مقاله ها
نویسنده : سولماز مصباح (كارشناسی ارشد معماری منظر از دانشگاه تهران)
بازدید : 1102

 

مطالعات حاضر كه در قالب پایان نامه دوره كارشناسی ارشد با گرایش معماری منظر انجام گردید فرصتی است تا بتوان نسبت به تقویت توانایی حرفه‌ای و دانش نظری در مقوله مواجهه با مجموعه های تاریخی اقدام نمود. و تمرینی است كه امكان انجام تحقیقی بر پایه های متدلوژی مطالعات مشابه را برای محقق فراهم می آورد. از این رو، سپری كردن مراحل و پله های تحقیق نیز، یكی از گذرگاههای این پروژه قلمداد می گردد.

 

ضرورت موضوع

هسته های تاریخی شهرهای ایرانی را می توان پدیده هایی چند وجهی دانست که در فرآیند شکل گیری از عناصر وعوامل متنوعی تأثیر گرفته و در سرنوشت توسعه شهر نیز اثرگذار بوده اند. در این میان نقش عناصر طبیعی در پیدایش هویت بصری و محیطی شهر ایرانی غیر قابل انکار است وتردیدی نیست که شناخت و پاس داشت منظر طبیعی شهر بهترین معیار برای شناخت ارزشها و ویژگیهای شهرسازی ایرانی است. چه بسا از این رهگذر بتوان به تعریف تازه ای از فرهنگ و هنر ایرانی دست یافت.

از سوی دیگر، منظر شهری را می توان عرصه گاه تجلی خاطره ها و دستمایه های فرهنگی و تاریخی یک ملت دانست و احیاء و ساماندهی و باززنده سازی این خاطره ها و ثروتها، در فضای طبیعی-تاریخی مجموعه باغهای صفوی، تلاشی است که در انتهای راه، این هدف متعالی را تعقیب می کند.

 

اهداف پژوهش

·        شناخت روند شكل گیری شهر كهن ومجموعه های تاریخی - طبیعی در آنها

·        شناسایی جایگاه عناصر طبیعی شکل دهنده باغ ایرانی

·        جستجوی راهکارهای ارتقای محتوای فرهنگی " منظر طبیعی شهر ایرانی "

·        باززنده سازی باغ ایرانی وبررسی چگونگی همنشینی آن با مفاهیم فرهنگی-حماسی

 

سابقه موضوع

اگر چه مواجهه با مقوله مجموعه های تاریخی – طبیعی در شهر ایرانی ممکن است بدفعات مورد بررسی قرار گرفته باشد اما، نگاه به فضای شهری از زاویه دید روایت حماسی از باغ و باغ سازی ، اقدامی است که سابقه ای از آن در دست نیست. پیشینه پرداختن به مقوله منظر طبیعی و تاریخی باغهای بهشهر در میان پایان نامه های دیگر، موجود است. اگرچه گرایش آنها بیشتر به سمت مرمت و با تأکید بر مرمت بنا بوده است.

 

فرضیات تحقیق

·        باغ به عنوان یک پدیده مصنوع که با به هم آمیختن عناصر طبیعی، به وجود می آید در فضای شهری، با اتکا به عناصر و ارزشهای فرهنگی-تاریخی،  پایدار و ماندگار می شود.

· اصلی ترین لایه و عامل شكل دهی و انتظام بخشی به فضای پایدارشهر ایرانی و سازمان فضایی آن، عناصر برگزیده طبیعی - تاریخی (عناصر منظر) می باشند.

· بازشناسی فضاهای گمشده شهری و احیاء آنها یکی از راهکارهای باززنده سازی شهر کهن ایرانی و گامی در مسیر توسعه پایدار شهری است.

 

روش تحقیق

متدلوژی انجام مطالعات حاضر با توجه به مجموعه مباحثی که در زمان ارائه پیشنهاد موضوع رساله و تبیین دیدگاه های مطالعاتی و طراحی و همچنین مطالب ارائه شده در فصلهای پیشین ارائه گردید بشرح زیر قابل بیان است:

الف- روش مطالعات میدانی و برداشت اطلاعات محیطی و مشاهده عناصر و اجزای محدوده مطالعات و طراحی

ب- روش مطالعات تاریخی و بررسی اسناد و مدارک و مستندات مربوط به پیشینه عرصه پروژه

ج- روش تحلیلی و تطبیقی با هدف دستیابی به سند بازسازی شده ای از محدوده باغ های تاریخی و شناسایی فرصتهای مداخله و طراحی ساماندهی و احیاء و ایجاد سرزندگی در محدوده مطالعه و طراحی

 

فهرست مطالب

* چکیده

* فهرست مطالب

* فهرست نقشه ها

1- فصل اول مطالعات پایه طرح

1-1- شناسایی وضع موجود باغهای تاریخی بهشهر

1-1-1- عناصر اصلی تشكیل دهنده

2-1-1- كاركردها و عملكردهای كنونی

3-1-1- دسترسیها و شبكه راهها

4-1-1- پوشش گیاهی و آرایش درختان

5-1-1- دید و منظر

2-1- تجزیه و تحلیل مجموعه باغهای تاریخی بهشهر

* بررسی باغهای كرانه بحر خزر در دوران صفویه

1-2-1- انطباق اسناد تاریخی بر وضع موجود

2-2-1- تعیین حوزه های متداخل و ناهمگن در سایت تاریخی

3-2-1-بررسی و تحلیل كاربریهای كلی مستقر در محدوده مطالعات

4-2-1-تعیین حوزه های مداخله (محدوده های طراحی)

3-1-  اصول و سیاستهای برخورد با مجموعه باغهای تاریخی

1-3-1- مبانی نظری برخورد با عناصر و فضاهای تاریخی

* توصیه‌نامه های حفظ و حراست زیبایی و ویژگی‌های چشم‌اندازها و محوطه‌ها

2-3-1- ویژگیهای عمومی باغ و باغسازی ایرانی

1-2-3-1- تاریخچه و پیشینه باغهای ایرانی:

2-2-3-1- عناصر اصلی باغ ایرانی:

3-3-1-  بررسی نمونه باغهای تاریخی – گونه شناسی عملکردی باغ ایرانی

4-3-1-   ویژگیهای كلی فضاهای جمعی و محورهای پیاده گردشگری

5-3-1- تعیین اهداف كلی و عملیاتی مداخله در مجموعه باغهای بهشهر

4-1- تدوین اصول و سیاستهای طراحی

1-4-1- روشهای مداخله در آثار، اماكن وباع های تاریخی

2-4-1- مبانی طراحی سازمان فضایی و كالبدی

3-4-1- مبانی طراحی نظام فعالیت ها و كاربریها

4-4-1- مبانی طراحی  نظام دسترسیها و ارتباطات

5-4-1- مبانی طراحی سیما و منظر شهری

6-4-1- مبانی طراحی محوطه ، كفسازی و مبلمان محیطی

2- فصل دوم : مطالعات محیطی طرح

1-2- ویژگیهای طبیعی بهشهر

1-1-2- مهمترین عوارض طبیعی:

2-1-2- نظام تقسیمات سیاسی و کشوری

3-1-2- موقعیت جغرافیایی شهرستان بهشهر

2-2- ویژگیهای تاریخی بهشهر

1-2-2- وجه تسمیه و جغرافیای تاریخی بهشهر

2-2-2- تاریخ اساطیری مازندران

* چکیده داستان هفت خوان(خان) رستم

3-2-2- نگاهی به آثار باستانی موجود در مازندران

4-2-2- آثار باستانی پیش از تاریخ بهشهر

5-2-2- بهشهر در دوران تاریخی

6-2-2- آثار دوره صفویه در بهشهر

3-2- ویژگیهای اجتماعی و فرهنگی بهشهر

1-3-2- ویژگیهای اجتماعی منطقه

2-3-2-  ویژگیهای فرهنگی منطقه

4-2- جاذبه های گردشگری منطقه

1-4-2- جاذبه های تاریخی:

* جاذبه های طبیعی شهرستان بهشهر

5-2- ویژگیهای شهرنشینی ،  شهرسازی و معماری  بهشهر

1-5-2- ویژگیهای شهرسازی و اسناد مصوب یرنامه ریزی شهری بهشهر

2-5-2- ارزیابی رشد و دگرگونیهای بافت و ساختار شهر

3-5-2- ویژگیهای معماری منطقه

* اصول و ضوابط طراحی معماری منطبق بر شرایط اقلیمی در منطقه بهشهر

3- فصل سوم طرح ساماندهی و احیای مجموعه باغهای تاریخی بهشهر

1-3- تشریح روند طراحی

2-3- معرفی گزینه های مختلف طراحی

3-3- تجزیه و تحلیل سایت

4-3- برنامه ریزی فضایی و عملكردی

5-3- معرفی ویژگیهای عمومی گزینه منتخب

1-5-3- ویژگیهای عمومی سازمان فضایی پیشنهادی گزینه منتخب

2-5-3- نظام کاربریها :

1-2-5-3- کاربری پیشنهادی سایت هفت خان

2-2-5-3- کاربری محور خیابان - باغ

3-5-3- نظام تردد و شبکه معابر

6-3- معرفی عناصر و اجزای طرح

1-6-3- عناصر و اجزای خرد فضاهای طراحی شده

2-6-3- عناصر و اجزای سایت هفت خان

* ایده های شکل گیری فضای کالبدی هفت خان

*عناصر و اجزای خان های هفتگانه

3-6-3- عناصر و اجزای خیابان – باغ ( هفت باغ )

4-6-3- نظام نورپردازی و روشنایی سایت

7-3- ضوابط و توصیه های پیشنهادی

1-7-3- ضوابط و توصیه های نما سازی و سیمای حجمی

2-7-3- ضوابط و توصیه های اصلاح معابر

3-7-3- ضوابط و توصیه های کف سازی و محوطه سازی


طراحی وب سایتفروشگاه اینترنتیطراحی فروشگاه اینترنتیسیستم مدیریت تعمیر و نگهداریسامانه تعمیر و نگهداری PM سامانه جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم جمع آوری شناسنامه کامپیوتر سیستم مدیریت کلان IT طراحی وب سایت آزانس املاک وب سایت مشاورین املاک طراحی پورتال سازمانی سامانه تجمیع پاساژ آنلاین پاساژ مجازی

نام : *

پیغام : *