صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
مشکلات اجراي حسابرسي مبتني بر ريسک
تعداد بازدید : 822
 
 

حسابرسي مبتني بر ريسک در ايران با دستورالعمل حسابرسي شماره 150سازمان حسابرسي پيوند خورده است . ابهامات وبعضا پيچيدگي هاي غيرضروري در دستورالعمل موجب شده است که حسابرسان يا اصولا حسابرسي مبتني بر ريسک را انجام نداده و يا از فرم هاي دستورالعمل به صورت محدود استفاده کنند . مشکلات اجراي دستورالعمل را مي توان به دو دسته تقسيم کرد : 0 سطح اهميت ( اشتباه قابل تحمل ) 0 روش هاي انتخاب نمونه در آزمون کنترل ها و محتوا و ارزيابي نتايج آن 0 اشتباه قابل تحمل سطح اهميت ( اشتباه قابل تحمل ) در دو مرحله برنامه ريزي وگزارشگري مورد استفاده قرار مي گيرد. فرمول ارائه شده در دستورالعمل ( درصدي از متوسط فروش ودارائي ها ) اگر چه مکن است به منظور تعيين اشتباه قابل تحمل در مرحله برنامه ريزي کارائي داشته باشد، اما استفاده از آن در مرحله گزارشگري موجب خواهد شد که در بسياري موارد بندهاي شرط که عملا در تصميم استفاده کنندگان از صورت هاي مالي موثر است در گزارش حسابرسي درج نشود . تعداد نمونه در آزمون محتوا ، پس از تخصيص سطح اهميت ( معمولا دو برابر سطح اهميت تعيين شده ) به حساب ها تعيين مي شود . در صورت انتخاب نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه ( PPS ) تعداد نمونه به شرح زير تعيين مي شود : (ضريب اطمينان) ضرب در( مانده حساب) تقسيم بر (ضريب گستردگي) ضرب در( اشتباه مورد انتظار) منهاي( اشتباه قابل تحمل) مساوي است با تعداد نمونه .
در روش سنتي نومنه گيري نيز اشتباه قابل تحمل در مخرج کسر قرار مي گيرد. در صورتي که اشتباه قابل تحمل زياد در نظر گرفته شود تعداد نومنه ها کاهش خواهند يافت . بنابراين استفاده از سطح اهميت بالا در مرحله برنامه ريزي حداکثر موجب خواهد شد که تعداد نمونه کمتري انتخاب شود . اما از آنجا که در اکثر کارهاي حسابرسي در ايراناز اشتباه قابل تحمل در مرحله برنامه ريزي و انتخاب نمونه در آزمون محتوا استفاده نمي شود و آزمون هاي محتوا در بسياري موارد به صورت گسترده اي انجام مي شود ، استفاده از فرمول در مرحله برنامه ريزي مشکل چنداني را وجود نمي آورد .
اما استفاده از آن در مرحله گزارشگري و تعيين اشتباهات قابل درج در گزارش حسابرسي مخاطره آميز خواهد بود . 0 روش هاي انتخاب نمونه در آزمون کنترل ها و محتوا و ارزيابي نتايج آن انتخاب نمونه در هر آزمون کنتر ل ها ومحتوا مي تواند به صورت قضاوتي و يا آماري باشد . انتخاب نمونه در آزمون کنتر ل ها در صورت استفاده از روش هاي آماري بايد پس از تعيين احتمال خطر اتکا به کنتر ل هاي داخلي ، ضريب اشتباه قابل تحمل و ضريب اشتباه مورد انتظار صورت مي گيرد . عوامل مزبور در کارهاي حسابرسي مختلف متفاوت است وحسابرس خود بايد براساس ارزيابي هايش ضرايب مزبور را انتخاب کند . تعداد نمونه در آزمون کنترل ها در دستورالعمل بدون توجه به عوامل مزبور پيشنهاد شده است . به عنوان مثال در صورتي که خطر کنترل مربوط به طراحي ( برآورد اوليه از احتمال خطر کنترل ) 25% در نظر گرفته شود ، تعداد 25 نمونه پيشنهاد شده است . انتخاب تعداد نمونه مزبور با مراجعه به جداول آماري به معني خطر اتکا به کنترل هاي داخلي به ميزان 5% ، ضريب انحراف مورد انتظار صفر و ضريب اشتباه قابل تحمل 10% است . انتخاب اين تعداد نمونه مکن است در بسياري موارد خطر اتکا به کنترل هاي داخلي را بيش از اندازه افزايش مي هد پس از انتخاب نمونه ها که با مراجعه به جداول انتخاب تعداد نمونه امکان پذير مي گردد و انجام آزمون کنترل ها به منظور ارزيابي نتايج استفاده از جداول مندريج در دستورالعمل گه هم بسيار وقت گير بوده و هم متکي به نمونه گيري آماري نيست ، ضرورت ندارد و مي توان از جداول نتايج نمونه ها که براساس محاسبات آماري تهيه شده است استفاده کرد در رابطه با آزمون محتوا ، پس از انتخاب تعداد نمونه به روش احتمال متناسب با اندازه ( PPS ) ارزيابي نتايج و تعميم اشتباهات کشف شده بايد با توجه به احتمال خطر نمونه گيري صورت گيرد .حد بالاي اشتباه ، مجموع اشتباهات پيش بيني شده و مبلغ در نظر گرفته شده بابت اشتباه نمونه گيري مي باشد .
حسابرسي مبتني بر ريسک مي تواند با توجه به نمونه گيري قضاوتي ويا آماري و با استفاده از جداولي بسيار ساده که براساس فرمول هاي آماري تهيه شده است انجام شود .

 
نویسنده: منصور شمس احمدي
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.C.D/ حسابداري پيمانکاري و مراحل و شرايط انعقاد قرارداد با پيمانکاران
 A.A.B/ شناسايي نارسايي هاي سيستم هزينه يابي محصولات صنعت فولاد ايران
 A.A.B/ ارايه مدل تعيين ميزان مخارج سرمايه اي در شركت هاي پذيرفته شده در سازمان بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از اطلاعات حسابداري
 A.C.D/ عامل هاي هوشمند در تجارت الکترونيک
 A.A.B/ عوامل محيطي موثر بر توسعه حسابداري در ايران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد