صفحه اصلی

آرشیو مقاله ها

آرشیو اخبار

همکاری با ما

تماس با ما
 
عنوان خبر
 
  
 
سامانه جمع آوری خودکار تجهیزات IT
افرنگ نیوز مجله زندگی
ماشین ایرانی
elham_fitnees_cool
فروشگاه رایکا
فروشگاه رایکا
هر روز صبح جدیدترین اخبار در افرنگ نیوز کلیک کنید ...
A.A.B/ انطباق و هنجاريابي آزمون هوش غيركلامي TONi -3
تعداد بازدید : 1223
 
 

متن زير چكيده مي باشد، براي دريافت متن كامل مقاله بر روي فايل مقاله كليك كنيد

 

هدف از تحقيق حاضر انطباق و هنجاريابي آزمون هوش غيركلامي TONI-3 براي دانش آموزان 6-14ساله شهر تهران است . بدين منظور به روش نمونه گيري چند مرحله اي از 10 منطقه آموزش و پرورش، تعداد 320 دانش آموز دختر و پسر 6-14 ساله براي اجراي فرم » الف « انتخاب و آزمون بر روي آنها اجرا شد . همين مرحله براي فرم » ب « آزمون تكرار گرديد . پس از تجزيه و تحليل سؤالات به روش IRT تعداد 5 سؤال از فرم الف و 5 سؤال از فرم ب حذف و تعداد سؤالات هر فرم به 40 مورد تقليل يافت . در مرحله دوم تعداد 1600 دانش آموز براي هنجاريابي هر يك از فرمهاي آزمون به روش نمونه گيري چند مرحله اي از 10 منطقه آموزش و پرورش انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند . نتايج مربوط به برآورد اعتبار آزمون نشان داد كه ضريب آلفا براي فرم الف آزمون، براي سنين 6-14 سال به ترتيب 0/82 ، 0/83 ، 0/83 ، 0/87 ، 0/86 ، 0/81 ، 0/81 ، 0/80 و ضريب كل 0/85 بود و ضريب آلفا براي فرم ب، براي سنين ذكر شده به ترتيب 0/82 ، 0/79 ، 0/85 ، 0/85 ، 0/88 ، /80 ، 0/80 و براي كل آزمون 0/84 حاصل شد . همچنين ضريب همبستگي مربوط به باز آزمايي فرم الف و ب به ترتيب 0/89 و 0/90 است . در كل ضرايب مختلف نشان دهنده اعتبار نسبتاً بالاي اين آزمون مي باشد . همبستگي نمرات فرم الف و ب با آزمون ريون به ميزان 0/78 و 0/74 ، و شواهد مربوط به روايي افتراقي حاصل از مطالعه تفاوت بين ميانگين نمره هاي گروههاي مختلف سني، حاكي از افزايش ميانگين نمرات آزمودنيها همراه با افزايش رشد آنها در دو فرم الف و ب آزمون بود، كه نشانگر روايي مناسب آزمون است . در نهايت با تبديل نمرات خام به نمرات استاندارد، جداول هنجار براي سنين 6-14 سال ارائه گرديد .

 
نویسنده: دكتر الهه محمداسماعيل
مترجم :
منبع : فصلنامه پژوهش در حيطه کودکان استثنايي – شماره 16 – تابستان 1384
تاریخ : تابستان 1384
مطالب مرتبط
 
 A.A.A/ بررسي چالش هاي موجود در ارزشيابي از آموخته هاي دانش آموزان و راه هاي برون رفت از آن بوده است
 A.A.A/ شناسايي چالش هاي موجود در شيوه هاي ارزشيابي و راه برون رفت از آن
 A.A.A/ جايگاه تکاليف درسي و فعاليت هاي خارج از کلاس
 A.A.B/ سنجش اثر بخشي كارگاه هاي آموزشي مهارت هاي سواد اطلاعاتي
 A.A.B/ روابط ميان رشته اي در علوم انساني: تحليلي استنادي
 
نظرات
 
نام : شهر :
   
 
 
کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت فرا ارتباط می باشد