صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.F/ بنگاه داري اقتصادي چيست؟
تعداد بازدید : 1356
 
 

درعصري زندگي مي كنيم كه به آن عصراطلاعات گفته مي شود.از مشخصات اين عصرمي توان دگرگونيهاي سريع ، پيشرفتهاي پرشتاب، رقابت شديد، وازهمه مهمترتوليدحجم زيادي ازاطلاعات دراين شرايط هرسازماني كه ازدايره اطلاعات ودانائي خارج شودمحكوم به فناست. ازطرف ديگرصاحبنظران عقيده دارندكه عامل پيشرفت ياشكست سازمان ها به مديران آنهابستگي دارد ازاين رومديريت درعصرجديدمحور غالب ومركزتوجه هاست.

صنعت نفت كشور متاثرازگستردگي ارتباطات ، جايگاه بين المللي ، نوع عمليات وپيچيدگي فناوري آن ، كشوروضعيت ويژه اي داردولذا نحوه مديريت دراين عرصه مهم واستراتژيك داراي اهميت فراواني است . صنعت نفت نيازبه مديران كارآمد، كارآفرين ، خلاق ودورانديش داردواين مشخصات درمديران پديدنمي آيدمگر آنهادرمعرض مستمرومداوم اطلاعات ومباحث علمي جديدقرارگيرند وهرروزبيشترازروزقبل اطلاعات كسب كنند. اين نشريه درصددآن است تاباانعكاس دانش وتجربيات مديران شركت ملي نفت به چالشهاي فراروي اين صنعت پاسخ دهدو مديران شركت رامجهزبه فنون وابزارهاي لازمه مديريتي بنمايدوآنهاراازآخرين يافته هاي پژوهشي درزمينه مديريت آگاه سازدتادرنهايت بتوان بنگاهداري اقتصادي رادرشركت هاترويج وتوسعه داد.

براي تحقق اين ماموريت هدفهاي زيردنبال خواهدشد.

 

1- افزايش توانمندي مديران شركت ملي نفت ايران

2- آشناساختن مديران بامباحث روزوتئوريهاي جديدمديريتي

3- اطلاع رساني وبه روزكردن اطلاعات مديريتي

4- آموزش نكات علمي وكاربردي به مديران

5- مستندسازي تجربيات مديريتي درشركت ملي نفت ايران

6- تبادل تجربيات مديريتي بين مديران درشركت هاي مختلف

اميداست باپيشنهادهاونظرات سازنده ، مارادراين امرمهم ياري رسانيد.

 

 

بنگاه داري اقتصادي چيست؟

 

ريشه هاي فكري

 

هدف ازبنگاه داري اقتصادي رااينگونه بدانيم كه واحدهاي توليدي ياخدماتي دربخش دولتي مانند بنگاه هاي بخش خصوصي اداره شوند،بايدگفت اين موضوع درمتون مديريت ،اقتصادقدمتي ديرينه داردو اگرچه درسالهاي اخير، بدلايلي كه ذكرخواهدشد، اهميت بيشتري پيداكرده است. اولين باراين موضوع دراواخرقرن نوزدهم بيان شد.

ودرو ويلسون1 درسال 1889 چنين اظهارنظركردكه مديريت ( دولتي ) بايدازنظام سياسي جداشودوبه مانندبخش خصوصي كه هدف غائي ونهائي آن كارآيي ميباشدعمل كند. زيرا تغييرات سياسي روي كارآئي مديريت دولتي تاثيرسوء دارد. امااين موضوع به همين جاختم نشدومباحث زيادي را به همراه خودا مطرح ساخت.درسال هاي اخيرعوامل متعددي باعث تاكيــــدبيشترروي بنگاه داري اقتصادي ( خصوصي عمل كردن بخش دولتي ) شداين عوامل رامي توان چنين برشمرد:

 

1- ناكارآمدي ونارضايتي ازعملكردبخش دولتي

بخش دولتي درحال حاضرازنظركندي ،كاغذبازي ، تشريفات زائي اداري ، بزرگي، خشكي وانعطاف ناپذيري كمبود خلاقيت وريسك پذيري درآن، روزمره گي،وجود قوانين ومقررات دست وپاگيردرآن،انحصاري بودن برخي فعاليت هاي آن ، هزينه محوري وهدردادن منابع ودركل ناكارآمدي موردانتقادهاي شديدي قرارگرفته است .

برخي نويسندگان دولتهارابدليل عدم كارآئي واثربخشي ، وعدم انسجام وافت روحيه مورد انتقادقرارداده اند. (James Carall)

 

Osborne،Cabler درانتقادازمديريت دولتي چنين بيان ميدارندكه :

 

ً انواع دولتهائي كه درطي سالهاي گذشته شكل گرفته است تنبل ، متمركز ، اشغال شده بوسيله قوانين ومقررات داراي سلسله مراتب بلند، بادكرده ، ولخرج وناكارآمدشده است .(Kuster)

درسالهاي اخيربخصوص بعدازفروپاشي اتحادجماهيرشوروي انتقادبه دولتهاشدت گرفته است ودولتهاازنظـــرنوع ساختارهاوفــرآيندها،سطح كيفيت،روشهاورويه ها، تعدادكاركنان ،نحوه پاسخگوئي ، شايسته سالاري، وفاداري و درمجموع ازمنظرنوع كارآمدي موردبررسي قرار گرفته اند.

 

2- جهني شدن

درحالي واردقرن بيست ويكم شده ايم كه تغييرات اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي وتكنولوژيكي شدت بيشتري پيداكرده است واين تغييرات روي نقش وكاركرددولتهادرجامعه جهاني تاثيرزيادي گذاشته است. پديده جهاني شدن راازابعاد مختلفي مي توان بررسي كرد،ازلحاظ سرعت انتقال اطلاعات باتوجه به ورودپديده اينترنت وشكسته شدن انحصاردولت ها در زمينه داشتن اطلاعات ، ازلحاظ تاثيرسازمانهاي غيردولتي درعملكرددولت ها، ازلحاظ تعامل فرهنگي و.......

اماازلحاظ اقتصادي پديده جهاني شدن باعث شكسته شدن مرزبين كشورهاشده است وكشورهامرزهاي حقيقي خودراازدست داده اند.هيچ كشوري دراين پديده نمي تواندبه تنهائي وباحصاركشيدن بدورخودبقاء يابد.ازاين رورقابت جهاني تاثيرزيادي روي دولت ها خواهد گذاشت چون اين رقابت منحصربه بخش خصوصي نشده ودولتهاراهم فراگرفته است ، شركتهاي جهاني اجازه ،يافته اندتا باشركتهاي داخلي رقابت كنندومشتري مي تواندبهترين محصول عرضه شده راانتخاب كند. علاوه برتاثيرات زيادپديده جهاني شدن دردولت ها،آنچه كه دراين ميان اهميت خاص داردهزينه هاي بخش دولتي وقيمت تمام شده كالاوخدمات ارائه شده دراين بخش مي باشد.يكي ازنويسندگان عقيده دارددردنياي جديد به علت كمبود منابع آنچه كه اهميت بسياري داردكاستن ازهزينه هاست وlcohlink

 

3- توفيق بخش خصوصي

يكي ازدلايل بوجودآمدن بحث بنگاهداري اقتصادي موفقيت هاي بخش خصوصي است. بخش خصوصي بعدازدهه 1970 اختيارراغيرمتمركزكرد،سلسله مراتب راكاهش داد، بريفيت تاكيدكرد، به مشتريان خودنزديك شداين عوامل باعث موفقيت اين بخش شد.درنتيجه درذهن بسياري ازنويسندگان اين موضوع شكل گرفت كه چون بازارهاشكل كارآمدتري ازتخصيص رافراهم ميآورند ورقابت وحاكميت مشتري باعث هزينه كمتروكارآيي بيشتري ميشودبايد شرايطي فراهم شودكه مديريت دولتي نيزهمانندبخش خصوصي عمل كند.

 

بخش خصوصي مي توانددرارائه خدمات وتوليدات باكيفيت ، بهترازبخش دولتي عمل كنددرصورتيكه بخش دولتي گرايش به انحصارداردوهيچ محركي براي بهبود كيفيت درخود نمي بيند.به همين دليل خصوصي سازي وبازارگرايي يكي ازاركان تفكر بنگاهداري اقتصادي شد.

4- لزوم تطبيق باشرايط محيطي جديد

يكي ديگرازريشه هاي بنگاهداري اقتصادي انعطاف پذيربودن بنگاههادر بخش دولتي است. بخش دولتي باتغييرات شديدمحيطي نسبت به قبل مواجه است. بخصوص موضوعاتي مانند تجارت آزاد، رقابت جهاني ، بهره وري ، توسعه تكنولوژي اطلاعات و... تاثيرات زيادي روي محيط مديريت دولتي گذاشته است وآن راپيچيده ومتغيركرده است. اماساختارمديريت دربخش دولت به شكلي است كه توان تطابق بااين محيط پيچيده راندارد وعواملي مانندتمركزبيش ازحدقوانين ومقررات دست وپاگير، كنترل فرآيندي وعدم فعاليت تطبيق پذيري راازسازمانهاي دولتي مي گيــــرد. دراين مورديكي ازنويسندگان بيان ميدارد كــه : وقتي دنياومحيط اطراف شروع به تغييرمي كنددولتهاازتغييرخودقاصرند ساختارهاي دولتي براي محيطهاي ساده 1930 و1940 طراحي شده اندنه دراقتصادواجتماع ودانشي كه درسال 1990 وجوددارند cosborne & Ciaebler حتي برخي ازنويسندگان عقيده دارندكه به علت عدم انعطاف پذيري تاريخ مصرف ساختارهاي خشك ومتمركزدولتي گذشته است Pollite

تغييرات مداوم وعدم اطمينان محيطي نيازمندسازمانهاي جديدي است كه مشخصه آنهاانعطاف پذيري مي باشد. سازمانهاي دولتي بايدبه چالشهاي خلاقانه محيطي پاسخ دهند وبه عنوان يك بنگاه بايدبگيرندكه جهاني فكركنند، سرعت ، انعطاف پذيري وپاسخگويي به چالشهاو فرصتهاي محيطي يكي ازعناصراساسي دربنگاه داري اقتصادي است (Kitakiro)

 

اين چهارچالش بزرگ كه فراروي مديريت دربخش دولتي است باعث شدكه موضوع بنگاهداري اقتصادي باشدت بيشتري درمباحث مديريت واقتصادمطرح شودازمديران يك بنگاه اقتصادي ( دولتي ) انتظارمي رودكه كارآيي رابهبودبخشند، هزينه هاراكاهش دهندوروي بهره وري تاكيدكنند. مديريك بنگاه دولتي بايدازابزارهاي بخش خصوص مانند برنامه ريزي استراتژيك ، تضمين كيفيت ، مشتري گرايي ، الگوبرداري و........ دربخش دولتي استفاده كند. خلاقيت ونوآوري اصول اجتناب ناپذيربنگاهداري اقتصادي است،زيرا درتفكر بنگاهداري اقتصادي لازمه بقاء هرسازمان خلاقيت مديران وكاركنان آنهاميباشد. يك مديردربنگاه اقتصادي درحاليكه استراتژيهاي هدفمداري رادنبال مي كند،بهره وري وقيمت تمام شده وكاهش هزينه هاراازنظردورنگه نميدارد.

 

دربنگاهداري اقتصادي هرهزينه اي كه توجيه اقتصادي دارد،بنگاه رابه هدف نزديك مي كند قابل دفاع است. درمجموع دريك بنگاه دولتي كه اقتصادي اداره ميشودتاكيدروي كارآيي ، بهره وري وكيفيت است .

شرايط موردنياز براي بنگاهداري اقتصادي،

براي اعمال تفكربنگاهداري اقتصادي به تغييرات ساختاري ورفتاري نيازاست . درتغييرات ساختاري( بسترسازي) تاكيدروي جنبه هاي زيرميباشد

1- حركت به سمتخصوصي سازي : يكي اززيرساختهاي اساسي براي مديريت بنگاهداري اقتصادي خصوصي سازي است

2- رقابت : پيشرفت درسايه رقابت معني ومفهوم پيداميكند. انحصاردولتي ، خلاقيت راازبين مي بردوباعث رابطه گرايي ، عدم تحرك ، روزمرگي وثبات مي شود. درصورتيكه تحقق عيني بنگاهداري اقتصادي بدون رقابت امكان پذيرنيست.

3- بازارگرايي (ياشبه بازارگرايي ): براي تحقق رقابت، ايجادشرايط بازارياشبه بازاردربخش دولتي موردنيازاست.

 

تغييرات رفتاري

1- تغييردرتفكرومهارتهاي مديران : در بنگاهداري اقتصادي مديران بايدد اري نگرشي راهبردي وبلندمدت ، خلاقيت ،وتوانمندي قابل ملاحظه باشند. بايدتفكردريافت بودجه وصرف آن در سازمان به تفكري بهره ور، كارآو اثربخش تغييركند. بنگاهداري اقتصادي نيازمندمديران متخصص وآموزش ديده مي باشد .

2- تغييردرارزيابي عملكردمديران : درسيستمهاي دولتي، مديران براساس هزينه كردن ارزيابي ميشوند،درصورتيكه دربنگاهداري اقتصادي بايدبه مديران آزادي عمل بيشتري دادوقوانين ومقررات كمتري درتصميم گيريهاي آنان قائل شد.اماآنهارابراساس ستاده ها ونتايج بدست آمده موردارزيابي قراردادالبته لازمهء ارزيابي ستاده هاي مديران ، بلندمدت شدن زمان عمرمديريتها، آزادي عمل بيشترومقررات زدائي مي باشد.

3- تغييرفرهنگ سازماني: تفكربنگاهداري اقتصادي متضمن تغييرفرهنگي است ، فرهنگ عادت به وضع موجود، بي تحركي و ثبات بايد به فرهنگ مسئوليت پذيري ، تغيير، خلاقيت وپويايي تبديل شود.

 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 تجارت الکترونيک چيست؟
 تبليغات در وب
 A.A.A/ روند يارانه ها در كشور(1382-1352) و اثرات نقدي كردن يارانه ها، سخنراني دکتر شيرکوند
 A.A.A/ اقتصاد يارانه، نقدي کردن يارانه ها و آثار اجتماعي-اقتصادي، سخنراني دکتر حيدر پوريان
 A.A.A/ يارانه نقدي: بايد و نبايدها، سخنراني دکتر توکلي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد