صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ بررسي رابطه برخي پيشايندهاي مهم و مربوط با خود ناتوان سازي تحصيلي و رابطه آن با پيامدهاي برگزيده در دانش آموزان پسر سال اول دبيرستان هاي اهواز
تعداد بازدید : 755
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد


در مطالعه حاضر، رابطه برخي پيشايندهاي شخصيتي و انگيزشي خود ناتوان سازي تحصيلي با اين متغير مورد بررسي قرار گرفت. به علاوه، رابطه خودناتوان سازي با برخي پيامدهايش، نظير عملکرد تحصيلي بعدي، نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن بررسي شد. 436 دانش آموز پسر سال اول دبيرستان به صورت تصادفي چند مرحله اي انتخاب شدند و پرسشنامه هاي اقتباس شده از PALS توسط آنها تکميل گرديد. نتايج نشان داد که از بين هدفهاي تبحري، تنها هدف تبحري دانش آموز با خود ناتوان سازي رابطه (منفي) داشت. به علاوه، غير از هدف عملکردي والدين، هيچ يک از هدفهاي عملکردي (عملکرد گرا و عملکرد گريز) دانش آموز، کلاس و معلم، خودناتوان سازي را پيش بيني نکردند. تحليل کوواريانس نشان داد هدفهاي عملکردگريز خواه با هدفهاي تبحري همراه شوند خواه نشوند، اثري روي درگيري در خود ناتوان سازي ندارند. ساير نتايج نشان داد که متغيرهاي کارآمدي تحصيلي و عملکرد تحصيلي قبلي به صورت منفي و بدبيني به مدرسه به صورت مثبت خودناتوان سازي را پيش بيني کردند و بين دو گروه قومي (فارس و عرب زبان) در استفاده از راهبردهاي خودناتوان سازي تفاوتي مشاهده نشد. تحليل رگرسيون سلسله مراتبي نشان داد که کليه متغيرهاي پيش بين با خودناتوان سازي تحصيلي رابطه چندگانه دارند. نتايج مربوط به متغيرهاي پيامد، آشکار ساخت که خودناتوان سازي با عملکرد تحصيلي بعدي رابطه منفي، و با نگرش نسبت به تقلب و اقدام به آن رابطه مثبت دارد. در پايان، رابطه بين هدفهاي پيشرفت و خودناتوان سازي از نظر برخي مسايل فرهنگي و بافت تعليم و تربيت مورد بحث قرار مي گيرند.

 
نویسنده: حسين شكركن ، بهمن نجاريان ، سيد اسماعيل هاشمي شيخ شباني
مترجم :
منبع : مجله علوم تربيتي و روانشناسي (دانشگاه شهيد چمران اهواز) – شماره 3 پاييز 1384
تاریخ : پاييز 1384
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد