صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ معماري منظر باغهاي تاريخي بهشهر
تعداد بازدید : 992
 
 

 

مطالعات حاضر كه در قالب پايان نامه دوره كارشناسي ارشد با گرايش معماري منظر انجام گرديد فرصتي است تا بتوان نسبت به تقويت توانايي حرفه‌اي و دانش نظري در مقوله مواجهه با مجموعه هاي تاريخي اقدام نمود. و تمريني است كه امكان انجام تحقيقي بر پايه هاي متدلوژي مطالعات مشابه را براي محقق فراهم مي آورد. از اين رو، سپري كردن مراحل و پله هاي تحقيق نيز، يكي از گذرگاههاي اين پروژه قلمداد مي گردد.

 

ضرورت موضوع

هسته هاي تاريخي شهرهاي ايراني را مي توان پديده هايي چند وجهي دانست که در فرآيند شکل گيري از عناصر وعوامل متنوعي تأثير گرفته و در سرنوشت توسعه شهر نيز اثرگذار بوده اند. در اين ميان نقش عناصر طبيعي در پيدايش هويت بصري و محيطي شهر ايراني غير قابل انکار است وترديدي نيست که شناخت و پاس داشت منظر طبيعي شهر بهترين معيار براي شناخت ارزشها و ويژگيهاي شهرسازي ايراني است. چه بسا از اين رهگذر بتوان به تعريف تازه اي از فرهنگ و هنر ايراني دست يافت.

از سوي ديگر، منظر شهري را مي توان عرصه گاه تجلي خاطره ها و دستمايه هاي فرهنگي و تاريخي يک ملت دانست و احياء و ساماندهي و باززنده سازي اين خاطره ها و ثروتها، در فضاي طبيعي-تاريخي مجموعه باغهاي صفوي، تلاشي است که در انتهاي راه، اين هدف متعالي را تعقيب مي کند.

 

اهداف پژوهش

·        شناخت روند شكل گيري شهر كهن ومجموعه هاي تاريخي - طبيعي در آنها

·        شناسايي جايگاه عناصر طبيعي شکل دهنده باغ ايراني

·        جستجوي راهکارهاي ارتقاي محتواي فرهنگي " منظر طبيعي شهر ايراني "

·        باززنده سازي باغ ايراني وبررسي چگونگي همنشيني آن با مفاهيم فرهنگي-حماسي

 

سابقه موضوع

اگر چه مواجهه با مقوله مجموعه هاي تاريخي – طبيعي در شهر ايراني ممکن است بدفعات مورد بررسي قرار گرفته باشد اما، نگاه به فضاي شهري از زاويه ديد روايت حماسي از باغ و باغ سازي ، اقدامي است که سابقه اي از آن در دست نيست. پيشينه پرداختن به مقوله منظر طبيعي و تاريخي باغهاي بهشهر در ميان پايان نامه هاي ديگر، موجود است. اگرچه گرايش آنها بيشتر به سمت مرمت و با تأکيد بر مرمت بنا بوده است.

 

فرضيات تحقيق

·        باغ به عنوان يک پديده مصنوع که با به هم آميختن عناصر طبيعي، به وجود مي آيد در فضاي شهري، با اتکا به عناصر و ارزشهاي فرهنگي-تاريخي،  پايدار و ماندگار مي شود.

· اصلي ترين لايه و عامل شكل دهي و انتظام بخشي به فضاي پايدارشهر ايراني و سازمان فضايي آن، عناصر برگزيده طبيعي - تاريخي (عناصر منظر) مي باشند.

· بازشناسي فضاهاي گمشده شهري و احياء آنها يکي از راهکارهاي باززنده سازي شهر کهن ايراني و گامي در مسير توسعه پايدار شهري است.

 

روش تحقيق

متدلوژي انجام مطالعات حاضر با توجه به مجموعه مباحثي که در زمان ارائه پيشنهاد موضوع رساله و تبيين ديدگاه هاي مطالعاتي و طراحي و همچنين مطالب ارائه شده در فصلهاي پيشين ارائه گرديد بشرح زير قابل بيان است:

الف- روش مطالعات ميداني و برداشت اطلاعات محيطي و مشاهده عناصر و اجزاي محدوده مطالعات و طراحي

ب- روش مطالعات تاريخي و بررسي اسناد و مدارک و مستندات مربوط به پيشينه عرصه پروژه

ج- روش تحليلي و تطبيقي با هدف دستيابي به سند بازسازي شده اي از محدوده باغ هاي تاريخي و شناسايي فرصتهاي مداخله و طراحي ساماندهي و احياء و ايجاد سرزندگي در محدوده مطالعه و طراحي

 

فهرست مطالب

* چکيده

* فهرست مطالب

* فهرست نقشه ها

1- فصل اول مطالعات پايه طرح

1-1- شناسايي وضع موجود باغهاي تاريخي بهشهر

1-1-1- عناصر اصلي تشكيل دهنده

2-1-1- كاركردها و عملكردهاي كنوني

3-1-1- دسترسيها و شبكه راهها

4-1-1- پوشش گياهي و آرايش درختان

5-1-1- ديد و منظر

2-1- تجزيه و تحليل مجموعه باغهاي تاريخي بهشهر

* بررسي باغهاي كرانه بحر خزر در دوران صفويه

1-2-1- انطباق اسناد تاريخي بر وضع موجود

2-2-1- تعيين حوزه هاي متداخل و ناهمگن در سايت تاريخي

3-2-1-بررسي و تحليل كاربريهاي كلي مستقر در محدوده مطالعات

4-2-1-تعيين حوزه هاي مداخله (محدوده هاي طراحي)

3-1-  اصول و سياستهاي برخورد با مجموعه باغهاي تاريخي

1-3-1- مباني نظري برخورد با عناصر و فضاهاي تاريخي

* توصيه‌نامه هاي حفظ و حراست زيبايي و ويژگي‌هاي چشم‌اندازها و محوطه‌ها

2-3-1- ويژگيهاي عمومي باغ و باغسازي ايراني

1-2-3-1- تاريخچه و پيشينه باغهاي ايراني:

2-2-3-1- عناصر اصلي باغ ايراني:

3-3-1-  بررسي نمونه باغهاي تاريخي – گونه شناسي عملکردي باغ ايراني

4-3-1-   ويژگيهاي كلي فضاهاي جمعي و محورهاي پياده گردشگري

5-3-1- تعيين اهداف كلي و عملياتي مداخله در مجموعه باغهاي بهشهر

4-1- تدوين اصول و سياستهاي طراحي

1-4-1- روشهاي مداخله در آثار، اماكن وباع هاي تاريخي

2-4-1- مباني طراحي سازمان فضايي و كالبدي

3-4-1- مباني طراحي نظام فعاليت ها و كاربريها

4-4-1- مباني طراحي  نظام دسترسيها و ارتباطات

5-4-1- مباني طراحي سيما و منظر شهري

6-4-1- مباني طراحي محوطه ، كفسازي و مبلمان محيطي

2- فصل دوم : مطالعات محيطي طرح

1-2- ويژگيهاي طبيعي بهشهر

1-1-2- مهمترين عوارض طبيعي:

2-1-2- نظام تقسيمات سياسي و کشوري

3-1-2- موقعيت جغرافيايي شهرستان بهشهر

2-2- ويژگيهاي تاريخي بهشهر

1-2-2- وجه تسميه و جغرافياي تاريخي بهشهر

2-2-2- تاريخ اساطيري مازندران

* چکيده داستان هفت خوان(خان) رستم

3-2-2- نگاهي به آثار باستاني موجود در مازندران

4-2-2- آثار باستاني پيش از تاريخ بهشهر

5-2-2- بهشهر در دوران تاريخي

6-2-2- آثار دوره صفويه در بهشهر

3-2- ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي بهشهر

1-3-2- ويژگيهاي اجتماعي منطقه

2-3-2-  ويژگيهاي فرهنگي منطقه

4-2- جاذبه هاي گردشگري منطقه

1-4-2- جاذبه هاي تاريخي:

* جاذبه هاي طبيعي شهرستان بهشهر

5-2- ويژگيهاي شهرنشيني ،  شهرسازي و معماري  بهشهر

1-5-2- ويژگيهاي شهرسازي و اسناد مصوب يرنامه ريزي شهري بهشهر

2-5-2- ارزيابي رشد و دگرگونيهاي بافت و ساختار شهر

3-5-2- ويژگيهاي معماري منطقه

* اصول و ضوابط طراحي معماري منطبق بر شرايط اقليمي در منطقه بهشهر

3- فصل سوم طرح ساماندهي و احياي مجموعه باغهاي تاريخي بهشهر

1-3- تشريح روند طراحي

2-3- معرفي گزينه هاي مختلف طراحي

3-3- تجزيه و تحليل سايت

4-3- برنامه ريزي فضايي و عملكردي

5-3- معرفي ويژگيهاي عمومي گزينه منتخب

1-5-3- ويژگيهاي عمومي سازمان فضايي پيشنهادي گزينه منتخب

2-5-3- نظام کاربريها :

1-2-5-3- کاربري پيشنهادي سايت هفت خان

2-2-5-3- کاربري محور خيابان - باغ

3-5-3- نظام تردد و شبکه معابر

6-3- معرفي عناصر و اجزاي طرح

1-6-3- عناصر و اجزاي خرد فضاهاي طراحي شده

2-6-3- عناصر و اجزاي سايت هفت خان

* ايده هاي شکل گيري فضاي کالبدي هفت خان

*عناصر و اجزاي خان هاي هفتگانه

3-6-3- عناصر و اجزاي خيابان – باغ ( هفت باغ )

4-6-3- نظام نورپردازي و روشنايي سايت

7-3- ضوابط و توصيه هاي پيشنهادي

1-7-3- ضوابط و توصيه هاي نما سازي و سيماي حجمي

2-7-3- ضوابط و توصيه هاي اصلاح معابر

3-7-3- ضوابط و توصيه هاي کف سازي و محوطه سازي

 
نویسنده: سولماز مصباح (كارشناسي ارشد معماري منظر از دانشگاه تهران)
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ جايگاه آب و آبنما در پارك هاي شهري
 A.A.B/ تحليلي پيرامون برنامه ريزي و طراحي اکوپارک هاي رود کناري
 A.A.B/ مدلسازي توليد سفر با استفاده از روش شبكه هاي عصبي - فازي
 A.A.C/ چهره باغ ايراني
 A.A.C/ باغ هاي ايراني (گفتگو با استاد محمدکريم پيرنيا)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد