صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
فروشگاه رایکا فروش پر تخفیف محصولات هیرشا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
واحدهاي اندازه گيري تشعشع
تعداد بازدید : 5467
 
 

ديد کلي

هر يک از حوزه‌هاي تخصصي فعاليتهاي آدمي که براي پيگيري نيازمند کمي شدن باشد، بايد توصيفهاي معني داري از خاصيت يا کميت مورد اندازه گيري را تثبيت کند. علم تابش و بيوفيزيک تابش نيز از اين قاعده برکنار نيستند. هر رشته مي‌خواهد مجموعه‌اي از واحدهاي مربوط به خود را با تعريفهاي خاص بوجود آورد. کميته بين‌المللي اوزان و مقادير کار بهينه سازي ، توصيف همه کميتها و واحدهاي مورد استفاده در علوم را بر عهده گرفته است. واحدهاي جديد که با مخفف SI براي عبارت System International توصيف شده‌اند، اکنون در اغلب کشورهاي جهان بکار مي‌روند.

واحدهاي بنيادي

هر واحد براي توصيف کميتهاي فيزيکي را مي‌توان به اندازه‌ گيري چهار کميت بنيادي تقليل داد. اين کميتها با يک مقدار عددي و يک واحد توصيف مي‌شوند. اين کميتهاي بنيادي و واحدهايي که براي توصيف آنها اختيار شده‌اند، عبارتند از: جرم با واحد بنيادي کيلوگرم ، طول با واحد بنيادي متر ، زمان با واحد بنيادي ثانيه و جريان الکتريکي که واحد بنيادي آن آمپر است. دستگاه SI را گاهي دستگاه کيلوگرم - متر - ثانيه ، نيز مي‌نامند.

واحدهاي ويژه

علوم تابش با تعداد زيادي واحدهاي ويژه يعني واحدهايي مشخص مي‌شود که نام آنها در قالب کميتهاي بنيادي بيان نشده است. در کميسيون بين‌المللي واحدها و اندازه‌گيريهاي تابش (ICRU) در سال 1975 پيشنهاد شد که واحدهاي ويژه بتدريج از دور خارج شوند و حتي‌الامکان واحدهاي SI جايگزين آنها شوند. ICRU دو واحد جديد را براي اندازه‌گيري تابش پيشنهاد کرد. "بکرل" که عبارت است از واحدي براي توصيف راديواکتيويته (پرتوزايي) و "گري" واحدي که دوز تابش را تعريف مي‌کند.

تعاريف تابش

ذرات مستقيما يوننده

اين ذرات عبارتند از ذرات باردار با انرژي جنبشي کافي براي توليد يونش ناشي از برخورد . اين انرژي حتما بايد بيش از کمينه انرژي بستگي در محيطي باشد که در آن برهم کنش صورت مي‌گيرد، مانند پرتوهاي گاما و ايکس.

ذرات يوننده غير مستقيم

ذرات بدون باري هستند که مي‌توانند بر اثر برهمکنش جنبشي با محيط ، ذرات يوننده آزاد کنند و يا مي‌توانند يک تبديل هسته‌اي را راه بياندازند. مثلا نوترون مي‌تواند با محيط برهمکنش نمايد و پرتو نهايي با انرژي جنبشي زياد يا هسته‌هاي اتمي توليد کند.

واحد پرتوگيري ايکس

واحد پرتو گيري ايکس بنابر تعريف ، عبارت است از خارج قسمت Q? بر m? . که در آن Q? مجموع بارهاي الکتريکي همه يونهاي هم ‌علامت است که پس از توقف کامل همه الکترونهاي آزاد شده توسط فوتونها در عنصري حجمي از هوا به جرم m? توليد مي‌شود. واحد ويژه پرتو گيري قديمي‌تر از دستگاه جديد SI ، رونتگن (R) است. يکاي جديد براي پرتوگيري در دستگاه SI وجود ندارد و رونتگن بيشتر در متون قديمي ديده مي‌شود.

واحد دوز جذب شده

دوز جذب شده (D) عبارت است از خارج قسمت ED? انرژي است که تابش يوننده به جرمي مانند m? از ماده در يک عنصر حجم منتقل مي‌کند. واحد ويژه دوز جذب شده که تا سال 1972 به صورت گسترده بکار مي‌رفت، راد بود. راد هنوز هم کاربردي گسترده‌اي دارد، اگر چه يکاي ويژه جديدي به جاي آن معرفي شده است. يکاي ويژه در دستگاه SI گري (GY) است. گري عبارت است از جذب يک ژول در يک کيلوگرم (1GY=1JKg-1). گري به‌ تدريج در نوشته‌هاي جديد به جاي راد مي‌نشيند. تبديل راد به گري راحت است، زيرا هر يک گري برابر است با 100 راد.

انرژي انتقال يافته

انرژي انتقال يافته (ED?) عبارت است از اختلاف ما بين مجموع انرژيهاي (EE?) تمام ذرات مستقيم يا غير مستقيم يوننده‌اي که به يک عنصر حجم وارد مي‌شوند و مجموع انرژيهاي (EL?) همه ذراتي که آن را ترک مي‌کنند و براي هر گونه تغيير در جرم سکون (ER?) که در واکنشهاي هسته‌اي يا ذرات بنيادي در اين عنصر حجم صورت مي‌گيرد، تنظيم شده‌اند. واحد انرژي انتقال يافته ، گري يا راد است.

دوز معادل (H)

دوز معادل (H) عبارت است از حاصلضرب دوز جذب شده (D) ، عامل کيفيت (Q) ، عامل توزيع دوز (N) و هر عامل اصلاح کننده ديگر . H = DxQxN ، واحد ويژه H (دوز معادل) به واحد ويژه بکار رفته براي D بستگي دارد. مثلا: اگر D بر حسب راد باشد، واحد ويژه H بر حسب رم است و مقدار عددي دوز بر حسب رم برابر است با راد ضربدر عاملهاي اصلاح مناسب N و Q. هيچ علامت اختصاري براي يکاي رم وجود ندارد. اگر D بر حسب گري بيان شود، واحد ويژه H "سيورت" است. و دوز بر حسب سيورت به لحاظ عددي عبارت است از دوز بر حسب گري ضربدر همان عاملهاي اصلاح مناسب. علامت اختصاري سيورت SV است.

تاثير گذاري نسبي زيست شناختي

RBE مربوط به يک تابش خاص عبارت است از نسبت دوز جذب شده يک تابش مرجع (DR) به دوز جذب شده تابش مطلوب (DX) براي دستيابي به همان تاثير گذاري زيست شناختي. اصلاح RBE در کارهاي تجربي زيست شناسي تابش و ساير زمينه‌هاي مربوط بکار مي‌رود. اين ضريب با عامل کيفيت که در دوز معادل بررسي شد مرتبط است، اما با آن همسان نيست. براي تعريف RBE ، بايد سطح تاثير زيست شناختي و ماهيت مرحله نهايي زيست شناختي بکار رفته در تعريف را صريحا مشخص کرد.

انتقال خطي انرژي

انتقال خطي انرژي (LET) براي ذرات باردار در هر محيط ، بنا به تعريف عبارت است از خارج قسمت dEL بر dEL dEL ميانگين انرژيي است که ذرات باردار با انرژي معين در عبور از مسافت dL به صورت موضعي به محيط منتقل مي‌کنند. LET شکل محدود شده "توان توقف" در فيزيک است. ابعاد LET ، انرژي به ازاي واحد طول است.

 

 
نویسنده:
مترجم :
منبع :
تاریخ :
مطالب مرتبط
 
 A.A.B/ مطالعه بازيابي تاليوم - 203 از هدف هاي بمباران شده و توسعه آن در توليد تاليوم - 201 با روش افزايش راديوايزوتوپ تاليوم - 201
 A.A.B/ توجيه انتقال فاز مختلط براي تابع موج واپيچيده پراكندگي كشسان پايون از هسته هاي سرب و كربن
 A.A.B/ تعيين ويژگي هاي دزيمتري چشمه هاي براكي تراپي كم انرژي بر اساس دستور كار TG-43U1 با روش هاي مختلف محاسبه دز در كد MCNP
 A.A.B/ تعيين دز مناسب پرتوهاي گاما براي ايجاد موتاسيون در ريز نمونه هاي موز
 A.A.B/ بررسي تغييرات بريليوم - 7 (Be) طبيعي در هواي مجاور سطح زمين در دو ايستگاه اندازه گيري در ايران
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد