صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
نظريه cph
تعداد بازدید : 620
 
 

نظريه سي. پي. اچ

Theory of CPH
مقدمه
از نظر نيوتن نيروي گرانش صرفاً يک تابع از جرم و فاصله بين دو جسم بود. از نظر اينشتين گرانش اثر هندسي فضا- زمان بود. اينشتين اين نگرش را با يک سري معلادلات پيچيده و پيشرفته توسعه داد و خواص هندسي فضا را تحليل کرد. به همين دليل هيچ کس به ماهيت گرانش توجه نکرد و همه تلاش ها معطوف به تشريح خواص هندسي فضا شد.
علاوه بر آن هم ارز سازي نيروهاي گرانش و الکترومغناطيس دغدغه خاطر بسياري از فيزيکدانان بزرگ نظير کالوتسا و کلين (بينيان گزاران نظريه ريسمانها) بود. اينشتين نيز 35 سال از عمر خود را در اين زمينه سپري کرد. امروز حدود 50 سال پس از در گذشت او فيزيكدانها موفق شده اند نشان دهند كه در درجه حرارتها و انرژيهاي بسيار بالاتفاوت بين نيروي الكتروو مغناطيسي و نيروي ضعيف از بين مي رود امكان دارد كه در در جه حرارتها و انرژي ذره اي خيلي بالاتر تفاوت بين نيروي قوي و نيروي ضعيف و همچنين تفاوت بين "لپتونها " و "كواراكها " نيز از بين برود به گونه اي كه فقط يك ذره اوليه و يك نيروي اوليه وجود داشته باشد

چنين روابطي را حتي با بزرگترين شتابدهنده ها نيز نمي توان برقراركرد ولي "فرضيه وحدت نيروها " احتمالاَ مي توانسته مدت بسيار كوتاهي پس از "انفجار اوليه " وجود داشته باشد يعني زماني كه هنوز تمام كيهان به صورت يك گو ي آتشين فوق فشرده و داراي بار انرژي عظيمي بوده است . در قلمرو كوچكترينها هنوز مطالب قابل پژوهش زيادي وجود دارد . مثلا فيزيكدانهاي قرن 21 مي توانند اين پرسش را مطرح كنند كه آيا كواركها و الكترونها هم از ذرات كوچكتري ساخته شده اند ؟
چنين نگرشي در مورد يکسان سازي نيروها و ذرات بنيادي با تصورات و پيشگويي ديراک مغايرت دارد. ديراک در سال 1968 اظهار داشته بود که امکان هم ارز سازي نيروها وجود ندارد. افزون بر آن از ديدگاه ديراک فوتون و الکترون نقاط فيزيکي هستند که نمي توان ساختمان آنها را مورد توجه و بررسي قرار داد. بنابراين از نقطه نظر ديراک که تلاشهايش در شکل گيري فيزيک کوانتوم نسبيتي ستودني است، هرگونه تلاش براي يکسان سازي نيروها و شناخت ساختمان ذراتي چون فوتون و الکترون بي نتيجه است
آيا ديراک درست گفته است؟
آيا يک نيروي واحد در طبيعت وجود ندارد؟
نتايج آزمايشها در انرژي ها بالا و نيز وحدت نيروهاي هسته اي و الکترومغناطيس موجب شد که فيزيکدانان نظريه هاي جالبي در اين زمينه مطرح کنند که به بسط و گسترش نظريه ريسمانها انجاميد و
در Theory-M تجلي يافت
به باور صاحب اين قلم پيروي از نگرش ديراک به فيزيک و عدم توجه به ساختمان فوتون و الکترون جزم گرايي است و مانع پيشرفت فيزيک و يکسان سازي نيروها خواهد شد. من نظري کاملاً متفاوت دارم، به نظر من هر تلاشي براي هم ارز سازي نيروها بدون توجه به ساختمان فوتون والکترون و هم ارزي نيرو و انرژي بي نتيجه خواهد بود. در حقيقت يک ذره بنيادي واحدي در طبيعت وجود دارد که ساير ذراتي را که به عنوان ذرات بنيادي شناخته مي شوند، پديد مي آورد. به عبارت ديگر نيرو، انرژي و جرم همگي از يک ذره ي بنيادي واحد تشيل شده اند که آن را CPH، Creation Particle Higgs مي نامم.
در نظريه سي. پي. اچ. نيرو و انرژي قابل تبديل به يکديگر هستند. همچنين با توجه به نسبيت که در آن جرم و انرژي هم ارزند، بنابر اين، نيرو، انرژي و جرم هم ارز مي باشند. و مي توان نتيجه گرفت که نيرو، انرژي و جرم سه جلوه (ظاهر) متفاوت از يک ذره واحد و بنيادي هستد و ما بايد تصورات خود را در مورد نيرو، انرژي و جرم تغيير دهيم

تعريف CPH


فرض کنيم يک ذره با جرم ثابت m وجود دارد که با مقدار سرعت ثابت Vc نسبت به تمام دستگاه هاي لخت حرکت مي کند (شل 5). و
Vc>c، c is speed of light

بنابراين سي. پي. اچ. داراي اندازه حرکت خطي برابر mVc است5 Figure

اصل CPH
Principle of CPH


سي. پي. اچ. يک ذره بنيادي با جرم ثابت است که با مقدار سرعت ثابت حرکت مي کند. اين ذره داري لختي دوراني است. در هر واکنش بين اين ذره با ساير ذرات يا نيروها در مقدار سرعت آن تغييري داده نمي شود، بطوريکه :
gradVc=0 in all inertial frames and any space


CPH
is a particle with constant mass m and moves with constant speed Vc


تشريح

با توجه به شکل 5 اين ذره داراي اندازه حرکت است mVc=P همچنين داراي لختي دوراني I است
Momentum Inertia I
هنگاميکه نيروي خارجي بر آن اعمال شود، قسمتي از سرعت انتقالي آن به سرعت دوراني (يا بالعکس ) تبديل مي شود، بطوريکه در مقدار Vc تغييري داده نمي شود. يعني اندازه حرکت خطي آن به اندازه حرکت دوراني و بالعکس تبديل مي شود. بنابراين مجموع انرژي انتقالي و انرژي دوراني آن نيز همواره ثابت است. تنها انرژي انتقالي آن به انرژي دوراني و بالعکس تبديل مي شود

هنگاميکه سي. پي. اچ. داراي حرت دوراني حول محوري که از مرز جرم آن مي گذرد است، يعني زمانيکه سي. پي. اچ. داراي Spin است، آن را گراويتون مي ناميم. شل 6
When CPH has Spin
It calls Graviton


Figure 6

هنگاميکه گراويتون روي يک ذره/جسم کار انجام مي دهد، گروايتون ناپديد شده و به انرژي جسم تبديل مي شود. زيرا اين امر قابل توجيه نيست که نيرو توليد انرژي کند و هيچ تغييري در آن ايجاد نشود
تمام تلاشها براي پيدا کردن يک نيروي اساسي واحد در طبيعت به اين دليل بي نتيجه بوده است که فيزيکدانان هيچ توجهي به تغييرات نيرو نداشته اند. در حقيقت نيرو و انرژي قابل تبديل به يکديگرند. يعني نيرو به انرژي تبديل مي شود و انرژي نيز به نيرو تبديل مي شود.
همچنين يک گراويتون روي گراويتون ديگر کار انحام مي دهد، اما نتيحه ي اين کار تغيير انرژي جنبشي به انرژي دوراني است . شل 3
هنگاميکه گراويتون ها در کنار يکديگر قرار مي گيرند (ادغام مي شوند) همان جلوه اي را از خود بروز مي دهند که ما آن را انرژي مي ناميم.
شکل 7 نشان مي دهد که دو گراويتون با mass of m، cVm=speed of Vc and P، در فاصله r ،
يکديگر را حس کرده و يکديگر را جذب مي کنند. اما چون مقدار سرعت آنها ثابت است، حرکت انتقالي آنها به حرکت دوراني Spin تبديل مي شود


7 Figure

يک فوتون از تعدادي گراويتون تشکيل مي شود که داراي Spin هستند . شکل 8.


Figure 8
همچنين فوتون داراي اسپين است. بنابراين هنگاميکه فوتون با سرعت نور حرکت مي کند، گرايتون هايي که فوتون را تشکيل داده اند داراي حرکتهاي زير مي باشند

حرکت انتقالي برابر سرعت نور، زيرا فوتون با سرعت نور منتقل مي شود و اجزاي تشکيل دهنده آن نيز الزاماً با همين سرعت منتقل مي شوند

حرکت دوراني (اسپين)، زيرا طبق اصل سي. پي. اچ. مقدار سرعت سي. پي. اچ. بيشتر از سرعت نور است و هنگاميه سي. پي. اچ. ها با يکديگر ادغام مي شوند و ساير ذرات را تشکيل مي دهند، مقداري از سرعت انتقالي آنها به اسپين تبديل مي شود

و حرکت ناشي از اسپين فوتون، زيرا گراويتون ها در ساختمان فوتون هستند و از حرکت اسپيني فوتون سهم مي برند. شل 4

ويژگيهاي برجسته نظريه سي. پي. اچ
نظريه سي. پي. اچ. براي اولين بار هم ارزي نيرو و انرژي را مطرح کرده است. اين نظريه با مطرح کردن يک اصل ساده و بنيادي به توجيه پديده ها مي پردازد
gradVc=0 in all inertial frames and any space

اين نظريه يک زير بناي کاري بسيار ساده را براي توجيه پديده ها تشکيل مي دهد.طبق اين نظريه تمام ذرات بنيادي،نيروهاي اساسي، انرژي و جرم (ماده و پاد ماده) از ذره ي واحدي تشيل مي شوند

CPH نيروي گرانش محض است.

در حقيقت CPH يک زير کوانتوم هستي در طبيعت است.
Sub Quantum of existence in Nature

اين زير کوانتوم داراي جرم است، پس جلوه ي ماده است، داراي اندازه حرکت است که بيان کننده ي انرژي است. همچنين داراي يک زير کوانتوم گرانشي در اطراف خود است. هنگاميکه دو سي. پي. اچ. در زير کوانتوم گرانشي يکديگر قرار گيرند، وجود يديگر را حس کرده و همديگر را جذب مي کنند. شکل 9

يک کوانتوم انرژي از تعدادي سي. پي. اچ. تشکيل مي شود. همچنين سي. پي. اچ. ها روي سي. پي. اچ. هاي ديگر کار انجام مي دهند و توليد انرژي مي کنند. در واقع يک کوانتوم انرژي از تعدادي سي. پي. اچ. تشيل مي شود. به عبارت ديگر چون سي. پي. اچ. نيروي محض است، لذا نيرو و انرژي هم ارز هستند


Force and Energy are equivalent

نيرو به انرژي تبديل مي شود و انرژي نيز به نيرو تبديل مي شود. به عنوان مثال، هنگام عبور فوتون در يک ميدان گرانشي، در جابجايي به سمت آبي، نيرو به انرژي تبديل مي شود و در جابجايي به سمت سرخ گرانش، انرژي به نيرو تبديل مي شود.Figure 9


پديده فوتوالکتريک و اثر کامپتون

Photo Electric and Compton Effect by CPH

با توجه به نظريه سي. پي. اچ. ، يک فوتون شامل تعدادي سي. پي. اچ. است که همراه فوتون با سرعت نور حرکت مي کنند. اگر اندازه حرکت خطي هر سي. پي. اچ. در ساختمان فوتون را برابر mc=P در نظر بگيريم و فرض کنيم يک فوتون از تعداد n سي. پي. اچ. تشيل شده باشد، آنگاه براي فوتون (شکل 10) داريم:

p=nmcFigure 10

هنگاميه فوتون با يک الکترون برخورد مي کند، تعدادي (يا همه ي ) سي. پي. اچ. هاي خود را از دست مي دهد. اين سي. پي. اچ. ها وارد ساختمان الترون مي شوند. شکل 11

Figure 11


در پديده فوتو الکتريک تمام سي. پي. اچ. هاي فوتون وارد ساختمان الکترون مي شوند.

در اثر کامپتون تعدادي از سي. پي. اچ. هاي فوتون وارد ساختمان الکترون مي شوند.

فنر Spring

يک نگاه جديد به فنر بيندازيد. در اينجا يکسر فنر به ديوار وصل شده است (شل12). در فيزيک اين مسئله با توجه به تبديل انرژي پتانسيل به انرژي جنبشي و بالعکس توجيه مي شود. اجازه بدهيد آنرا با تبديل انرژي به نيرو و بالعکس توضيح دهيم.


Figure 12

.A
فنر با دست کشيده مي شود. در مدتيکه ما فنر را مي کشيم، انرژي دست ما به نيرو تبديل مي شود. در حقيقت تعدادي سي. پي. اچ. دست ما را ترک مي کند و وارد فنر مي شود. دست اندازه حرکت و انرژي از دست مي دهد. و فنر اندازه حرکت و انرژِ مي گيرد. اين امر مانند مثال زير است
مثال: يک واگن داراي مقداري شن است که با يک واگن خالي برخورد مي کند. تعدادي از شن ها به داخل واگن خالي مي افتند.
در مورد فنر مي دانيم که نيرو برابر است با xk - =F که اين نيرو بطرف چپ وارد مي شود. انرژي برابر صفر است

.B
نيرو در حال تبديل شدن به انرژي است. فنر در حال بازگشت به موقعيت تعادل خود است
جسم با حرکت فنر مخالفت مي کند. نيروي فنر به انرژي تبديل مي شود. مقدار نيروي فنر در حال کاهش است و بر مقدار انرژي جسم افزوده مي شود

.C
هيج نيرويي به جسم وارد نمي شود، اما انرژي بيشرين مقدار است. جسم به طرف چپ حرکت مي کند و انرژي به نيرو تبديل و در فنر ذخيره مي شود

گرانش Gravity

در نظريه سي. پي. اچ. ، گرانش يک جريان است. اين جريان دائمي بين تمام ذرات و اجسام وجود دارد. به عنوان مثال به زمين و ماه توجه کنيد.
According CPH Theory
Gravity is a currency among objects

زمين داراي ميدان گرانش است. يک ميدان گرانشي از تعداد متنابهي سي. پي. اچ. (گراويتون) تشکيل شده است. پس ميدان گرانشي زمين نيز از تعداد بيشماري سي. پي. اچ تشکيل شده است که در اطراف زمين در حرکت هستند
فرض کنيم زمين منزوي است. يعني هيچ کنش و واکنشي بين زمين و ساير اجسام وجود ندارد. در اين صورت همه ي سي. پي. اچ. هايي که به زمين مي رسند، جذب آن شده و از نيروهاي موجود در آنجا اطاعت مي کنند
اما همچنان که مي دانيم زمين منزوي نيست و با ساير احسام کنش متقابل دارد
نگاهي به زمين و ماه بيندازيد. در اينجا دو ميدان وجود دارد، يکي ميدان گرانشي زمين و ديگري ميدان گرانشي ماه.
هنگاميکه يک گراويتون به زمين مي رسد، گراويتون ديگري زمين را ترک مي کند و به دليل آنکه داراي يک زير کوانتوم گرانشي است، زمين را به دنبال خود مي کشد.
تا جاييکه زمين از حوزه عمل اين زير کوانتوم گرانشي خارج شود. مانند يک توپ که جدار خارجي آن را با چسب مايع آغشته کرده باشيم. هنگاميه مي خواهيم آن را از زمين جدا کنيم، زمين را به دنبال خود مي کشد

حرکت فوتون در ميدان گرانشي و انحناي فضا

اگر حرکت فوتون ها در فضا بدون هيچگونه اثر گرانشي باشد، تنها حرت راست خط خواهند داشت. (قسمت بالاي شل 9). اما فضا از گرانش انباشته است، يعني جايي در فضا وجورد ندارد که بدون اثر گرانشي باشد. بنابراين مسير فوتون شبيه سمت راست شکل 13 است
Figure 13

در سمت چپ تصوير بالا فوتون در يک ميدان گرانشي حرکت مي کند. فوتون داراي سرعت و فرکانس و انرژي زير است: A در نقطه


speed c، frequency f and energy of E

گرانش روي فوتون کار انجام مي دهد. تعدادي گراويتون وارد ساختمان فوتون مي شوند. فوتون به طرف جسم شتاب مي گيرد. فرکانس، انرژي و سرعت فوتون افزايش مي يابد
فرانس، انرژي و سرعت فوتون به قرار زير است:Bدر نقطه

1frequency f، 1energy E
در مدت زمانيکه فوتون در حال سقوط است، فاصله ي فوتون و جسم رو به کاهش است.
برسد. در اين نقطه ارژي، فرانس و سرعت آن ماکزيمم است. G تا به نقطه از اين نقطه به بعد فرکانس، انرژي و سرعت آن کاهش مي يابد تا در نقطه A´ مشابه نقطه A است.
رفتار فوتون در ميدان گرانشي نظيرفنر و جسم است. هنگاميکه فوتون در حال سقوط است، فرکانس آن به سمت آبي جابجا مي شود و هنگاميه در حال فرار از ميدان گرانشي است، فرانس آن بطرف سرخ جابجا مي شود.
نظريه سي. پي. اچ. تشريح جهان در ابعاد بسيار کوچک آن است. نظريه اي که بر پايه مفاهيمي عميق بنا شده و استوار ترين ساختار ذهني انسان را براي شناخت جهان بنا مي سازد.

فضا توسط CPH خميده مي شود

CPH bends space

همچنانکه که مي دانيم فرکانس فوتون در ميدان گرانشي تغيير مي کند. هنگاميکه گرانش روي فوتون کار انجام مي دهد، انرژي و فرکانس فوتون افزايش مي يابد. در صورتيکه کار منفي باشد، انرژي و فرانس فوتون کاهش مي يابد.
هنگام جابجايي به سمت سرخ گرانش کار منفي است. و هنگام جابجايي به سوي آبي کار مثبت است.
هنگاميکه فوتون در حال فرار از ميدان گرانشي است، جابجايي به سمت سرخ است و هنگام سقوط در ميدان گرانشي، جابجايي به سمت آبي است. اگر نور در فضايي عبور کند که در آنجا ميدان گرانشي وجود نداشته باشد، مسير آن خط مستقيم است
حال فرض کنيد نور از ميدان گرانشي يک جسم چگال عبور مي کند، گرانش روي آن کار انجام مي دهد. اگر فاصله بين فوتون و جسم کم مي شود، نور به سمت آبي جابجا مي شود و هنگاميکه فاصله افزايش مي يابد، جابجايي به سمت سرخ است. شکل 14
در شکل 15 نشان داده شده است که ناظر داخل و خارج مسير نور را چگونه مي بينندFigure 14

انرژي نقطه صفر Zero Point Energy

يک کوانتوم انرژي از تعداد زيادي سي. پي. اچ. تشکيل مي شود. سي. پي. اچ. ها روي يکديگر کار انجام مي دهند و انرژي توليد مي کنند. البته اين رويداد هنگامي رخ مي دهد که چگالي گرانش بالا است. شکل 11
با توجه به اندازه ي فوتون گاما مي توانيم چگالي سي. پي. اچ. را در ساختمان فوتون به دست آورد. قطر يک الکترون تقريباً بربر 18- ^ 10 متر است. يک فوتون گاما در توليد زوج، يک الکترون و يک پوزيترون توليد مي کند. فرض کنيم حجم يک فوتون گاما تقريباً دو برابر حجم الکترون باشد.
Figure 15

فرض کنيم چگالي سي. پي. اچ. در ساختمان فوتون به صورت زير باشد.

De(cph)=n per m^3


فضا از گراويتون انباشته است. گراويتون ها روي يکديگر کنش دارند. آنها يکديگر را جذب مي کنند و امواج الکترومغناطيسي توليد مي کنند. هنگامي گراويتون ها به انرژي تبديل مي شوند که چگالي آنها به مقدار زير برسد:

De(cph)=n per m^3

بنابراين انتگرال روي فضا از چگالي صفر تا چگالي فوتون، پروژه ي توليد انرژي الکترومغناطيسي توسط گرانش است.Integration of gravitons is a projection to production electromagnetic energy

به عبارت ديگر نيرو و انرژي هم ارز هستند. نيرو به انرژي تبديل مي شود و انرژي قابل تبديل به نيرو است.


نمودارهاي سي. پي. اچ. Designing by CPH

تبديل نيرو، انرژي و جرم به يديگر

سي. پي. اچ. ها يکديگر را جذب مي نند و انرژي توليد مي نند. شل 16
انرژي به ماده و پاد ماده تبديل مي شود. ماده وپاد ماده يکديگر را جذب کرده و متلاشي مي شوند و انرژي توليد مي کنند.


Force < = = = > Energy < = = = > Mass


در حقيقت انرژي واسطه ميان نيرو و جرم است.


Conversion Force-Energy-Mass

Figure 16

سرعت حد در جهان و اسپين

سي. پي. اچ. با مقدار سرعت ثابت Vc حرکت مي کند . بنابراين هنگاميکه سرعت انتقالي آن کاهش مي يابد بر مقدار اسپين آن افزوده مي شود. شکل 17


GradVc=0، in all inertial frames and any space

17Figureبه عبارت ديگر اسپين سي. پي. اچ. تابع چگالي ماده است. هنگاميکه چگالي ماده افزايش مي يابد، اسپين نيز افزايش مي يابد. شکل 18Figure 18


اسپين CPH و زمان
CPH Spin of dna Time

زمان و اسپين رابطه ي مستقيمي با يکديگر دارند. شکل 19Figure 19

هنگاميکه اسپين سي. پي. اچ. کاهش مي يابد، زمان نيز کاهش مي يابد، به عبارت ديگر ساعتها کندتر کار مي کنند. بنابراين هنگاميکه سرعت انتقالي جسم يا ذره افزايش مي يابد، زمان کند مي شود. همچنين با توجه به اينکه سي. پي. اچ. با مقدار سرعت ثابت حرکت مي کند، هيچ لحظه اي از عمر سي. پي. اچ. نمي گذرد. بنابراين زمان تنها به ذرات و اجسام مربوط مي شود که مقدار سرعت آنها قابل تغيير است. بنابراين هر جسم يا ذره اي در جهان يک ساعت است. و آهنگ ساعت ها تابع نيروي خارجي است که به آنها وارد مي شود.


سرعت انتقالي سي. پي. اچ. و نيروي خارجي

Linear Speed of CPH and External Force

سرعت انتقالي تابع نيروي خارجي است. شکل 20
هنگاميکه نيروي خارجي به سمت صفر ميل مي کند، سرعت انتقالي سي. پي. اچ. به سمت
Vc يعني سرعت حد ميل مي کند.
20 Figure

اطلاعات در مورد مهبانگ و درون سياه چاله ها

Information about Big Bang and Inside of Black Hole

با توجه به نظريه بيگ بنگ، جهان در 14 بيليون سال پيش از يک توده فوق العاده داغ و چگال آغاز شده است. پس از آن جهان به طور مداوم شروع به گسترش کرده و در حال سرد شدن است. و تمام جهان سرشار از نورهاي ساطع شده از مهبانگ است. نوري که اکنون به ما مي رسد، حدود 14 بيليون سال در راه بوده است. بنابراين به ما اين امکان را مي دهد که ازدل زمان عبور کرده و نگاهي به گذشته بيندازيم و دوران ابتدايي عالم را ببينيم

نگاهي به اطلاعات و ارقام مي تواند کمک کند تا پرده از برخي اسرار جهان بر داريم

عمر جهان
Age of universe
Universe is 13.7 billion years old
T=13.7x10^12 years =4.3x10^20 s

شعاع جهان
Radius of universe
R=1.6x10^26 m

حجم جهان
Volume of universe
V=4/3 pi R^3
V=17.1x10^78m^3


چگالي چهان
Density of universe
D=10^-18 kg/m^3

جرم جهان
Mass of universe
M=(density)x(volume)، so;
M=DV=10^-18x17.1x10^78=17.1x10^60 kg

و هنگاميه جهان در هم فرو خواهد ريخت
When Universe Collapes

براي يک لحظه شتاب جهان و انبساط جهان را فراموش کنيد. حالا فرض کنيد جهان در حال فرو ريختن در خود است. چه اتفاقي خواهد افتاد؟

در اين حالت تمام شواهد نشان مي دهد که جهان در حال انقباض است
نخست نور ستارگان به طرف آبي جابجا مي شوند
فاصله بين اجسام در حال کاهش است
بنابراين فاصله بين زمين و ماه کاهش مي يابد، ماه به زمين وصل مي شود. زمين و ساير سيارات در خورشيد سقوط مي کنند. فشار گرانش افزايش مي يابد. خورشيد وستاره ي آلفا قنطورس (نزديکترين ستاره به خورسيد) يکديگر را جذب مي کنند. فاصله ها به سرعت کاهش مي يابد. حجم جهان کاهش مي يابد و شدت گرانش و فشار آن افزايش مي يابد

چه اتفاقي براي اتمها مي افتد؟
شعاع مدار اتمها کاهش مي يابد. الکترونها در هسته سقوط مي کنند. بنابراين تنها هسته ها باقي مي مانند. همچنين ممکن است حجم هسته ها نيز کاهش يابد. اما ما هيچگونه شاهدي بر اين امر نداريم. لذا اجازه بدهيد با توجه به چگالي هسته بحث را ادامه دهيم.


چگالي هسته


Density of nuclear is.
2x10^17 kg/m^3
فرض کنيم جهان کاملاً درهم فرو ريزد. بنابراين با توجه به چگالي هسته حجم جهان را حساب مي کنيم

حجم جهان
Vo=M/D=17.1x10^60 kg/2x10^17 kg/m^3=8.5x10^43 m^3

آنگاه شعاع جهان برابر خواهد شد با
Ro=2.7x10^14 m
و اين يک سياه چاله ي مطلق است.

سياه چاله مطلق
Absolute Black holes
با توجه به نظريه سي. پي. اچ. همه چيز از سي. پي. اچ. ساخته شده است. همچنين هسته ها نيز از سي. پي. اچ. ساخته شده اند. سي. پي. اچ. ها در هسته اتم اسپين دارند و در کنار يکديگر حرکت مي کنند. سي. پي. اچ. داراي اسپين و حرکت انتقالي است. بطوريکه


gradVc=0 in all inertial frames and any space


فرض کنيم يک سي. پي. اچ. داراي سرعت انتقالي و اسپين

v، s


هنگاميکه سرعت انتقالي آن به سمت صفر ميل مي کند، اسپين آن به ماکزيمم مي رسد. هنگاميکه فشار گرانش خيلي افزايش يابد، فاصله بين سي. پي. اچ. ها کاهش مي يابد. هيچ جسم يا ذره اي حتي نور و ساير امواج الکترمغناطيسي نمي تواند از ميدان گرانش آن بگريزد. شکل 21
Figure 21


در اين حالت سرعت انتقالي سي. پي. اچ. نزديک به صفر است. مهبانگ (بيگ بنگ ) از سياه چاله اي نظير آن بوجود آمده است
با توجه به معادله زير ما مي توانيم درک خوبي از مهبانگ داشته باشيمفرض کنيم شدت گرانش به قدري باشد که سي. پي. اچ. ها در سطح يک سياه چاله تنها داراي اسپين باشند. چنين سياه چاله اي يک سياه چاله ي مطلق است. در اين حالت سي. پي اچ. از نيروي خارجي تبعيت نمي کند و سياه چاله ي مطلق منفجر مي شوددر لحظات اوليه سي. پي. اچ. ها با سرعت Vc مي گريزند و اثر گرانش در همه جا گسترش مي يابد. با توجه به اينکه شعاع جهان در اين حالت از رابطه زير به دست مي آيد
Ro<<2.7x10^14 m
و با توجه به سرعت سي. پي. اچ. جهان در چند ثانيه شديداً منبسط مي شود. اما در آنجا ماده و انرژي وجود ندارد. در اين وضعيت تنها سي. پي. اچ. است که با سرعت انتقالي Vc در فضا منتشر مي شود. اما سي. پي . اچ. ها با يکديگر داراي کنش متقابل هستند و يکديگر را جذب مي کنند. سي. پي. اچ. ها اسپين مي گيرند و کوانتوم هاي کوچک انرژي شکل مي گيرند. آنگاه امواج الکترومغناطيسي ظاهر مي شوند. اين مرحله در يک مدت زمان بسيار طولاني اتفاق مي افتد. بتدريج انرژي در مدت هاي کوتاه تري توليد مي شود. و مقدار زيادي کوانتوم هاي بزرگ انرژي ظاهر مي شود. به مرکز انفجار توجه فرماييد. مرکز سياه چاله مطلق نظير مرز ساير اجسام بزرگ است و فشار گرانش در آنجا تقريباً صفر است. بنابراين هنگاميکه جهان (سياه چاله مطلق) منفجر مي شود، مرکز آن تحت فشار شديد از همه ي اطراف قرار مي گيرد. شکل 22


Figure 22

در ثانيه اول انفجار کنش و واکنش ها در مرکز جهان بسيار شديد است. مقادير متنابهي انرژي تشکيل مي شود و به ماده و پاد ماده تبديل مي شوند. شل23
بتدريج گرد وعبار و اجسام ظاهر مي شوند. با انبساط جهان اندازه اتمها نيزافزايش مي يابد

و آين تاريخ واقعي جهان ما است.
برتري نظريه سي. پي. اچ. نسبت به نظريه ريسمانها


CPH Theory درنيرو و انرژي قابل تبدل به يكديگر هستند. همچنين با توجه به نسبيت كه در آن جرم و انرژي هم ارزند، بنابر اين، نيرو، انرژي و جرم هم ارز مي باشند. و مي توان نتيجه گرفت كه نيرو، انرژي و جرم سه جلوه (ظاهر) متفاوت از يك ذره واحد و بنيادي هستد و ما بايد تصورات خود را در مورد نيرو، انرژي و جرم تغيير دهيم.
در نظزيه سي. پي. اچ. تمام ذرات بنيادي اعم از بوزون ها و فرميونها و حتي كواركها از ذره ي بنيادي واحدي به نام سي. پي. اچ. تشكيل مي شوند. شكل 19 را ببينيد.
Figure 23

برتري نظريه سي. پي. اچ. نسبت به نظريه ريسمانها

CPH Theory درنيرو و انرژي قابل تبدل به يكديگر هستند. همچنين با توجه به نسبيت كه در آن جرم و انرژي هم ارزند، بنابر اين، نيرو، انرژي و جرم هم ارز مي باشند. و مي توان نتيجه گرفت كه نيرو، انرژي و جرم سه جلوه (ظاهر) متفاوت از يك ذره واحد و بنيادي هستد و ما بايد تصورات خود را در مورد نيرو، انرژي و جرم تغيير دهيم.
در نظزيه سي. پي. اچ. تمام ذرات بنيادي اعم از بوزون ها و فرميونها و حتي كواركها از ذره ي بنيادي واحدي به نام سي. پي. اچ. تشكيل مي شوند. شكل 19 را ببينيد.
در اين نظريه بر خلاف نظريه ريسمانها مي توان علت ثابت بودن سرعت نور و مسير منحي شكل نور را در ميدانهاي گرانشي توضيح داد. در واقع:
1- نظريه سي. پي. اچ. هر سه نظريه ي مکانيک کلاسيک، مکانيک کوانتومي و نسبيت را پوشش مي دهد.
2- بسياري از پديدهاي فيزيکي که نظرات قديمي و حتي نظريه ريسمانها قادر به توضيح انها نيستند، در نظريه سي. پي. اچ. بسادگي قابل توضيح دادن است.
3- منشاء زمان و شرايط پيدايش جهان قابل مشاهده (بينگ بنگ) توضيح داده مي شود.
4- در فيزيک تا به حال همواره از تاثير نيرو بر اجسام صحبت مي شود. نظريه سي. پي. اچ. اولين نظريه اي است که از تاثير اجسام بر نيرو سخن مي گويد.
5- نظريه سي. پي. اچ. فيزيک را از حالت يک دانش پيچيده و خشک، به صورت يک دانش ساده و شهودي در آورده است.
6- از زمان مطرح شدن نظريه ريسمانها به دليل آنكه توان توضيح پديده ها را با همان ده بعدي كه در آغاز بيان كرده بود نداشت، دائم بر تعداد ابعاد آن افزوده مي شود و امروزه تلاش مي شود با بيست و شش بعد به توضيح جهان بپردازد. در حاليكه نظريه سي. پي. اچ. نيازي ندارد ابعاد اضافي را بكار گيرد.
7- در ساختار كلان حهان همان قانوني حاكم است كه در كوچكترين واحدهاي كميت هاي طبيعت حاكم است. يعني قوانين جهان ميكروسكپي را مي توان به جهان ماكروسكپي تعميم داد و اين كاري است كه نظريه سي. پي. اچ. انجام داده است.
اميد است نظريه ي سي. پي. اچ. بتواند در گسترش بحثهاي علمي در دانشگاه هاي کشور موثر واقع شود. گسترش بحث و تبادل نظر در زمينه هاي علمي مي تواند در نهادينه شدن گفتمان منطقي در جامعه مفيد باشد.

شاد و پيروز باشيد
حسين جوادي

منابع:
آشنايي با فيزيک اتمي و هسته اي نوشته هنري سمت و جان ر. آلبرايت ترجمه خسرو بخشايي انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
تکامل علم فيزيک نوشته آلبرت اينشتين و اينفلد ترجمه احمد آرام انتشارات پرتو
کوارکها نوشته هارالد فربج ترجمه جهانشاه ميرزا بيگي انتشارات علمي و فرهنگي
مرزهاي فيزيک - ستاره شناسي نوشته فرد هويل و جايانت نارليکار ترجمه بهزاد قهرمان انتشارات آستان قدس رضوي
نظريه هاي علمي- رد يا تعميم نوشته حسين جوادي انتشارات اتا
نسبيت و مفهوم نسبيت نوشته آلبرت اينشتين ترجمه محمدرضا خواجه پور انتشارات خوارزمي
اختر فيزيک نسبيتي نوشته رومن سگسل و هانه لوره سگسل ترجمه رضا منصوري انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
تئوري نسبيت و ساختمان عالم نوشته کاظم عضو امينيان انتشارات نشر ايرانشهر
نسبيت و کيهان شناسي نوشته ويليام جي-کافمن ترجمه تقي عدالتي و بهزاد قهرمان انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
فيزيک ذرات بنيادي نوشته ال. جي. تاسي ترجمه مهدي بارزي انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
تاريخچه زمان نوشته استيون هاوکينگ ترجمه محمد رضا محجوب انتشارات شرکت سهامي انتشار
فيزيک کوانتومي نوشته رابرت آيزبرگ و رابرت رزنيک ترجمه ناصر نفري انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
مباني فيزيک نوين نوشته ريچارد وايدنر و رابرت سلز ترجمه علي اکبر بابائي و مهدي صفا انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
نور شناخت نوشته بوجين هشت و آلفرد زاياک ترجمه پروين بيات مختاري و حبيب مجيدي انتشارات مرکز نشر دانشگاهي
فلسفه علم نوشته رادولف کارناپ ترجمه خسرو يوسف عقيقي انتشارات نيلوفر

Charlese Dull H. Clark Metcalfe-Johne. Williams Modern Physics
Gerald Hoton Concepts and Theories in Physics Science
Subrahman and Brij Lal Principles of Physics
Genaral Theory of Physics C. W. Kilmister
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/gr/public/qg_ss.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Quantum_geometry
http://members.aol.com/RKDX/Quantum-Loop-2.html
http://en.wikipedia.org/wiki/Loop_quantum_gravity
http://relativity.livingreviews.org/Articles/lrr-1998-12/
http://cfa-www.harvard.edu/~jcohn/lens.html
http://imagine.gsfc.nasa.gov/docs/features/news/grav_lens.html
http://mrm.persianblog.com/
http://www2.slac.stanford.edu/vvc/theory/model.html
http://superstringtheory.com/experm/exper2.html
http://zebu.uoregon.edu/~js/cosmo/lectures/lec21.html
http://www.tshankha.com/index.htm
http://www.mame.mu.oz.au/dynamics/plan2001.html
http://tena4.vub.ac.be/beyondstringtheory/mtheory.html
http://gravityandspace.com/
http://www.hawking.org.uk/ 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 2012 : پايان جهان
 تک رقصندگان کائنات
 نظريه تار
 گرانش كوانتومي(مختصري بر نظريه تار يا ابر ريسمان)
 A.A.C/ موسيقي و نجوم
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد