صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ كاهش كم تواني خواندن از طريق تشخيص به موقع كودكاني كه در خطر ناتواني خواندن هستند
تعداد بازدید : 553
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 مدارس عموما ادعا مي کنند که علت کم تواني خواندن دانش آموزان اساسا در خود شاگردان است نه در عملکردهاي مدرسه. به نظر ما، چنين تشخيصي از مشکل يادگيري خواندن درست نيست بلکه فراگيري خواندن در دانش آموزان، علاوه بر تسلط عمومي آنان به زبان فارسي، مستلزم دست يافتن آنان به مهارتهاي فرازباني يا سيستمي از تبديل رمز نوشته ها به زبان شفاهي است که بايد در جريان تدريس به آنان آموخته شود. براي بررسي اين موضوع، با ساختن «آزمونهاي تشخيص توانايي خواندن لطف آبادي – فردوسي» دو فرض اساسي را در اين تحقيق مورد آزمون قرار داده ايم: الف) دانش آموزاني که کم تواني خواندن دارند، در مقايسه با دانش آموزاني که مشکل خواندن ندارند، در تواناييهاي فرازباني و پردازش آواشناختي با آنها متفاوتند؛ ب) تواناييهاي فرازباني و پردازش آواشناختي علل مستقيم مشکلات يادگيري خواندن است و با تشخيص به موقع علل مشکل در هر دانش آموز، مي توانيم به شاگرداني که کم تواني خواندن دارند کمک کنيم. براي آزمون اين فرضيه ها، مدل پژوهشي خود را روي يک نمونه 336 نفري از دانش آموزان پسر و دختر کلاسهاي اول و دوم و سوم ابتدايي نواحي هفت گانه آموزش و پرورش مشهد آزمايش کرده ايم. در اين مطالعه، دانش آموزان به گروه هاي تجربي و کنترل تقسيم شده و سي آزمون تشخيص توانايي خواندن لطف آبادي – فردوسي را براي هر گروه در سه نوبت (در آغاز سال تحصيلي، در ميانه سال و در پايان سال) روي آنان اجرا کرده ايم. داده هاي جمع آوري شده در اين تحقيق با روشهاي آماري تحليل واريانس و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اين نتيجه به دست آمده است که، علاوه بر عوامل پايه اي موثر بر يادگيري خواندن (سطح انگيزشي، هوشي عمومي، حافظه فعال و تجربه زباني)، تواناييهاي فرازباني (آگاهي آواشناختي، رمزگشايي آواشناختي، آگاهي نحوي و آگاهي معناشناسي) بر يادگيري خواندن تاثير قطعي دارد. به اين ترتيب، با تشخيص به موقع کم تواني خواندن و کشف عوامل اساسي در کم تواني يادگيري و مهارتهاي خواندن مي توانيم شاگرداني را که در خطر ناتواني يادگيري خواندن هستند از افت تحصيلي و بيسوادي برهانيم.

 
نویسنده: دكتر حسين لطف آبادي
مترجم :
منبع : دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي – شماره 2 (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1382
تاریخ : پاييز و زمستان 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد