صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
رابطه نماز با سلامت روح و جسم
تعداد بازدید : 575
 
 

نماز وآرامش رواني

 (( تمام چيزي که خدا از انسان ميخواهد يک قلب آرام است ))ميستر اکهارت

 اما از جمله مهمترين فوايد تربيتي نماز عبارتند از:

 الف:صبر بر مصايب و مشکلات

 گاهي اتفاق مي افتد که آدمي براي مدتي راز ومطلبي را در دل خود نگاه ميدارد تا زماني که محرم رازي را بيابد ودرد دل خود را با او باز گويد ويا به عبارت بهتر عقده دل را خالي کرده و به اصطلاح خود را سبک کند واگر شخص اين طريق را پيش نگيرد گاه (پنهان نگاه داشتن درددلهايش ) اثرات بسيار نا مطلوبي را بر روح وروان فرد بر جاي ميگذارد که برخي مواقع ممکن است حتي عواقب سوء ووحشتناکي را به دنبال داشته باشد واي بسا انساني با اين طرز تفکر که ممکن است در جهان تنها باشد (عدم اعتقاد به خدا )وپناهگاه وماوائي امن نداشته باشد تا بدان التجا جويد نهايتا به بن بست و پوچي رسيده وخود را خبط طبيعت پنداشته وبدين گونه خودرا دچار امراض رواني لاعلاجي گرداند.

نماز يکي از موثرترين وبهترين راه هاي درمان اينگونه امراض روحي است .زيرا که نماز ونيايش رازو نياز با مبداء هستي است که انسان به اصطلاح عقده گشايي مي کند وآنچه در دل وقلبش پنهان دارد را بيرون ميريزدوبا خالق خود(به اميد گشايش )رازدل خود را در ميان مي گذارد وهمين امر (اميد به استجابت دعا ونمازش) است که به شخص نيرو و حياتي تازه بخشيده واو را از چنگال مخوف برخي از امراض روحي ورواني رهايي مي بخشد.

حتي به قول دکتر کارل وقتي نيايش ساده وبه صورت اداي طوطي وار جملاتي باشد.اثري بر روي رفتار وسلوک فرد مي گذارد .

بانو دکتر رز هلوردنج که از مشاورين پزشکي بوستن در آمريکاست مي گويد :

به نظر من بهترين درمان تسکين وتخفيف غم ونگراني اين است که مشکلات وگرفتاريهاي خود را با شخصي که طرف اعتماد باشد در ميان گذاريم ما اين عمل را (خالي کردن دل) مي گوييم...

وقتي که بيماران به اينجا مراجعه  مي کنند .ميتوانند گرفتاريهاوغصه هاي خود را به تفصيل براي ديگران شرح دهند .آن قدر بگويند تا بکلي از فکرشان خارج شود . فکر کردن در باره نگراني ها وپنهان داشتن آنها از ديگران باعث هيجان عصبي مي شود .ما همه بايستي شريکي براي گرفتاريهاي خود پيدا کنيم. بايد حس کنيم  که در دنيا کسي  هست که مايل به گوش دادن شرح گرفتاريهاي ما وقادر به درک آنها باشد.

دکتر عثمان محمد نجاتي ، دانشمند عيب در کتاب خود مي نويسد: آرام سازي يکي از وسايل مورد استفاده برخي از روان درمانگران جديد براي بيماريهاي رواني است وانسان ميتواند آن را از طريق تمرين بياموزد .خواندن نماز آن هم پنج بار در روز ، خود بهترين تمرين آرام سازي و فرا گيري آن ميتواند باشد ومعمولاوقتي انسان کيفيت آرام سازي را ياد بگيرد ميتواند از تشنجات عصبي ناشي از فشارها وگرفتاريهاي زندگي رها شود.

رسول اکرم (ص) به هنگام فرا رسيدن اوقات نماز مي فرمود:اي بلال مارا با نماز به آرامش وادار.

حالت تمدد اعصاب وآرامش رواني ناشي از نماز انسان را از اضطرابي که بيماران رواني همواره از آن رنج ميبرند، مي رهاند چون اين حالتها معمولا تا مدتي پس از نماز در انسان باقي مي ماند و ادامه مي يابد واين است معني سخن خدا که مي فرمايد:

   (( استعينوا بالصبر والصلوه وانها تکبيره ))   کمک بگيريد از صبر ونماز واين کاري بزرگ است.

با استمداد از نماز مي توان بر سخت ترين معضلات ومشکلات زندگي ناراحتي هاي رواني فايق آمد وبر نا اميدي ها غلبه نمود.

دکتر الکسيس کارل گفته است که:

نيايش به آدمي نيروي تحمل غمها و مصايب را ميبخشد و هنگامي که کلمات منطقي براي اميدواري نمي توان يافت انسان را اميردوار مي کند و قدرت ايستادگي در برابر حوادث بزرگ را به او ميدهد.

ب: ايجاد اوصاف انساني و جلوگيري از فساد وفحشا

 

بدون شک هر نمازگزار واقعي که آيات وجملات واذکار نماز را با خلوص و توجه در نمازهاي واجب و يوميه خود روزي ده بار (يا بيشتر ) تکرار نمايد ، در قلب وروحش که در هنگام نماز متصل به آستان قدس الهي است که پيشاني بر زمين مي گذارد ومحو جمال وعظمت کبريايي اش مي گردد وبدين وسيله بسياري از خودخواهي ها و خود برتر بيني ها را در خويشتن خويش به فنا ونابودي وفراموشي مي کشاند وهمه اين امور است که موجي از معنويت در او ايجاد مي نمايد وسدي مي شود تا در برابر هر گناه و کار نا شايستي قد علم نموده ومقامت وصبر نمايد.

نماز تقويت کننده روح وايمان است وسد محکمي است در برابر امواج کوچک و بزرگ گناهان واگر با اخلاص همراه باشد حقيقتا سرچشمه و منشاء اعمال نيک و خيرات گوناگون مي گردد.روان شناسان معتقدند که براي هدايت افراد نا صالح ، بهترين راه استفاده از قوه روحاني خود آنهاست.

امروز اغلب بيمارستانهاي روحي و عصبي وحتي قسمت هاي جسمي وبخش هاي جراحي نيز يکي از طرق معالجه بيماران را همان راز دل گفتن با ديگران تشخيص داده اند ويکي از دستورات دانشمندان و روان شناسان نيز همين است که انسان عقده هاي خود را به شخصي که مورد اعتماد خود مي داند بازگو کند.

حال با اين توضيحات و در چنين مواردي آيا جهت رفع نگراني و پريشاني بهتر نيست به در گاه خداوند سميع و بصير پناه برده، خداوندي که کليه امور به دست تواناي اوست وهر خيرو احساني پرتوي از فيوضات بيکران او و هر امري به فرمان اوست. وآيا به هنگامي که انسان به نماز ايستاده و دعا ورازونياز با خداوند دارد کافي نيست که انسان را از همه اين نگراني ها و بيماري ها رهايي مي بخشد.

ديل کارنگي در اين باره مي گويد:

گاهي از مواقع درد ما بي درمان است .حتي نميتوانيم آن را با نزديکترين دوستانمان در ميان بگذاريم .در اين اوقات است که روي به سوي خدا مي کنيم و احساس مي کنيم که در زندگي شريک غمي داريم، بيشتر روان شناسان و روان پزشکان معتقدند:

انسان نا گزير است براي تسکين دردهاي خود آنها را نزد ديگران بازگو کند پس وقتي کسي را پيدا نمي کنيم همان بهتر که با خداوند درد دل کنيم.من نمي توانم به خود بقبولانم که کسي براي انجام منظورخود به درگاه خداوند نيايش نمايدونتيجه نگيرد.

پزشکان روحي درک کرده اندکه عبادت ونيايش وايمان قوي به مذهب، بيش ازنيمي از نگراني هاي مارا برطرف مي سازد.اگرمذهبي درکارنباشدزندگي پوچ است.

آدلرروانکاومعروف نيزدرجريان سي سال روانکاوي خودبه اين حقيقت اشاره مي کندکه بيماران رواني که حس مذهبي خودرابازنيافته انددرمان نشده اند.

روزنامه (تورنتواستار) کانادا(دريکي ازشماره هاي) خودمي نويسد;

درحالي که توسط شرکتهاي بزرگ داروسازي شمال آمريکا ميليونها دلار صرف تحقيقات درساخت داروميشودرقمي ،درپپوهش اثر (نيايش برسلامتي) به دليل آن که قابل ارائه به شکل (قرص ودارو) نيست صرف نشده است.

جفري لوين ازمدرسه طبي ويرجينيا مي گويد;

مذهبي بودن وپرهيز ازگناه، انسان رادرصراط مستقيم قرارمي دهدومانع بروز انواع فشارهاي روحي وجسمي ميشود.علاوه براين اميدواري وخوش بيني يک سيستم ايمني دربرابر مشکلات درانسان به وجودمي آورد.

 

 

 

دين وسلامت بدن

 

تحقيق درزمينه اعتقادات مذهبي وسلامتي تازه شروع شده به علت طبيعت وماهيت موضوع مطالعه وارزيابي دراين موردبه صورت عملي مشکل است.

اگرفردملتزم به دين اززندگي راضي تراست کمترافسرده است وکمترهيجان زده، آيااين اثرات مثبت روي سلامت روان به سلامت جسماني بهتروزندگي طولاني ترنيزمنتقل مي شود.تدين مي تواندمستقيما ازطريق دوسازکارعمده روي سلامت اثربگذارد.هيچ يک ازاين سازوکارهاآثارفوق طبيعي، فوق تجربي ياغيرموضعي رادربرندارندبلکه مي توانندبه وسيله راههاي فيزيولوژيکي طبيعت گرا شناخته شده توضيح داده شوند.اين دو سازوکار عبارتند از:

1-     تشخيص زود تر وبهتر بيماري هاي بدني

2-     کاهش برخي رفتارهاي جسماني که به طريق فيزيکي  بر سلامت اثر مي گذارند (تقليل سيگار کشيدن _ نوشيدن مشروب –اعمال جنسي ناايمن –رژيم غذايي وغيره)

دوسازوکار غير مستقيم عبارتند از:

1-تقويت حمايت اجتماعي

2-تقليل تنش _ افسردگي – اضطراب وناراحتي هاي عاطفي ديگر

آثار مستقيم:

از جمله راههاي مستقيمي که ممکن است دين به وسيله ان سلامت را بهبود بخشدوعمررا طولاني کند تشويق وتشخيص سريع بيماري وتعقيب معالجه کافي است .آموزش هاي ديني بر احترام به سلامت جسماني شخص تاکيد دارند.افراد متدين ممکن است توجه بي فتوري به سلامت جسماني شان بکنند زيرا بر طبق دين در برابر اندام خويش مسئولند.

دومين روش مستقيم تعهد ديني بر سلامت جسم اثر مي گذارد از طريق منع رفتارهايي نظير استعمال الکل و...

سيگار کشيدن ورفتارهاي جنسي مخاطره اميز وچندين عمل ديگر است که آثار سوئي بر سلامت دارند.يک راه مستقيم که دين مي تواند روي سلامت تاثير بگذارد رابطه آن با حمايت اجتماعي است.

مشارکت در يک جامعه ديني روابط حمايتي را تقويت مي کنند (نماز ماعت –نماز جمعه –مراسمهاي مذهبي)روابطي که براي سلامت مفيدند چون يک احساس تعاق را ايجاد مي کنند وبه مردم دليلي براي زيستن مي دهند که فراتر از آنها مي رود وبه طرق مختلف بر مردم اثر مي گذارد که رفتارهاي باز دارنده تر واز لحاظ درمان سالم تري داشته باشند.رفتارهاي اجتماعي همچنين ممکن است احساس انسجام وبنابراين اراده زيستن رادر اشخاص تقويت کند.

دين وسلامت روان باعث کم شدن ميزان مرگ ومير به صورت خودکشي را شامل مي شود.کاهش مرگ ومير ناشي از آثار فيزيولوژيکي مخرب تنش مزمن وافسردگي را در بدن شامل مي شود افرادي که افسرده هستند کورتيزون بيشتري رانيز از غده هاي آدرنالشان ترشح مي کنند.

فشار خون بالا مولفه هاي ارثي وزيست شناختي قوي دارد تعدادي از مطالعات جديد نشان داده اند کساني که به دين وابسته تر هستند فشارهاي خون پايين تري دارند.با توجه به عواملي که ممکن است بر فشار خون اثر بگذارند مانند وزن، جنس، سن وغيره  سنجيدند .چنين نتيجه گرفتند که تمامي آنها فشارهاي خون پايين تري براي افراد متدين به دست مي دهد.

قلب غالبا با عواطف به کار ميرود .براي مثال اوقلب مرا شکست .

در آمريکا بيماري قلبي عامل اصلي مرگ ومير است به همين دليل قانون مطالعات وتحقيقات زيادي بوده است .يافته ها تا به امروز شواهدي قانع کننده ارائه مي دهند که استرس واحساسات مانند دشمني وعصبانيت نقش مهمي در به وجود آمدن بيماري هاي قلبي ايفا مي کنند.

برخي مطالعات رابطه بين تعهد ديني وبيماري هاي قلبي را بررسي کرده اند .مدتي بعد کشف شد که اعضاي بعضي از گروههاي ديني مرگ ومير کمتري در اثر بيماري قلبي نسبت به عموم افراد جامعه داشتند.

در يک مطالعه روي بيماران سرطاني اعتقادات مذهبي با کنترل درد سلامتي ارتباط داشته است مطالعه اي ديگر نشان داد که اعتقادات مذهبي در 90 درصد از بيماران در زمان بيماري بسيار مهم بوده است .ديويد مک کلي لند سعي کرد تا کيفيتهاي روحي ومذهبي را مانند عشق ، محبت وبشر دوستي را ارزيابي کند.

او به شرکت کنندگان به تحقيق فيلمهايي از مادر ترزا در رابطه با خدماتش به فقرا ويا آتيلا فاتح مغول نشان داد .آنهايي که فيلم مادر ترزا را ديده بودند مصونيت بدنشان بالا رفت .اين مسئله حتي در کساني که فکر مي کردند مادر ترزا ممکن است قلابي باشد نيز صادق بود .کساني که فيلم آتيلا فاتح مغول را تماشا کرده بودند عملکردسيستم ايمني بدن آنها پايين آمد.

 

رابطه نماز وسلامت جسم

 

 

دکتر الکسيس کارل در باره ي فوايد طبي نماز مي گويد :

نتايج نماز ونيايش را با علم نيز مي توان در يافت زيرا نماز ونيايش نه تنها به روي حالات عاطفي بلکه روي کيفيات بدني نيز اثر مي کنند وگاهي در چند لحظه يا چند روز بيماري جسمي را بهبود مي بخشد .اين کشفيات هر چقدر هم که غير قابل درک باشند بايستي به واقعيتشان معترف شد. دفتر مشاهدات طبي لورد(lourdes ) بيش از 200 مورد درمان فوري وغير قابل ترديد سل ريوي وعفونت کليه وسرطان وامراض بدني ديگر را ضبط کرده است .

اما حرکات نماز چنانکه امروزه ثابت گرديده ، تکرار قيام وقعود در نماز بهترين وسيله اي است که سرعت گردش خون را افزايش داده واز اين رو نماز را يکي از عوامل موثر در به کار انداختن جهاز هاضمه دانسته اند که راه اشتها وميل به غذا را نيز هموار مي سازد وجالب اين است که اوقات نماز ومواقع هضم غذا کاملا مناسب وهماهنگ بوده و چنانکه ملاحظه مي نماييم در اين امر حکمت عجيبي به کار برده شده است .

طب جديد اين موضوع را ثابت کرده ومدلل ساخته که نماز بهترين وسيله اي است که از بالا رفتن فشار خون جلوگيري کرده ودر حفظ تعادل آن اثر بسزايي خواهد داشت .طبق نظريه پزشکان چنانچه در اداي نماز مراقبت ومحا فظت به عمل آمده وحرکات موزون آن به آرامي وطمانينه که از شرايط صحت آن است توام باشد ثابت ومسلم گرديده کهاز بسياري بيماري ها ي ناشي از فشار خون جلوگيري خواهد کرد واين خود اثري آني وفوري بر قلب گذاشته واز ضربان تند وسريع آن مانع خواهد شد.

مجله ريدرز دايچست مي نويسد:

بر اساس تحقيقات معلوم شده است افرادي كه بطور مرتب به عبادتگاه مي روند در برابر بسياري از بيماريها نظير :فشار خون ، بيماريهاي قلبي، سل وسرطانهاي ناحيه گردن مصونيت دارند.دكتر ادوين فردريك پاورز ،استاد امراض عصبي در ايالات متحده امريكا مي گويد:

علم طب در دنياي كنوني از بسياري از روز واسرار بيماري ها به طرز معجزه آسايي پرده بر داشته است با اين وصف هنوز هم هزاران بيماري ومرض باقي است كه بزرگترين اطباء هوشمند ونوابغ پزشكي كمترين بارقه اميدي به كشف ومعالجه آنها به دست نياورده اند .اما بررسي ودقت در مطالعات اين اطباء ونوابغ اين نكته را روشن مي سازد كه اغلب آنها  اين نظريه را تاييد نموده واعتقاد پيدا كرده اند كه در ميان معجزات فراواني كه براي نماز شمرده اند يكي اعاده صحت و تندرستي روحي وشفاي كليه بيماريهايي است كه مداوا شده وكليه روشهاي پزشكي در برابر آنها عاجز مانده است يك جراح مصري اخيرا با يك سري تحقيقات گسترده اعلام داشت:

نماز بهترين درمان براي بيماران مبتلا به جابجايي غضروفهاي ستون فقرات است بزرگترين متخصصان وپزشكان عالي مقام بين المللي بر اين باورند كه حركات نماز (خم وراست شدن ملايم) در سجود وركوع مي تواند يكي از راههاي مهم درمان بيماري ديسكوپاتي يا بيماري ناحيه كمر باشد. ركوع وقيام در نماز در تقويت عضلات پشت ومعده اثر بسزايي داشته وآنچه از مواد چربي وپيهكه در جدار معده باقي مانده به كلي برطرف مي سازد ومهمترين فايده سجود نيز اين است كه هم علات ران و ساق پا را تقويت مي نمايد وهم در وصول خون به اعضا ونواحي بدن كمك كرده ونيروي جدار معده را نيز افزايش مي دهد وفغاليت امعاءنيز تقويت مي گردد و يكي ديگر از فوايد سجود اين است كه از بزرگ شدن شكم و ورم معده جلوگيري خواهد كرد .

دكتر مصطفي حفار متخصص امراض دستگاه هضم وعضو تحقيقات علمي مجلس شوراي ملي لبنان واستاد دانشكده طب فرانسه .راجع به فوايد ضمني ركوع وسجود در نماز مي گويد:

ركوع در تقويت عضلات ديواره شكم مفيد است وبه جمع شدن معده كمك مي كند وآن را در كار هضم ياري مي دهد همچنين روده ها برايشان دفع فضولات هضمي به صورت طبيعي آسان مي شود اما سجود باعث رانده شدن هوا از ميان معده به دهان مي شود ودشواري هاي هضم وانعكاسات قلبي را بر طرف مي سازد. پزشكان نشستن به صورت سجده در نماز را براي درمان جمع شدن خون در پايين شكم بانوان كه ناشي از پشت درد در زهدان است توصيه مي كنند.

دكتر دياب ودكتر قرقوز درباره فوايد طبي نماز چنين مي گويند:

در حقيقت نماز هم عبادت است وهم ورزش بدني وروحي...وميتوان ادعا كرد كه قرآن در تطبيق ورزش هاي سبك كه امروزه به ورزش هاي سوئدي معروفند پيشتاز بوده است.

فوايد ورزشي حاصل از نماز را ميتوان به شرح زير خلاصه نمود:

 

نشاط بخشيدن به كار قلب ودستگاه گردش خون

بهبود فعاليتهاي مغزي به دليل كمك به تغذيه بهتر آن

تقويت جداره شريانهاي مغزي وحفظ حالت ارتجاعي آنها كه در نتيجه آن  در مقابل پاره شدن و خونريزي مقاوم خواهند شد.

آماده كردن بدن براي مقابله با پيشامد حالتهاي ناگهاني كه ممكن است بسياري از مردم دچار آن شوندمثل سرگيجه وسياهي رفتن چشم وبيهوشي هاي ديگر

آرامش روحي واعتماد به نفس

در يك بررسي آماري محققين دنياي پزشكي (در داخل وخارج) اعلام كرده ا ند كه علما ورجال مذهبي وافراد پايبند به قوانين واحكام مذهبي كه شبانه روز چند بار در اوقات معين با خدا ارتباط برقرار داشته وزندگي آنان با ايمان ومعنويت آميخته است طول عمر بيشتري از ساير افراد(بويژه افراد لاابالي وبي بندوبار ) وكساني كه پايبند مذهب نيستند خواهند داشت.

دكتر علي پريور مي نويسد:

همين چند وقت قبل بود كه روزنامه هاي امريكايي نوشته بودند كشيشان وراهبان كمتر از سايرين به بيماريها مبتلا مي شوند ودفاعشان بهتر است.در كشور خودمان نيز آنان كه ايمان بيشتري دارند كمتر بيمارند وآنها كه فقط كوشش خود را در كارها دخيل ميدانند وخدايي را باور ندارند اغلب ام الامراضند وعمري را به تاخكامي وبيماري به سر مي برند .در برخي از مناطق كشور شوروي سابق از 100 نفر 10 نفر وارد دومين قرن زندگي خود مي شوند اين در حالي است كه در مناطق مسلماننشين شوروي كه پايبند به اصول واعتقادات ديني ومذهبي هستند از هر 100 نفر 84 نفر وارد دومين قرن زندگي خود مي شوند كه اين خود حاكي از تاثير عميق ايمان وعبادات وعمل به دستورات مذهبي در طول عمر افراد روحاني ومذهبي است در ايران هم اكنون جمع كثيري از مجتهدين ومراجع تقليد هشتاد به بالا هستند واز مراجع كساني بوده اند كه حتي نود سال به بالا هم عمر كرده اند.

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بشارت و رحمت كليد دعوت جهانى حضرت محمد صلى‌الله عليه وآله
 A.A.A/ دکترين نبوي، مهرباني و مهرورزي
 A.A.A/ مشورت در سيره پيامبر(ص)
 A.A.A/ نعت پيامبر اسلام در ديباچه هاي منابع تاريخي عصر مغول
 A.A.A/ موقعيت و نقش زن در اجتماع عصر رسول الله (ص)
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد