صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ تحليل چند سطحي روابط کارآمدي جمعي معلمان، تجارب تبحري رياضي، تجارب تبحري خواندن و وضعيت اجتماعي - اقتصادي با عملكرد رياضي و خواندن دانش آموزان دختر كلاس پنجم شهر اهواز
تعداد بازدید : 615
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


هدف از پژوهش حاضر تحليل چند سطحي روابط متغيرهاي كارآمدي جمعي معلمان، تجارب تبحري رياضي، تجارب تبحري خواندن و وضعيت اجتماعي - اقتصادي با عملكرد رياضي و خواندن دانش آموزان دختر كلاس پنجم در شهر اهواز مي باشد. ابتدا با روش نمونه گيري تصادفي ساده، ناحيه 4 آموزش و پرورش اهواز انتخاب شد. پس از آن نمونه گيري در دو سطح به صورت سرشماري انجام گرفت: در سطح مدرسه 20 مدرسه با 163 معلم (كل جامعه ناحيه 4 آموزش و پرورش) و در سطح دانش آموز 1034 دانش آموز كلاس پنجم مقطع ابتدايي (كل جامعه آماري) انتخاب شدند. همچنين، به منظور بررسي پايايي و روايي مقياس كارآمدي جمعي نمونه اي شامل 100 نفر از معلمان، غير از نمونه اصلي، از نواحي ديگر آموزش و پرورش، به جز ناحيه 4، به صورت تصادفي مرحله اي انتخاب شد. دانش آموزان پرسشنامه وضعيت اجتماعي - اقتصادي و معلمان مقياسهاي خود كارآمدي و كارآمدي جمعي را تكميل نمودند. در ضمن نمره هاي درسهاي رياضي و خواندن سال گذشته دانش آموزان آنان به عنوان تجارب تبحري رياضي و خواندن و نمره هاي درسهاي رياضي و خواندن سال پنجم آنها به عنوان عملكرد رياضي و خواندن، از پرونده تحصيلي آنان استخراج شد. از روش آماري مدل سازي خطي سلسله مراتبي (HLM) براي تحليل داده ها استفاده شد. نتايج تحقيق نشان داد كه مدارس مختلف در كارآمدي جمعي با هم تفاوت معني دار دارند و تجارب تبحري رياضي، تجارب تبحري خواندن و وضعيت اجتماعي - اقتصادي دانش آموزان به صورت جداگانه پيش بينهاي پراكندگي كارآمدي جمعي در بين مدارس مي باشند، ولي به صورت همزمان واريانس اندكي از آن را تبيين مي كنند. همچنين، مدارس مختلف در عملكرد رياضي با هم تفاوت معني دار داشتند ولي در عملكرد خواندن تفاوت معني دار مشاهده نشد. علاوه بر اين، كارآمدي جمعي و وضعيت اجتماعي - اقتصادي پيش بينهاي پراكندگي عملكرد رياضي در بين مدارس نبودند، ولي تجارب تبحري رياضي پيش بين پراكندگي عملكرد رياضي در بين مدارس بود.

 
نویسنده: منيجه شهني ييلاق ، فرزانه سهرابي ، مهناز مهرابي زاده هنرمند
مترجم :
منبع : مجله علوم تربيتي و روانشناسي (دانشگاه شهيد چمران اهواز) – شماره 1 (ويژه روانشناسي) بهار 1385
تاریخ : بهار 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد