صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي رابطه بين دوستي هاي دو جانبه ، پذيرش همسالان ، خود پنداره و سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر اصفهان
تعداد بازدید : 484
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 
 اين پژوهش در پي بررسي رابطه دوستيهاي دو جانبه، پذيرش همسالان، خودپنداره و سازگاري اجتماعي با پيشرفت تحصيلي دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي شهر اصفهان است. جامعه آماري اين تحقيق کليه دانش آموزان دختر سال سوم راهنمايي سال تحصيلي 80-81 مدارس دولتي شهر اصفهان است. حجم نمونه اي 139 نفري به صورت خوشه اي تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند. ابزارهاي مورد استفاده در اين تحقيق عبارت بودند از: آزمون گروه سنجي؛ مقياس خودپنداره ساراسوات و مقياس سازگاري اجتماعي آزمون شخصيت کاليفرنيا (CTP). معدل نمرات سال قبل و نيمسال اول جاري هر دانش آموز به عنوان شاخص هاي پيشرفت تحصيلي در نظر گرفته شد. بر اساس يافته هاي پژوهش، همبستگي متغيرهاي مورد مطالعه با پيشرفت تحصيلي معني دار بود. همچنين معلوم شد که ترکيبي از 3 متغير خود پنداره، سازگاري اجتماعي و پذيرش همسالان قادر به تبيين ميزان بيشتري از تغييرپذيري معدل کل سال قبل دانش آموزان است. ترکيبي از دو متغير پذيرش همسالان و خودپنداره قادر به تبيين ميزان بيشتري از تغييرپذيري معدل نيم سال اول جاري مي باشد. ضمنا هيچ گونه رابطه مثبت و معناداري بين خودپنداره و دوستي هاي دوجانبه و خودپنداره و پذيرش همسالان ديده نشد

 
نویسنده: دكتر محمدحسين يار محمديان ، دكتر حسين مولوي ، اختر ايرانپور مباركه
مترجم :
منبع : دوفصلنامه مطالعات تربيتي و روانشناسي – شماره 2 (پياپي 8)، پاييز و زمستان 1382
تاریخ : پاييز و زمستان 1382
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد