صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ انطباق و هنجاريابي سياهه رفتاري كودك آخنباخ، پرسشنامه خودسنجي و فرم گزارش معلم
تعداد بازدید : 1637
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

هدف : پژوهش حاضر با هدف انطباق و هنجاريابي سياهه رفتاري كودك  CBCL ، پرسشنامه خودسـنجي  YSR و فـرم گـزارش معلم  TRF براي دانش آموزان دختر و پسر دوره هاي ابتدايي، راهنمايي و متوسطه تهران اجرا شد .

روش : نمونه مورد مطالعه در اين پژوهش تعداد 1437 دانش آموز  748 پسر و 689 دختر  تهـران بـود كـه بـا اسـتفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي چندمرحله اي، انتخاب و فرمهاي مذكور در مورد آنها تكميل شـد . بـراي تحليـل سـؤالات و بـرآورد ويژگيهاي روان سنجي مقياسهاي مربوط به هر يك از فرمهاي مذكور، از مدل كلاسيك آزمون استفاده شد . همساني دروني مقياسها بـا استفاده از فرمول آلفاي كرونباخ برآورد شده است .

يافته ها : دامنه ضرايب همساني دروني مقياسها از 0 / 95 - 0 / 63 است . ثبات زماني مقياسها نيز با استفاده از روش آزمون – بازآزمون با يك فاصله زماني 8 - 5 هفته بررسي شد و دامنه ضرايب ثبات زماني از 0 / 32 تا 0 / 67 به د ست آمد . توافق بين پاسخ دهندگان نيـز مورد بررسي قرار گرفت . دامنه اين ضرايب از 0 / 09 تا 0 / 67 نوسان داشت . در خصوص روايي نيز تحليلهاي مختلفي صورت گرفـت .از جمل اين تحليلها مي توان به همبستگي دروني مقياسهاي هر فرم، همبستگي سوال - نمـره كـل، تمايزگـذاري گروهـي، قـدرت تمايزگذاري و تحليل عاملي اشاره كرد .

نتيجه گيري : به طور كلي يافته هاي حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه هـر سـه فـرم، از اعتبـار و روايـي مطلـوب و بـالايي برخوردارند و با اطمينان مي توان از آنها براي سنجش اختلالات عاطفي _ رفتاري كودكان و نوجوانان 18 - 6 ساله استفاده كرد .

 
نویسنده: اصغر مينايي
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي – شماره 19 – بهار 1385
تاریخ : بهار 1385
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
فرشته اميني تهران
لطفاسوالات وکليدسوالات سياهه رفتاري کودک رابرايمايميل کنيد متشکرم
 
hamed tehran
salamaya emkane daryaftr cbcl va ya kharide an hast?
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد