صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي رابطه راهبردهاي رويارويي و حمايت هاي اجتماعي با پيشرفت تحصيلي در دوره نوجواني
تعداد بازدید : 572
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


 هدف از پژوهش حاضر بررسي رابطه راهبردهاي رويارويي و حمايت اجتماعي در دوره نوجواني و رابطه آن با پيشرفت تحصيلي بود. گروه نمونه در اين پژوهش شامل 360 دانش آموز دختر و پسر که به شيوه خوشه اي تصادفي از بين دبيرستانها و مدارس راهنمايي ناحيه يک شيراز انتخاب شده بود. نتايج نشان داد که بين راهبردهاي رويارويي حل مساله مدار و هيجان مدار با حمايت هاي دريافت شده رابطه مثبت و معناداري وجود دارد. همچنين ميان راهبردهاي رويارويي اجتنابي و راهبردهاي کمتر موثر با حمايت هاي دريافت شده رابطه منفي اما معنادار وجود دارد. نتايج ديگر نشان داد که ميان راهبرد حل مساله مدار و حمايت هاي دريافت شده با پيشرفت تحصيلي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد و ميان راهبردهاي اجتنابي و پيشرفت تحصيلي رابطه منفي اما معناداري نيز وجود داشت. نتايج تحليل رگرسيون نشان داد که در کل نمونه از بين راهبردهاي رويارويي و حمايت ها، راهبرد رويارويي حل مساله مدار از قدرت پيش بيني کنندگي بيشتري در جهت پيش بيني پيشرفت تحصيلي به عنوان متغير وابسته برخوردار بود

 
نویسنده: فريبا تابع بردبار ؛ دكتر علي اصغر رضويه
مترجم :
منبع : دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي – شماره 1 (پياپي 9)، اسفند 1383
تاریخ : اسفند 1383
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد