كرد. آن گرانمايه را زرتشت خواندند.
به شهادت منابع زرتشتي و اساطير ايراني آمده زرتشت در ايران زمين زاده شده است. زندگي اين پيام آور الهي مانند بيشتر پيامبران ديگر در هاله اي از ابهام و اسطوره است. آنچه از زندگي اين سروش اهورايي به ما رسيده است چيزي ميان اسطوره و واقعيت است. در مورد محل تولد وي روايت هاي بسياري وجود دارد. برخي از محققان زادگاه او را كنار درياچه چيچست" اروميه" مي دانند . اما گروهي ديگر اعتقاد دارند كه وي در" خراسان بزرگ " بدنيا آمد. اما آنچه مسلم است زرتشت در فلات ايران به دنيا آمد پيام سروش ايزدي را در همين خاك دريافت كرده است.
به روايت هاي مذهبي زرتشتي، عمر جهان دوازده هزار سال است. سه هزاره نخست با زايش اهورامزدا و اهريمن از يك گوهر آغاز شد . در اين دوران اهريمن هنوز دشمني با اهورامزدا آغاز نكرده بود و اهورامزدا آفريدگان خود را به صورتهاي اثيري مي مي آفريد. در پايان اين سه هزاره اهريمن به قصد نابودي قلمرو اهورا حمله كرد اما در جدال با خير مطلق شكست خورد و سه هزار سال در بيهوشي مطلق فرو رفت. در سه هزاره دوم كه هزاره خير مطلق و خرد اهورايي است موجودات مرئي خلق مي شوند. سه هزاره سوم با بازگشت اهريمن به همراه ديوان و جادوان به اقليم اهورا برمي گردد و نزاع ميان خير و شر آغاز به مدت شش هزار سال آغاز مي شود. زرتشت در آغاز چهارمين سه هزاره ظهور مي كند. عناصر وجودي زرتشت در سه هزاره سوم از صورت مينوي به صورت انساني گرد هم مي آيند.
به اعتقاد زرتشتيان، زرتشت مانند تمام انسانها از سه عنصر اصلي تشكيل شده بود: فره ، فروهر و جوهر تن . فره يا موهبت ايزدي كه تجلي آن نور است و از جانب اهورا مزدا به آدمي تفويض مي شود. فروهر که همان روح است. پيش از تولد وجود دارد و با مرگ از بين نمي رود و اگر بازماندگان برايش هديه اي بفرستند، خوشحال مي شود. جوهر تن، صورت مادي يا جسم انسان است. در روايات و اشعار اوستا، آفرينش هركدام از اين عناصر وجودي زرتشت به گونه اي اساطيري توصيف شده است. فره زردتشت، جزيي از اهورا مزدا از آغاز كيهان وجود داشت. پيش از زاده شدن جسمش بالاترين جايگاه " پرديس " كه مكان اهورا مزدا بود، قرار داشت.از آنجا خورشيد و از خورشيد به ماه و از ماه به ستارگان و از ستارگان به آتش خانه مادر بزرگ مادري زرتشت وارد شد. به هنگام زاده شدن دغدو مادر زردتشت فره ايزدي به جسم او وارد شد و وجودش را غرق در نور كرد و او را تا هنگام زاده شدن زرتشت همراهي كرد. فروهر زرتشت در عالم " مينو" قرار داشت. براي انتقال آن امشاسپندان ساقه اي از گياه مقدس هوم به شكل مردي ساخت. فروهر زردتشت را در آن وارد كردند. اين ساقه هوم توسط دو امشاسپند بزرگ يعني بهمن و ارديبهشت در هنگام ازدواج دغدو و پورچست پدر و مادر زردتشت به آن ها داده شد.
جوهر تن، زرتشت نيز نزد اهورا بود . او آن روان را به سوي باد و ابر فرستاد و به صورت باران به زمين باريد. در پي بارش اين باران ايزدي گياهان فراواني روييد . اين گياهان را گاو هاي پورچست خوردند و سينه هايشان پر از شير شد. پورچست شيري كه روان زرتشت در آن بود را با شيره هوم مقدسي كه حامل فروهر بود در آميخت و دغدو آن را نوشيد و روح و روان زرتشت با فره همراه شد و كودكي زاييده شد كه زرتشت يعني "دارنده شتر هاي سرخ مو" ناميده شد.
زرتشت در چهل سالگي نخستين پيام سروش را دريافت کرد و از آن زمان به اشاعه عقايد خود پرداخت. او درون جامعه اي ظهور مي كند كه مزدا پرستي در ميان آريايي ها رواج داشت. زرتشت در گاهان خود را روحاني معرفي مي كند. ظاهرا او پيش از آنكه با اهورامزدا يا خرد مطلق صحبت كند در سلك موبدان قرار گرفته بود.
او در سي سالگي در جشن آغاز بهار براي نخستين بار يكي از امشاسپندان بزرگ يعني بهمن را در قامت مردي بلند قامت ملاقات كرد و با او گفتگو كرد.او در مدت ده سال بارها بهمن را ملاقات كرد و به واسطه او به انجمن امشاسپندان راه يافت. در چهل سالگي نخستين ملاقات خود را با تجلي اهورا مزدا کرد و به او گفت: "منم آن كه از تو، براي اين در آغاز برگزيده شدم. " "يسن 44 " همچنين گفت:" تا هرچند توش و توان دارم { مردمان } را خواهم آموخت كه دين راستين اشه را جويند. "
زرتشت را مي توان به نوعي پايه گذار فلسفه در جهان دانست. در جهان بيني او جهان به دو بخش خير مطلق و شر مطلق تقسيم مي شود. آدميان در ميانه اين خير و شر مطلق قرار دارند.با اين ديد اهورامزدا، سرور اشه يعني نظم ، راستي و عدالت، خدايي غير مخلوق و موجودي ازلي و آفريننده هر نيكي است. در مقابل اين خير مطلق، شر مطلق قرار دارد كه مظهر آن اهريمن و كه تاريكي تجلي آن است. جهان عرصه نزاع اين دو نيرو است ولي در نهايت اين نور و روشنايي است كه پيروز مي شود و نيكي سراسر جهان را فرا مي گيرد.
اساس اعتقادات زرتشت بر پايه تعاليم سه گانه پندار نيك ، كردار نيك و گفتار نيك بود: "يك پندار ، يك كردار و يك گفتار است ... يكي از آنان به روان ديگران نگران است؛ به پندار، نيك انديشيد، به گفتار، نيك انديشيد و به كردار، نيك انديشيد ... آنان كه آفرينش اهورامزدا را دادار مصور سازنده و نگهبان هستند." "زامياد يشت"
پس از ملاقات ذات يزدان، زرتشت آموزه هاي خود را آغاز كرد. نخستين كسي كه به او ايمان آورد " مديوماه" پسر عمويش بود. هرچند در مورد زمان زندگي زردتشت بين پژوهشگران اختلاف نظر وجود دارد اما همه منابع بنا به روايت اوستا متفق القولند كه او آيين خود را به ويشتاسب، شاه كياني عرضه كرد. به نظر مي رسد اين حامي زرتشت پدر داريوش شاه هخامنشي است. بنا به اعتقادات زرتشتي، ويشتاسب يكي از افرادي است كه در سپاه موعود زرتشت يعني سوشيناس در آخر زمان به جنگ بدي و دروغ و مظاهر اهريمن مي رود.
زرتشت آموزه ها و اعتقادات خود را در قالب اشعار و نيايش ها مي سرود. اين اشعار و نيايش ها در زمان نرسي پادشاه ساساني در قالب كتابي بنام اوستا گرد آوري شد.
در اساطير زرتشتي در مورد فرجام جهان، اسطوره اي وجود دارد، در گاتاها آمده است: زردتشت در درياچه مقدس شنا كرد و سه تخمه خود را در آب نهاد . در آغاز هزاره اول دختري در آب چشمه شنا كرد و از تخمه زرتشت بار گرفت و هوشيدرهور زاده شد. در پايان اين هزاره دومين دختر درون چشمه وارد شد و هوشيدر ماه را به دنيا آورد كه فرمانرواي هزاره دوم است. در سومين هزاره موعود زرتشت ظهور كرد تا اهريمن را از جهان دور كند. سوشيناس به همراهي بزرگان آريانژاد، چون كيخسرو و اسفنديار، اهريمن و ديوان را از جهان دور کرد.
در مورد مرگ زرتشت بيشتر منابع سكوت مي كنند، اما روايتي وجود دارد كه در جنگي كه بين ويشتاسب، حامي زرتشت و ارجاسب ، از مخالفان و منكران دين مزديسني در گرفت، در سن هفتاد و هفت سالگي توسط "‌توربرادروش " به قتل رسيد و روانش در مينو به اهورا پيوست.
آموزه هاي زرتشت به مدد فروهر پاك او جاويدان ماند و پاك انديشي او در هزاران سال باقي ماند. او پيامبر مهر و رحمت و عدالت بود. از هزاران سال پيش سرود او در تاريخ جريان دارد:"‌به كردار، نيك انديشيد، به پندر، نيك انديشيد و به گفتار، نيك انديشيد. "
 
نویسنده: فرزانه ابراهيم زاده کارشناس ارشد تاريخ
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 توت انخ آمون
 خط ميخي
 A.A.B/ كاربرد آمار در باستان شناسي
 A.A.B/ بررسي و مطالعه ساختاري گل نوشته هاي خط ميخي هفت تپه خوزستان
 A.A.F/ معرفي پايگاه هاي اطلاع رساني رشته باستان شناسي (مرحله اول – مقدماتي)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد